Byggeansøgning anmeldelse

 • De fleste typer byggearbejde kræver en godkendelse fra kommunen, inden du går i gang.
 • Det er altid en god ide at undersøge reglerne nærmere – på den måde kan du undgå unødige overraskelser undervejs i dit byggeprojekt.
 • Vær opmærksom på, at du skal søge ved at klikke på bjælken "Søg byggetilladelse - anmeld byggeri" nedenfor. Du kan ikke indsende ansøgningen med brev eller e-mail.

Vejledning til indsendelse af byggeansøgning

Søg byggetilladelse - anmeld byggeri 

Tjek lige inden du sender din ansøgning

 • Er der en lokalplan / byplanvedtægt for dit område?
 • Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, så du skal søge om dispensation?
 • Er dit hus bevaringsværdigt eller fredet? Eller har Facaderådet retningslinjer for området? 
 • Er dit byggeri i landzone, så der gælder særlige regler?
 • Er der bygge- og beskyttelseslinjer? Se på KortVordingborg.
 • Er der tinglyste deklarationer, som fremgår af Tingbogen?
 • Tjek de BBR-oplysninger, der er registreret på din ejendom på OIS

Fælles for alle ansøgninger

 • Oplysninger om ejendommens adresse, martikeloplysninger, dato, ansøgers og ejers underskrift.
 • Situationsplan, målsat og med angivelse af afstand til skel eksempel.
 • Plantegninger (1 pr. etage) eksempel.
 • Snit- og facadetegninger, med angivelse af mål, farver og materialevalg, herunder også tagmateriale eksempel.
 • Ligger du ikke inde med tegninger af eksisterende byggeri, er du velkommen til at henvende dig på telefon 55 36 24 00 eller send os en mail.

Derudover skal du indsende mere specifikke oplysninger afhængigt af, hvad du skal bygge. Læs om dem nedenfor.

Enfamiliehus og tilbygning

Vil du bygge nyt enfamiliehus, bygge til eller inddrage f.eks. garage til boligen, skal du søge om byggetilladelse.

 • Enfamiliehuse er betegnet som byggeri af begrænset kompleksitet. Det betyder, at du selv er ansvarlig for de tekniske forhold, f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold. Du kan se mere om byggeri af begrænset kompleksitet og dit ansvar i den forbindelse i Teknisk dokumentation og Bygningsreglementet.
 • Ved nye boliger skal tilbud om byggeskadeforsikring fremsendes sammen med ansøgningen, alternativt en erklæring om fritagelse fra kravet.

Færdigmeld til BBR, når dit byggeri er færdigt

Sommerhus og tilbygning

Vil du bygge nyt sommerhus eller bygge til, skal du søge om byggetilladelse.

 • Du skal sikre dig at din ejendom er beliggende i et sommerhusområde.
 • Sommerhuse er betegnet som byggeri af begrænset kompleksitet. Det betyder, at du selv er ansvarlig for de tekniske forhold f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold. Du kan se mere om byggeri af begrænset kompleksitet og dit ansvar i den forbindelse Teknisk dokumentation eller Bygningsreglementet.

Færdigmeld til BBR, når dit byggeri er færdigt

Ombygning og ændret anvendelse

Ved ombygning forstås nyindretning af en eksisterende bygning. Bygningens størrelse og anvendelse forbliver uændret. Hvis bygninger tages i brug til et andet formål (ændret anvendelse) end det, de er godkendt til, kræver det en byggetilladelse.

Eksempler på ombygninger der kræver tilladelse:

 • at der indrettes værelse eller gildesal i et udhus, en stald eller en garage
 • at en uudnyttet tagetage inddrages til boligformål
 • at rum eller bygninger, der før var uopvarmede eller ikke var registreret som boligareal, indrettes til lejlighedsvis overnatning eller personophold af kortere varighed
 • at der ændres fra erhverv til beboelse eller fra beboelse til erhverv
 • at alle vægge i en åben overdækket terrasse lukkes, og den derved bliver betragtet som en udestue
 • at et skur ændres til anneks til lejlighedsvis overnatning i et sommerhusområde.

Du må udføre ombygning under eksisterende tag uden byggetilladelse eller anmeldelse. Det kan være opsætning og nedrivning af skillevæg samt ombygning af køkken, bad og lign. Etagearealet må ikke udvides, og der må ikke ske væsentlige ændringer i anvendelsen.

 

Nyt badeværelse eller bryggers

Indretning af et ekstra badeværelse eller bryggers inden for boligens areal kan ske uden byggetilladelse eller anmeldelse, i ovennævnte bygninger.

!!! Du skal dog altid anmelde nyt (ekstra) vandskyllende toilet til BBR-registeret samt tjekke, om der eventuelt kræves rn spildevandstilladelse. Derfor bør du altid kontakte Afdeling for Land og Miljø, Vordingborg Kommune.

 

Udskiftning af bygningsdele i klimaskærmen (udvendigt arbejde)

Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse. Bemærk dog, at tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter kan indeholde bestemmelser om bygningernes udseende, udformning og materialevalg, der gør, at der kræves en byggetilladelse.

Bygningsdelene, der udskiftes, skal leve op til Bygningsreglementets krav til varmeisolering, brandmodstand og materialeegenskaber.

 

Ombygninger indvendigt og udvendigt i fredede bygninger

Vær opmærksom på, at arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter Bygningsfredningsloven, som Kulturarvsstyrelsen er myndighed for.

Kontakt altid Afdelingen for Byg og Plan, Vordingborg Kommune, inden du går i gang.

Nedrivning af bygninger

 • Inden du nedriver en bygning, skal det anmeldes til kommunen, og du skal have en nedrivningstilladelse. Undtaget er garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. De skal blot skal anmeldes til BBR, når de er nedrevet.
 • Du skal være opmærksom på, at der, med få undtagelser, altid skal fremsendes anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screeningsskema for PCB til kommunens miljømyndighed, også selvom nedrivningen ikke kræver, at der bliver meddelt en tilladelse fra kommunens bygningsmyndighed.
 • Ligeledes skal du oplyse til Vordingborg Kommunes ejendomsskattekontor/BBR, at bygningen er nedrevet – Husk at oplyse bygningsnummeret på din BBR-meddelelse.
 • Hvis bygningen er bevaringsværdig eller fredet, kræver det en særlig tilladelse, og du skal altid henvende dig til kommunen, inden du går i gang med nedrivningen.

Garage, carport, drivhus, udhus, terrasseoverdækning og lign.

Garager, carporte, drivhuse, udhuse, terrasseoverdækninger og lignende type bygninger kaldes småbygninger.

Der er forskellige regler alt efter type og størrelse af bygningerne og eksisterende bygninger på ejendommen, men fælles for småbygninger i byzone gælder, at de som udgangspunkt skal overholde nedenstående, herunder bl.a. byggeretten i Bygningsreglementet:

 • I en afstand på 0 - 2,5 m fra skel må højden af bygningen maksimalt være 2,5 m.
 • Hvis bygningen opføres nærmere skel end 2,5 m, må den samlede længde af alle småbygninger på grunden ikke være større end 12 m (Reglen omfatter den samlede længde af alle småbygninger langs hele grundens skel mod vej, sti og nabo).
 • Der må ikke udføres døre eller vinduer i den side af bygningen, som vender mod skel, hvis bygningen ligger nærmere skel end 2,5 m.
 • Tagvandet kan holdes på egen grund.
 • Bygningerne skal overholde eventuelle bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplaner eller byplanvedtægter. 

Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal der søges en helhedsvurdering eller dispensation, hvor det skal begrundes, hvorfor der søges om det pågældende byggeri, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse (uanset størrelsen af bygningen).

For småbygninger i sommerhusområder og i landzone, gælder der særlige regler.

Anmelde/færdigmelde bygningerne til BBR

 

Småbygninger hvor arealet ikke overstiger 10 m²

Du må bygge op til 2 småbygninger på hver under 10 m², uden at søge byggetilladelse eller anmelde byggeriet til kommunen. Det kan være små redskabsskure, legehuse, drivhuse eller lign.

Det er dog en forudsætning, at der er en afstand på mindst 2,5 m til andre bygninger på din grund. Bygningen må altså ikke bygges sammen med en eksisterende bygning.

Hvis det ikke er tilfældet, skal der søges om byggetilladelse til bygningerne.

 

Småbygninger hvor det samlede areal på grunden er under 35 m²

Du må bygge i alt op til 35 m² småbygninger på grunden uden byggetilladelse eller anmeldelse. Eventuelle fritliggende småbygninger på højst 10 m² tæller ikke med.

For sammenbyggede enfamilieshuse, f.eks. rækkehuse, gælder ovenstående, hvor det samlede areal er under 20 m².

 

Småbygninger hvor det samlede areal af småbygninger bliver mellem 35 m² og 50 m²

Du må bygge småbygninger med et samlet areal på mellem 35 m² og 50 m² efter at have anmeldt byggeriet til kommunen. Eventuelle fritliggende småbygninger på højst 10 m² tæller ikke med. Hvis byggeriet kan overholde alle gældende regler, får du en meddelelse om byggearbejde inden 2 uger efter den dag, hvor anmeldelsen er modtaget, og herefter kan byggeriet påbegyndes.

Ved sammenbyggede enfamilieshuse, f.eks. rækkehuse, gælder følgende også, når det samlede areal bliver mellem 20 m² og 50 m².

 

Småbygninger hvor arealet af bygningen bliver over 50 m²

Hvis arealet af den enkelte småbygning bliver over 50 m2, kræver byggeriet byggetilladelse, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før du har fået en tilladelse.

Byggeriet skal meddeles påbegyndt inden et år og skal færdigmeldes til kommunen.

 

I sommerhusområder

I sommerhusområder skal småbygninger placeres mindst 2,5 m fra skel, og indtil en afstand på 5 m fra skel må de ikke være højere end 2,5 m.

Ellers gælder de samme regler som i byzone.

Etablering af indkørsel

 • Vær opmærksom på reglerne, hvis du ønsker at etablere en ny indkørsel.

Læs mere om etablering af indkørselDu vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side