Høringer og annonceringer

Affald

Regulativ for husholdningsaffald i høring

Vordingborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald er i høring fra den 3. februar til 3. marts 2017.

De væsentligste ændringsforslag til det nugældende regulativ vedrører indsamlingsordninger for madaffald, restaffald, pap/papir, metal/glas/plast og storskrald fra alle husstande i Vordingborg Kommune. Herudover er der en række redaktionelle ændringer og sammenskrivninger.   

Regulativet skal træde i kraft 1. oktober 2018.

Læs forslaget til Regulativ for husholdningsaffald 2018.

Har du kommentarer til regulativet skal de sendes til affald@vordingborg.dk.

Kommentarerne skal være Vordingborg Kommune i hænde senest fredag den 3. marts 2017.

Kollektiv trafik

Høring om mulige reduktioner i den kollektive trafik i 2018

Kommunen skal senest den 1. maj 2017 afgive sin bestilling af kollektiv trafik i 2018 til Movia. 

Kommunens administration har i en sag til Teknik- og Miljøudvalget i december 2016 varslet, at budgettet i 2018 ikke er tilstrækkeligt til at videreføre det nuværende omfang af kollektiv trafik. Der er i sagen angivet en række reduktions-muligheder (besparelser).

Movia og Kommunalbestyrelsen har den 26. januar afholdt tema-møde med om den kollektive trafik. Efter dette møde foreligger ingen afklaringer af de budgetmæssige udfordringer, hvorfor administrationen skal indstille forslag om besparelser til udvalgenes møder i april måned. 

Administrationen har derfor sendt oplægget til besparelser i høring i lokalråd, seniorråd, handicapråd og i uddannelsesinstitutionerne. Høringen lægges endvidere på kommunens hjemmeside, hvor alle borgere inviteres til at afgive høringssvar. 

Materiale til høringen er: 

Høringsfristen er mandag den 13. marts. 

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk 

Høringssvarene vil indgå i sagen, som forelægges udvalgene i april måned.

Landbrug

Klagefristen løber fra den 15. februar til den 15. marts 2017

Klagefristen løber fra den 14. februar til den 14. marts 2017

Klagefristen løber fra den 9. februar til den 9. marts 2017

Klagefristen løber fra den 8. februar til den 8. marts 2017

Tidsfrist for bemærkninger til ansøgningen er den 3. marts 2017 

Klagefristen løber fra den 25. januar til den 22. februar 2017

Landzonetilladelser

Klageperioden løber fra den 23. februar til den 23. marts 2017

Klageperioden løber fra den 17. februar 2017 til den 17. marts 2017

Klageperioden løber fra den 10. februar til den 10. marts 2017

Klageperioden løber fra den 9. februar til den 9. marts 2017

Klageperioden løber fra den 6. februar til den 6. marts 2017

Klageperioden løber fra den 31. januar til den 28. februar 2017

Klageperioden løber fra den 30. januar til den 27. februar 2017

Planer

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra den 24. februar til den 26. april 2017

Høringsperioden løber fra den 6. januar til den 19. marts 2017

Er i offentlig høring fra den 15. februar til den 12. april 2017

Høringssvar skal sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 eller sendes på e-mail til post@vordingborg.dk

Oplæg fra Borgermødet om Havneudvidelse på Masnedø den 21. februar 2017

 

Vedtagne planer

Tillægget kan ikke påklages

Politikker i høring

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 forslag til fire tværgående politikker:

Politikkerne er i høring frem til 1.3.2017.

Bemærkninger sendes til post@vordingborg.dk.

Vandindvinding

Klagefristen løber fra den 6. februar til den 6. marts 2017

Klagefristen løber fra den 30. januar til den 27. februar 2017

Vandløb og søer

Klagefristen løber fra den 24. februar til den 24. marts 2017

Høringsfristen løber fra den 21. februar til den 22. marts 2017

Klagefristen løber fra den 17. februar til den 20. marts 2017

Klagefristen løber fra den 3. februar til den 6. marts 2017 kl. 12.00

Klagefristen løber fra den 19. januar til den 16. februar 2017

Bemyndigelsen gælder fra den 1. januar til den 1. april 2017

Veje og grønne områder

Høring om nedlæggelse af offentlig sti mellem Vinkelvej og Parkvej i Vordingborg

Vordingborg Kommune ønsker at nedlægge den offentlige sti, som forbinder Vinkelvej og Parkvej i Vordingborg.

Det kan ske på to måder:

  1. Stien nedlægges helt. Det betyder, at trappen ved Parkvej fjernes. Den del af stien, som ligger på Marienbergskolens område, vil fremover frit kunne benyttes af skolen til andre formål, eller
  2. Ejerne af de ejendomme, som grænser op til stien, kan vælge at overtage stien som privat fællessti. Det betyder, at stien fremover skal vedligeholdes af grundejerne.

Høringsperioden
Hvis du har bemærkninger til den påtænkte beslutning om at nedlægge stien, kan du sende dem til lm@vordingborg.dk. Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 12. marts 2017.

Vores påtænkte beslutning om at nedlægge den offentlige sti mellem Vinkelvej og Parkvej er i offentlig høring og i høring hos berørte grundejere i perioden fra den 11. januar 2017 til den 12. marts 2017.

Begrundelse for at nedlægge stien
Vordingborg Kommune slår græsset på stien i sommerhalvåret. Om vinteren saltes trappen, men stien ryddes ikke for sne. Græsset på stien bliver dog ikke slidt, hvilket indikerer, at stien ikke bruges særlig ofte. Hvis stien nedlægges, kan fodgængere i stedet benytte ruten rundt om Marienbergskolens parkeringsplads.

Vordingborg Kommune vurderer på den baggrund, at stien ikke har en sådan betydning for den almene gående færdsel i lokalområdet, at den skal opretholdes.Der er heller ikke andre almene offentlige hensyn der taler for at bevare den offentlige sti.

Hvem bliver hørt?
Alle ejere af ejendomme, som grænser op til stien har mulighed for at komme med bemærkninger til den påtænkte beslutning om nedlæggelse. Desuden er spørgsmålet i offentlig høring på Vordingborg Kommunes hjemmeside, www.vordingborg.dk.

Regler om nedlæggelse af offentlige veje og stier
Reglerne om, hvordan kommunen kan nedlægge offentlige veje og nedklassificere offentlige veje til private fællesveje findes i vejloven. Ifølge Vejdirektoratets praksis finder reglerne tilsvarende anvendelse på offentlige stier. 

En offentlig sti kan ikke nedlægges, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stien er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller en ejendoms lodder. Vordingborg Kommune vurderer heller ikke, at stien i øvrigt er vigtig for en ejendom. Stien kan derfor nedlægges.

Planlægges stien ikke helt eller delvist opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksations myndigheder, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til høringen, kan du kontakte os på telefonnr. 55 36 25 18 eller sende en e-mail til adressen lm@vordingborg.dk.

Bilag 1 og 2

VVM

Er i offentlig høring fra den 15. februar til den 12. april 2017

Høringssvar skal sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 eller sendes på e-mail til post@vordingborg.dk

Oplæg fra Borgermødet om Havneudvidelse på Masnedø den 21. februar 2017

--- O ---

Klagefristen løber fra den 6. februar til den 6. marts 2017

Klagefristen løber fra den 30. januar til den 27. februar 2017Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side