Høringer og annonceringer

Landbrug

Klagefristen løber fra den 21. april til den 19. maj 2017

Klagefristen løber fra den 12. april til den 10. maj 2017

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Indsigelsesperioden løber fra den 3. april 2017 til den 1. maj 2017

Planer

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra den 23. maj til den 18. juli 2017

Høringsperioden løber fra den 5. april til den 31. maj 2017

 

Vedtagne planer

Klageperioden løber fra den 10. maj til den 7. juni 2017

Planerne kan ikke påklages

Veje og grønne områder

Høring om nedlæggelse af offentlig sti mellem Vinkelvej og Parkvej i Vordingborg

Vordingborg Kommune ønsker at nedlægge den offentlige sti, som forbinder Vinkelvej og Parkvej i Vordingborg.

Det kan ske på to måder:

  1. Stien nedlægges helt. Det betyder, at trappen ved Parkvej fjernes. Den del af stien, som ligger på Marienbergskolens område, vil fremover frit kunne benyttes af skolen til andre formål, eller
  2. Ejerne af de ejendomme, som grænser op til stien, kan vælge at overtage stien som privat fællessti. Det betyder, at stien fremover skal vedligeholdes af grundejerne.

Høringsperioden
Hvis du har bemærkninger til den påtænkte beslutning om at nedlægge stien, kan du sende dem til lm@vordingborg.dk. Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 12. marts 2017.

Vores påtænkte beslutning om at nedlægge den offentlige sti mellem Vinkelvej og Parkvej er i offentlig høring og i høring hos berørte grundejere i perioden fra den 11. januar 2017 til den 12. marts 2017.

Begrundelse for at nedlægge stien
Vordingborg Kommune slår græsset på stien i sommerhalvåret. Om vinteren saltes trappen, men stien ryddes ikke for sne. Græsset på stien bliver dog ikke slidt, hvilket indikerer, at stien ikke bruges særlig ofte. Hvis stien nedlægges, kan fodgængere i stedet benytte ruten rundt om Marienbergskolens parkeringsplads.

Vordingborg Kommune vurderer på den baggrund, at stien ikke har en sådan betydning for den almene gående færdsel i lokalområdet, at den skal opretholdes.Der er heller ikke andre almene offentlige hensyn der taler for at bevare den offentlige sti.

Hvem bliver hørt?
Alle ejere af ejendomme, som grænser op til stien har mulighed for at komme med bemærkninger til den påtænkte beslutning om nedlæggelse. Desuden er spørgsmålet i offentlig høring på Vordingborg Kommunes hjemmeside, www.vordingborg.dk.

Regler om nedlæggelse af offentlige veje og stier
Reglerne om, hvordan kommunen kan nedlægge offentlige veje og nedklassificere offentlige veje til private fællesveje findes i vejloven. Ifølge Vejdirektoratets praksis finder reglerne tilsvarende anvendelse på offentlige stier. 

En offentlig sti kan ikke nedlægges, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stien er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller en ejendoms lodder. Vordingborg Kommune vurderer heller ikke, at stien i øvrigt er vigtig for en ejendom. Stien kan derfor nedlægges.

Planlægges stien ikke helt eller delvist opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksations myndigheder, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til høringen, kan du kontakte os på telefonnr. 55 36 25 18 eller sende en e-mail til adressen lm@vordingborg.dk.

Bilag 1 og 2Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side