Projekter

 • Vi har siden kommunesammenlægningen i 2007 udført restaureringsprojekter i en række vandløb.
 • Restaureringerne har bestået af åbning af rørlagte vandløb, udlægning af sten, slyngning og fjernelse af spærringer.
 • Bredejere ved private vandløb kan også udføre vandløbsprojekter
 • Alle vandløbsprojekter kræver en godkendelse af os i form af en reguleringssag. Læs mere under regulering af vandløb. 

Regulering af vandløb

Krydsningstilladelse

Etablering af overkørsler

Regulering af vandløb

Vandløbsprojekter kræver en reguleringsgodkendelse, hvis man ønsker at:

 • ændre skikkelse af åbne vandløb, det vil sige forløb, bredde, bundkote og skråninganlæg
 • omlægning af rørlagte vandløb i forbindelse med sammenfald eller ændring af placering og/eller dimensioner
 • rørlægninger
 • genåbninger
 • anlæg af nye vandløb
 • etablering/ændring af udpumpningsanlæg
 • etablering/ændring af opstemningsanlæg
 • etablering/ændring af broer eller overkørsler.

Du kan finde flere oplysninger i pjecen Regulering af vandløb, her på siden.

 

Vandløbsprojekter

Vandplansprojekter

 • Vandområdeplanerne er udarbejdet af staten og udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.
 • Læs mere om vandområdeplanerne.

Vi har syv projekter i behandling:

 •         Åbning af Ellerenden
 •         Fjernelse af spærring i T.T.Ellestedsrenden
 •         Fjernelse af spærringer i Keldemosebæk
 •         Fjernelse af spærring i Lollikkebæk
 •         Restaurering af Bækrenden
 •         Åbning af Rydsbæk
 •         Åbning af Risbæk

Vådområder