Trafik, Park og Havne udbud

Høring om udkast til nyt gaderegulativ for Vordingborg Kommune

Udkast til nyt regulativ for gade, torve og pladser i Vordingborg Kommune er netop nu i høring.
Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal vi modtage dem senest den 14. maj 2018. I kan sende bemærkningerne med e-mail til aols@vordingborg.dk.
Hvis I har spørgsmål til udkastet, er I velkomne til at kontakte os, enten på e-mail aols@vordingborg.dk eller tlf.nr. 55 36 25 16.

Hvad indeholder det nye regulativ?

I 2015 var et nyt regulativ om veje, torve og pladser i Vordingborg Kommune i offentlig høring. Inden regulativet nåede at træde i kraft, vedtog Transportministeren dog nye regler for, hvad et regulativ om råden over vejarealer må indeholde. Transportministeriet har således bestemt, at kommunen i et regulativ kan bestemme, at visse typer af aktiviteter på vejarealer ikke kræver tilladelse. Der er tale om en mindre undtagelse til vejlovens hovedregel om, at alle aktiviteter på offentlige vejarealer kræver kommunens tilladelse.

Det nye udkast er derfor tilpasset, så det alene regulerer de typer af aktiviteter på offentlige veje, torve og pladser, som i Vordingborg Kommune ikke kræver en selvstændig tilladelse. I hovedtræk er der tale om udstilling af varer og reklameskilte foran butikker, og opsætning af mindre plakater i lygtepæle i byerne med reklame for fx cirkus eller kræmmermarked.

Regulativet har i modsætning til det udkast, som tidligere har været i høring, ikke længere karakter af en vejledning om alle de aktiviteter, som fortsat kræver en tilladelse. Vejledningen om, hvordan der søges om tilladelse til at benytte et vejareal, er i stedet flyttet til kommunens hjemmeside, hvor denne type oplysninger i øvrigt fremgår. Det betyder, at der ikke går information tabt, i forhold til det udkast af regulativet, som har været i høring. Informationen flyttes bare til hjemmesiden.

Hidtil har det været praksis, at erhvervsdrivende frit kan vælge at opsætte skilte, bannere og parasoller foran den ejendom, hvor virksomheden ligger. Hvis de opstillede genstande har været til gene for færdslen på vejen eller fortovet, har kommunen kunnet påbyde ejeren at fjerne eller flytte genstandene. 

Med det nye udkast til regulativet ønsker kommunalbestyrelsen at ændre denne praksis. Kommunalbestyrelsen foreslår derfor, at regulativet fastsætter følgende:

 • Virksomheder må maksimal have to reklamer stående på fortovet (fx skilte eller bannere). Skilte må maksimalt være 1,2 meter høje og 0,65 meter bredde.
 • Størrelsen på parasoller begrænses. Runde skærme må ikke overstige 3 meter i diameter. Firkantede skærme må højst være et kvadrat på 3x3 meter.
 • Virksomheder må kun benytte fortovet ud for eget forretningssted, i stedet for ud for hele ejendommens facadelængde.
 • Krav til størrelse på logoer og farver på parasoller skal følge det, der er bestemt i lokalplanen for markiser. I øjeblikket findes sådanne krav kun i lokalplanen for Præstø by. De øvrige byer i kommunen vil derfor ikke umiddelbart blive omfattet af regler om farver og logoer på parasoller.

Hvis erhvervsdrivende ønsker at opsætte flere, større eller andre typer skilte, bannere eller parasoller, end det tilladte i regulativet, skal de erhvervsdrivende søge om tilladelse hos Vordingborg Kommune. Herefter vil kommunen foretage en konkret vurdering af, om der kan gives tilladelse til det ansøgte. De erhvervsdrivende kan også forvente, at kommunen vil føre et øget tilsyn med, at reglerne overholdes.

Høringsparter

Høringsudkast

 

Udbud af lejemål - Skipperkroen

Det er besluttet, at Skipperkroen, Havnepladsen 10, 4720 Præstø, skal genudlejes. 

Udvalget for Plan og Teknik har på sit møde den 6/3-2018 besluttet at udbyde lejemålet til interesserede lejere med afsæt i nedenstående kriterier og forhold.

Kriterier, der lægges til grund for valget af den nye lejer:

 •  Ønsker at drive en virksomhed inden for restauration, fødevarer, hotel eller spisested, med hensyntagen til, at der skabes liv og aktivitet i både høj- og lavsæson
 •  Beskriver i sit forretningskoncept om leje af ejendommen, hvordan virk­somheden skal drives, så den aktivt kan understøtte opfyldelse af kommunens vision 2030 med vægt på kvalitet            og særlige oplevelser, jf. http://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/vision-2030/
 •  Kan i sin ansøgning beskrive og dokumentere erfaring på området med mindst tre års sam­men­hæn­gende erfaring inden for en ti års periode
 •  Kan afgive en tro og love-erklæring på, at vedkommende ikke har skattegæld eller anden gæld til det of­fent­lige og på, at vedkommende vil overholde gældende regler på arbejds­markedet
 •  Vil binde sig til en lejeperiode på minimum 5 år
 •  Skal ved indgåelse af lejemålet være rede til at erlægge et depositum på 6 måneders husleje

Lejemålet udgør:

 •  Stueetagen på 172 m2 inkl. lokale til industrikøkken, lejes ud uden inventar, men der forefindes strøm, vand, udsugning og kølerum
 •  Lokale på 117 m2 på 1. sal med lille anretterrum
 •  Herudover stor udendørs terrasse med udsigt over havnen

Lejen ventes det første år at ligge på 10.000 kr. pr måned, det andet år ventes lejen at stige til 10.800 kr. pr. måned. Det tredje år ventes lejen at stige til 11.700 kr. pr. måned. Herefter ventes lejen at følge udviklingen i nettoprisindekset og ejendomsskatterne.

Herudover forventes det, at der vil være følgende generelle betingelser for lejemålet:

 1.      Huslejen betales månedsvis.
 2.      Lejer betaler ud over lejen eget forbrug af el, vand og varme efter måler.
 3.      Lejer betaler renovation ud over lejen.
 4.      Lejer har pligt til udvendig renholdelse/saltning/snerydning af arealer omfattet af lejemålet.
 5.      Lejer har indvendig vedligeholdelsespligt af lejemålet
 6.      Udlejer har pligt til udvendige vedligeholdelse af ejendommen.
 7.      Opsigelse fra lejer/udlejer – 6 mdr./6 mdr.
 8.      Uopsigelighed fra lejer/udlejer – 3-5 år for begge parter, afhængig af en konkret forhandling.
 9.      Lejemålet vil være erhvervsbeskyttet.
 10.      Lejemålet overtages ryddet og nyistandsat mht. malerarbejde m.v.
 11.      Ejendommen skal være Energimærket ved udlejning.
 12.      Ejendommens øverste etage, 2. sal, vil fortsat og uafhængigt af en lejer af stuen og 1. sal, være lejet ud til sejlklubben.

Udvalget for Plan og Teknik beslutter på mødet den 4. april 2018, hvem lejemålet skal tilbydes. Dags­or­denspunktet behandles som en lukket sag. Målet er, at ejendommen skal kunne lejes ud fra 1. maj 2018.

Er man interesseret i at komme i betragtning som mulig lejer af ejendommen, skal man fremsende et tilbud, som tager afsæt i kriterierne. Tilbud skal fremsendes skriftligt til Havneadministrationen, att. Havnechef Annemette Hommel, trafikogpark@vordingborg.dk senest fredag den 23. marts kl. 12:00