Pasning af alvorligt syge

  • Formålet er at give personer ret til at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet.
  • Der kan udover almindelig pasning være tale om at varetage særlige omsorgsopgaver, fx deltagelse ved behandlinger på sygehus, praktiske og sociale støttefunktioner m.v.
  • Loven skal sikre, at personer der passer nærtstående, samtidig bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Lovteksten kan læses i Serviceloven § 118, lov om orlov til lønmodtagere der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Ansøgning udfyldes på borger.dk og de 3 seneste lønsedler vedhæftes. For selvstændige skal årsregnskab vedhæftes. Eventuelle spørgsmål rettes til Visitationen.

Når vi har modtaget ansøgningen, vil den blive behandlet hurtigst muligt, og senest indenfor 8 dage vil du modtage en afgørelse.

Hvem er omfattet?

Det er en betingelse, at:

  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejeforholdet svarer til fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet
  • kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående 

Hvilke forudsætninger skal man have?

  • For at søge skal du være nærtstående og være tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller arbejdsledig.
  • Nærtstående kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med en så nær tilknytning, at det findes nærliggende at pasningen varetages af denne person.
  • Arbejdsledige kan være personer, der modtager kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller er hjemmegående uden at modtage offentlige ydelser. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt Jobcentret.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side