Spørgsmål og svar

Er jeg kørselsberettiget ?

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

1.
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort
Kørselskontoret afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand.
Skoleadministrationen afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje.

3.
En Folkeskoleelev, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt, er ikke berettiget til gratis kørsel. En elev i privat- eller friskole er ikke berettiget til befordring.

Jeg er berettiget til kørsel - Hvad så?

 • Når en folkeskoleelev godkendes til kørsel, vil kørselskontoret vurdere, om dette skal ske i den kommunale skolebus eller i en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus.
 • Hvis du tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil du modtage et gratis skolebuskort (gult).
 • Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, vil du modtage et gratis DOT-buskort (hvidt).
 • Hvis du tilbydes kørsel med mini-bus, vil du modtage information om, hvordan og hvornår du gratis kan benytte bussen. Du skal ikke bruge et buskort.

Jeg er ikke berettiget til kørsel - Hvad så?

 • Hvis du er folkeskoleelev, kan du vælge at gå eller cykle til og fra skole. Hvis du bor i nærheden af en skolebusrute, må du gerne bruge denne bus. Bussen er gratis at benytte. Du skal dog være klar over, at bussen måske kan være så fyldt, at du ikke kan komme med. Chaufføren vil sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Kørselsberettigede elever med gult skolebuskort vil i disse tilfælde få fortrinsret.
 • Hvis du går på privatskole, friskole eller på en anden uddannelsesinstitution i kommunen, kan du kun benytte den kommunale skolebus, hvis din skole har truffet aftale med kommunen. Møn friskole, Øster Egesborg friskole og Præstø privatskole har truffet aftale med kommunen om, at deres elever kan bruge skolebussen. Du skal tale nærmere med skolen om vilkårene for benyttelsen.
 • Hvis du bor i nærheden af en offentlig busrute, kan du købe et DOT-buskort. Buskortet kan bestilles af alle elever i grundskolen, uanset om du går i folkeskole, privatskole eller friskole.

Hvordan bestiller jeg skolebuskort?

Regler for benyttelse af den kommunale skolebus

 • Skolebussen kan benyttes af folkeskoleelever og elever fra Møn friskole, Øster Egesborg friskole og Præstø privatskole.
 • Skolebussens køreplan viser hvor og hvornår bussen kører. Om morgenen bør du være ved stoppestedet min. 5 minutter før køreplantidspunktet. Bussen venter ikke. Du kan stige på bussen langs hele ruten, hvis du vinker til chaufføren. På hjemturen kan du blive afsat så tæt som muligt ved din bopæl efter aftale med chaufføren.  
 • Chaufføren vurderer ved hver påstigning, om bussen har kapacitet til at medtage alle kørselsberettigede elever, som forventes på den samlede rute. Hvis bussen ikke bliver fyldt, optages alle elever på ruten. Hvis bussen bliver fyldt så meget, at kørselsberettigede elever med gule buskort senere på ruten vil fylde bussen helt, skal chaufføren lukke for påstigning af elever, som ikke har gult buskort.
 • Når bussen er fyldt mindre end 2,5 km fra skolen, standser chaufføren ikke for ventende elever, da disse elever ikke kan være kørselsberettigede.
 • Ingen elever, som er steget på bussen, vil blive afsat fra bussen, før den er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse.
 • Elever på den sidste del af ruten imod skolen om morgenen vil have størst risiko for ikke at få en plads i bussen. Det henstilles, at disse elever benytter anden befordring end skolebus på de ruter, som har flest passagerer.

Hvordan fastlægges skolebusruterne?

 • Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever.
 • Kørselskontoret kan udvide skolebusruterne til også at betjene ikke-kørselsberettigede elever. Dette vil dog kun ske i det omfang, at dette kan gøres inden for en fastlagt budgetramme.
 • En privat uddannelsesinstitution kan betale et årligt driftstilskud til kommunen, for at ruten kan betjene skolens elever.
 • Kort over skolebusruter 2016/2017

Hvor længe kan mit barn risikere at sidde i bussen?

 • Maks 50 minutter.

Hvor langt skal mit barn bevæge sig for at komme til bussen

 • Maksimale afstande imellem bopæl og busopsamlingssted eller busafsætningssted:
 • En kørselsberettiget folkeskoleelev i 0. – 3. klasse skal kunne gå/cykle op til 1 km.
 • En kørselsberettiget folkeskoleelev i 4. – 10. klasse skal kunne gå/cykle op til 2 km.

Kan en kørselsberettiget elev få tilbudt en rejse med omstigning imellem to busser

• Ja, hvis eleven går i 4. – 10. klasse.
• Nej, hvis eleven går i 0. -3. klasse

Kan en kørselsberettiget elev få tilbudt buskort til både kommunal skolebus og offentlig bus?

 • Ja. Såfremt en elev kan benytte både en skolebusrute og en offentlig busrute, vil Kørselskontoret normalt kun udstede et buskort til den offentlige busrute (prioriteres).
 • Hvis køreplanen til den offentlige busrute betyder længere ventetid på skolen end 30 minutter enten om morgenen eller om eftermiddagen, vil der dog også blive udstedt et buskort til den kommunale skolebus.

Mit barns skolevej er ikke udpeget som trafikfarlig, men jeg er uenig - Hvad gør jeg?

 • Politiet har sammen med kommunens Trafik- og Parkafdeling i 2014 udpeget de nuværende trafikfarlige veje i det overordnede vejnet.
 • Trafikfarligheden skal for det enkelte barn vurderes ud fra den konkrete skolevej og de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv.
 • Henvendelser om trafikfarlige veje kan rettes til Trine Raun Mørbak på tram@vordingborg.dk

Folkeskolernes ringetider

Det er besluttet, at folkeskolernes ringetider skal tilpasses efter skolebussernes køreplaner. Derfor kan hvert af de 5 skoledistrikter i kommunen inden hvert skoleår vælge imellem: 

 1. ’Udvidet opsynstid’, som betyder, at bussen kan ankomme eller afgå fra skolen i op til 30 minutter før ringetid og 30 minutter efter ringetid. Elever, som bruger bussen, vil være under opsyn. Skolens ringetider er kl. 8.00, 14.00 og 15.00

eller

 1. ’Differentieret ringetid’, som betyder, at bussen kan ankomme eller afgå fra skolen i op til 15 minutter før eller efter kl. 8.00, 14.00 og 15.00. Elever, som bruger bussen, vil være under opsyn. Skolen tilrettelægger ringetiderne efter bussens køreplan, dog max. 15 minutter før eller efter kl. 8.00, 14.00 og 15.00. 
 2. Skolernes valg af ringetid og princip kan ses på skolebussernes køreplaner.

Jeg går i folkeskolens 7.-9. klasse og vil vælge en linje på en anden skole end distriktsskolen. Hvordan bliver jeg kørt?

 • Din distriktsskole skal udstede et buskort til dig til den offentlig bus.
 • Buskortet vil dække befordring fra det nærmeste busstoppested ved din bopæl til den valgte skole. Distriktsskolen afholder udgiften til buskortet.

Eleven bor skiftevis hos far og mor på to adresser. Hvordan med kørsel?

 • Kommunen har ifølge ’Lov om befordring af elever i folkeskolen’, §1, kun pligt til at yde kørsel til det hjem, hvor den kørselsberettiget har folkeregisteradresse. 
 • Hvis elevens forældre har fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, men eleven opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene vælge, til hvilket af de to adresser hjemkørslen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens kørselsforpligtelse til dette hjem. Hvis ikke andet oplyses, vil kørslen ske til barnets folkeregisteradresse.
 • Når eleven er kørt med skolebus til folkeregisteradressen, er det herefter forældrenes ansvar, hvis eleven yderligere skal køres fra den ene til den anden forælder.

Kan jeg køre med kommunens skolebus når jeg går på privatskole, gymnasium, Hf, Htx eller Vuc

 • De kommunale skolebusser kan efter lov om ’speciel rutekørsel’ køre med alle kommunens uddannelsessøgende børn og unge under 25 år.
 • Elever på private skoler, frie skoler, gymnasium, HF, HTX eller VUC mm. kan dog kun bruge kommunens skolebusser, hvis skolen har truffet aftale med kommunens kørselskontor.
 • Møn Friskole, Øster Egesborg Friskole og Præstø Privatskole har truffet aftale med kommunen om, at deres elever kan bruge skolebussen.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side