Plejecentre

Vordingborg Kommune genåbner for besøg for pårørende på kommunens plejecentre. Se den praktiske information for besøg på de enkelte plejecentres hjemmesider.

 

 • Plejecentrene er udgangspunktet for de lokale servicetilbud og base for alt personale, der gør tjeneste i distriktet. Distrikterne er opkaldt efter plejecentrene.
 • Til hvert distrikt hører et til to plejecente og et lokalområde.
 • Plejeboligerne ligger i plejecentre, og der er tilknyttet fast personale, som hjælper med personlige og praktiske opgaver.
 • Du kan visiteres til en plejebolig, hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er så nedsat, at du har et omfattende og varigt behov for pleje, støtte og samvær, som ikke kan dækkes af hjælp i eget hjem.
 • Distriktslederne er ansvarlige for ledelse i distriktet dvs. for hjemmepleje, sygepleje og tilknyttede plejecenter/plejecentre, samt aktivitetscentre eller daghjem.

 

 

BEMÆRK! Kortet angiver pt. ikke distrikterne på Møn korrekt. Der er to distrikter på Møn, Bogø og Nyord. 

Se kortet i fuld størrelse. 

Se en gadefortegnelse til distrikterne

Udfyld skemaet og send det til Vordingborg Kommune, Afdeling for Pleje og Omsorg.

 

Ansøgning om plejebolig (udfyldes elektronisk)
Skemaet udfyldes, printes, underskrives og sendes med post til Afdeling for Pleje og Omsorg (bemærk: Dine indtastninger gemmes ikke i filen) 

 

Hent et ansøgningsskema til udfyldelse i hånden (printes og udfyldes med pen) eller kontakt Visitationsenheden for mere information (se oplysningerne i højre side).

Genåbning

Vi glæder os over, at der nu er et sundhedsfagligt grundlag for, at vi med helt særlige hygiejniske hensyn, kan åbne for besøg.

Vi håber på, at der er forståelse for, at det kræver et godt samarbejde mellem beboerne, de pårørende og medarbejderne på centrene. Vi vil gøre meget for at besøgene skal være vellykkede, samtidig med at vi selvfølgelig skal tilgodese de øvrige opgaver omkring vores beboere. Og vi må desværre tage det forbehold, at vi må lukke ned igen, hvis beboere på plejecentret bliver smittede, eller hvis genåbningen ikke bliver styrbart for ledere og medarbejdere.

Ifølge de aktuelle nationale retningslinjer, er der forbud mod besøg indendørs på plejecentre, bosteder, bofællesskaber og aflastningspladser. Det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, om der må være besøg på udearealerne. Hidtil har dette været brugt i begrænset omfang eller slet ikke i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune har fastholdt forsigtighedsprincippet og har undgået at smitte spredte sig til plejecentrene.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre besluttede d. 5. maj 2020 at afvente Sundhedsstyrelsens vejledning for besøgende på plejecentre. Udvalget forventer at besøgende begrænses til de få og nære pårørende, som beboeren selv vælger. Udvalget forventer at de hygiejniske forholdsregler følges, og der lokalt etableres muligheder for at besøg kan afvikles i respekt for, at vi alle passer på hinanden.

Plejecentrene har forskellige muligheder for at afvikle besøg for pårørende på husenes udearealer. Derfor vil der være individuelle retningslinjer for hvert sted i forhold til, hvor pårørendebesøg kan afvikles og i hvilke tidsrum. Det forventes at besøg afvikles på plejecentrets matrikel. Der etableres tidsbestilling til besøg fortrinsvis på hverdage og i begrænset omfang i weekender.

 

Tidligere retningslinjer for genåbning af besøg fra pårørende på plejecentrene.

Opdatering 11. juni 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt nyt midlertidigt påbud om besøg ved plejecentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr. 823 af 9. juni 2020. Retsgrundlaget kan følges her.

Der er enkelte ændringer set i forhold til den praksis Vordingborg Kommune har haft de seneste uger.

Det nye er bl.a. at indendørs besøg kan finde sted, når det ikke er muligt eller er fagligt forsvarligt at mødes udendørs. De pågældende beboere kan udvælge 1 til 2 faste pårørende, som kan aftale besøg indendørs på plejecentret. Besøg indendørs aftales efter en faglig vurdering af ledelsen på plejecentret.

Det nye er også, at der ikke længere kan gives forbud mod udendørs besøg, at beboeren kan tage på besøg udenfor plejecentret og pårørende kan følge med til undersøgelser.

Besøg udendørs på kommunens plejecentre vil fortsætte. Og det er fortsat en forpligtelse for den stedlige ledelse, at sikre at Sundhedsstyrelsens vejledning for forebyggelse af smittespredning kan overholdes.

Besøg indendørs har fundet sted under hele perioden med besøgsrestriktion på Vordingborg Kommunes plejecentre. De har fundet sted, når der har været tale om kritisk sygdom eller der har været helt særlige forhold hos den kognitivt skadede beboer, hvor besøg i boligen har været påkrævet.

Alle beboere på Vordingborg Kommunes plejecentre har dags dato modtaget information om, hvorledes besøgsmuligheder er på det enkelte plejecenter.

Følg de aktuelle besøgstider på plejecentrenes hjemmesider.

 

Opdatering pr. 10. juni 2020

Sundheds- og Ældreministeren udsendte d. 9. juni 2020 en pressemeddelelse om de kommende planer med gradvis genåbning på plejehjem og sygehuse.

Vordingborg Kommune er klar til en yderligere gradvis åbning af plejecentrene, når Sundhedsstyrelsens vejledning foreligger. Det gør den ikke endnu.

Pressemeddelelsen kan ses her

Uddrag fra pressemeddelelsen er:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Ift. sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis - lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v. Beboere og pårørende orienteres mere konkret om det nye fra ministeriet i brev d. 11. juni 2020 om, hvorledes Vordingborg Kommune gradvist genåbner

 

Opdateret 27. maj 2020

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke udsendt nye retningslinjer for besøg på plejecentre. Kommunernes Landsforening KL oplyser d. 26. maj 2020 kl. 15.00 at der arbejdes med dem.
Mens vi venter på ny vejledning, om at der åbnes mere op for besøg på vore plejecentre, er det stadig muligt at komme på besøg udendørs ved plejecentrene.
De beboere, der har terrasse kan bruge den. De der ikke har terrasse kan anvende besøgsteltet eller gå en tur. Gerne på matriklen.
Det er de besøgendes ansvar at medvirke til at overholde Sundhedsstyrelsens vejledning for afstand, hygiejne mv.
Plejecentrets ledelse rådgiver og besvarer gerne spørgsmål og er behjælpelig med at finde gode løsninger inden for de muligheder de har.
Personalet kan hjælpe med rette påklædning og følge til og fra besøg. Derfor anbefales det at bestille tid til besøg i den besøgstid, som er annonceret på plejecentrets hjemmeside. Der er afsat 30 minutter til den enkelte og der er kapacitet nok til at alle beboere kan få besøg.

Når der foreligger nye retningslinjer vil Afdeling for Pleje og Omsorg oplyse om, hvilke ændringer der er.

 

Opdateret 15. maj 2020

De første dage med udendørs besøg af en til to nære pårørende på plejecentrene er gået så godt, at det nu er muligt at udvide med at besøg efter aftale også kan foregå på beboeres terrasser.
Det er også muligt at gå en tur på matriklen på aftalte områder, hvis de to meters afstand kan holdes.
Der aftales stadig tid til besøget, så personalet kan hjælpe beboere med overtøj inden besøget.

Sundhedsstyrelsens vejledning ”Til dig, der skal besøge en pårørende på et plejecenter”, overholdes. Og det vurderes løbende, hvordan borgerne oplever det.

 

Opdateret 12. maj 2020

Vi har nu indledt genåbning af besøg for pårørende på Plejecentrets udeareal. Nærmere oplysning om det enkelte plejecenters åbningstider og mulighed for tidsbestilling kan ses på de enkelte plejecentres hjemmesider. Der lægges op til besøg hvor alle sikkerhedsmæssige hensyn tages i forhold til fortsat at hindre smitte med COVID-19. Og besøg gennemføres under hensyntagen til at pleje og sygepleje stadig kan gives til beboerne.
Besøg foregår udendørs ved de enkelte plejecentre uanset vejrlig. Politiets retningslinjer for forsamling i det åbne rum overholdes og Sundhedsstyrelsens vejledning om at passe på de pårørende overholdes.
Beboere og pårørende er orienteret om planerne med at en gradvis genåbning. Og der er opsat telte ved de fleste af plejecentrene, som bliver indrettet til besøg. Beboere og pårørende anbefales stadig at gøre brug af telefon og videosamtaler, da der vil være en vis begrænsning i de tidspunkter, hvor besøg kan foregå. Det er muligt at aftale tidspunkt med plejecentret, så plejepersonalet kan hjælpe.
I Vordingborg Kommune har der ikke været smitte blandt beboere på plejecentrene under pandemien. Et enkelt plejecenter havde tidligt i forløbet en medarbejder smittet. Denne er rask og viderebragte ikke smitte. Kommunale og private plejehjem blev omfattet af forbuddet mod besøg i marts måned. Herunder kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, samt kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores plejecentre og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores plejepersonale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med distriktslederen ved at ringe til plejecenterets hovedtelefonnummer.
 • Der er lukket for aktivitetscentrene og forebyggende hjemmebesøg og der prioriteres i de opgaver, der skal løses. Nogle medarbejdere vil løse andre opgaver end de plejer.
 • Myndighedsfunktion i forhold til dialog med sygehuse og til borgere, beredskab i forhold til hjælpemidler, madservice og vask af tøj, samt sygepleje opretholdes. Opgaver med rengøring på plejecentre opretholdes, og i hjem med kronisk syge foretages en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses.
 • Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

Rosenvang

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020 

Gå til plejecenter Rosenvang

Sankelmarksvej 6
4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 22 00

Leder: Ulla Krøger, ulkr@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Solvang

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020  

Gå til plejecenter Solvang

Orevej 33
4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 99
Leder: Gitte Andersen, gitj@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Vintersbølle

Vintersbølle Strand

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020  

Gå til plejecenter Vintersbølle

Vintersbølle Strand 1
4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 39 39
Leder: Bo Petersen, bopn@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten 

Solhøj

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020  

Gå til plejecenter Solhøj

Ørslevvej 274
4735 Mern

Tlf. 55 36 45 45
Leder: Margit Skov, msk@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Præstø Multicenter

Aggerhus

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020  

Gå til plejecenter Aggerhus

Parkvej 1
4720 Præstø

Tlf. 55 36 30 90
Leder: Helle Hansen, helle@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Skovbo

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020  

Gå til plejecenter Skovbo

Gl. Vordingborgvej 43
4772 Langebæk

Tlf. 55 36 44 00
Leder: Margit Skov, msk@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Ulvsund

PRESSEMEDDELELSE
Den 11. maj 2020  

Gå til plejecenter Ulvsund

Kornvej 40
4780 Stege

Tlf. 55 36 46 16

Leder: Susanne Winther, suswin@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Fanefjord

Klintholm Havn