Udstykning

  • I landzone kan der i visse tilfælde gives tilladelse til udstykning af enkelte nye helårs-byggegrunde, som såkaldt huludfyldning i landsbyer.
  • Du kan også få tilladelse til udstykning af en ny byggegrund, hvis den ligger i umiddelbar tilknytning til en eksisterende landsby eller tilsvarende bebyggelse i et særligt vanskeligt stillet landdistrikt.
  • Ingen grund må udstykkes mindre end 700 m2.
  • Vi vil i alle tilfælde, foretage en konkret vurdering af, om den ansøgte udstykning opfylder betingelserne for at opnå tilladelse.

OBS!!! Du kan ikke forvente, at få tilladelse til at udstykke til ny bebyggelse umiddelbart op ad områder i byzone eller frit i det åbne land, da det vil være i strid med planlovens formål om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.

Send en ansøgning