Jordflytning

Når man skal flytte jord fra visse områder i kommunen, skal det anmeldes, at jorden flyttes. Anmeldelsen skal forhindre, at forurenet jord bliver spredt til uforurenede arealer.

Du skal anmelde flytning af:

 • Jord fra områdeklassificeret område.
 • Jord fra ejendomme, der er lettere forurenet.
 • Jord fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.
 • Jord fra offentlige vejarealer.
 • Jord, der er forurenet. F.eks. jord, der er misfarvet, lugter af olie, har indhold af asfalt eller affald, eller hvis du har viden om, at der har været forurenende aktiviteter på ejendommen.

Anmeld jordflytning

 • Du finder regler om håndtering og anmeldelse af jord i kommunens Regulativ for jord.
 • Som et alternativ kan du benytte dette skema. Det udfyldte skema kan sendes på mail eller med post til adressen på skemaet.

Områdeklassificering

Jorddeling

 • Via Jorddeling har du mulighed for at komme i kontakt med andre, der har jord i overskud, eller som mangler jord.
 • Jorddeling kan anvendes af alle - private og offentlige bygherrer, rådgivere, entreprenører og transportører. 

Har du jord i overskud, eller mangler du jord, kan du oprette et opslag:

Opret opslag om jord

Ønsker du at se et kort over, hvilke opslag der er i Vordingborg Kommune:

Se opslag om jord

Analyser af jord

 • Afhængigt af hvor jorden skal flyttes hen, kan det være nødvendigt, at der er udtaget jordprøver, som er analyseret for forurening.
 • Kontakt et professionelt firma til at udtage jordprøver og sende dem til et laboratorium.

Flytning af små jordmængder

 • 1 m3 jord eller derunder kan du aflevere uden anmeldelse på et anlæg, der må modtage den aktuelle jord.
 • Hvis jorden er fra et areal, der er kortlagt som forurenet, skal du medbringe en anmeldelse, som skal afleveres sammen med jorden på det godkendte modtageanlæg.

Aflevering af jord på genbrugspladserne

 • Kommunens genbrugspladser må modtage uforurenet jord og lettere forurenet jord.
 • Jord fra områdeklassificerede områder må afleveres på genbrugspladserne.
 • Man må aflevere max. 1 m3 pr. dag.
 • Erhvervsvirksomheder skal betale for brug af genbrugspladserne. Læs om reglerne på AffaldPlus+ hjemmeside.

Strategi for jordhåndtering

 • Vi har udarbejdet en strategi for bæredygtig håndtering af overskudsjord.
 • Formålet er at udnytte jorden internt i kommunen frem for at køre den langt væk.
 • Dermed vil bygherrer og entreprenører kunne spare store transportudgifter, mens kommunen kan bruge jorden til nyttiggørelsesprojekter til gavn for kommunens borgere.
 • Vil du vide mere, kan du kontakte jordforureningsgruppen på mail, eller ringe til Benja Johansen (55 36 24 81), Jeanet Severin (55 36 24 82) eller Simon Mundus (55 36 24 97).

Læs strategien