Konfliktvarsel 2018

Følg med i udviklingen her på siden

 • Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked.
 • Hvis der udbryder konflikt vil det påvirke vores drift og service. Vi vil ikke kunne levere den samme service og betjening som normalt på mange områder, og det vil være svært at komme i kontakt med mange af vores afdelinger og medarbejdere.
 • Vi følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere denne side med information om, hvordan vores forskellige områder, afdelinger og institutioner bliver berørt af en eventuel konflikt.
 • Du kan finde mere deltaljeret information ved at holde øje med institutionernes egne informationskanaler herunder børneintra, forældreintra og hjemmesider.

 

Hvornår starter konflikten?

Det er ikke sikkert, at der udbryder konflikt. Hvis det sker, ved vi endnu ikke, hvornår den eventuelle konflikt starter.

 • Forligsmanden har endnu engang udsat de faglige organisationers strejkevarsel og KL's lockoutvarsel med 14 dage.
 • En eventuel strejke kan derfor tidligst kan starte søndag den 6. maj og en eventuel lockout tidligst lørdag den 12. maj (hvis forligsmanden inden da meddeleler, at hun har opgivet at nå et resultat, kan en konflikt dog starte på femtedagen efter denne beslutning).
 • Forligsmanden har nu ikke mulighed for at udsætte den varslede konflikt yderligere. 

 

Hvilke medarbejdere er omfattet af konflikten?

Disse medarbejdere bliver omfattet af en eventuel strejke:

 • Socialpædagogerne på Center for Socialpædagogik (Sankelmarksvej 8H i Vordingborg og Rødegårdsvej 142 A og B i Præstø).
 • Teknisk Servicemedarbejdere (3F) i hele kommunen.
 • Teknisk servicemedarbejdere (FOA) i Ejendomscentret.
 • Håndværkere (Dansk El-forbund og Malerforbundet) i hele kommunen.

Disse medarbejdere bliver omfattet af en eventuel lockout:

 • De fleste ansatte ved dagtilbud, skoler og øvrig undervisning.
 • De fleste administrativt ansatte (fx HK'ere, akademikere, socialrådgivere).
 • Tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • Sundhedsplejersker.
 • Teknisk service, håndværkere og specialarbejdere.

Disse medarbejdere bliver altovervejende undtaget en eventuel lockout:

 • Ansatte ved ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet på blandt andet plejecentre, plejeboliger, genoptræningscentre, døgninstitutioner, alkohol og misbrugsinstitutioner mv.
 • Køkkenpersonale som leverer mad til ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet.
 • En række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet.
 • Specialundervisning for børn og voksne.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
 • Affald, varme, el, vand, gas og spildevand.
 • Kommunale havne, færger og beredskaber.
 • Lønudbetaling, personaleadministration og personalejura.
 • Chefer og ledere på rene lederoverenskomster.
 • Elever og praktikanter på tværs af alle områder.

 

Nødberedskab

 • På en række vigtige områder bliver der etableret nødberedskab.
 • Det er endnu ikke afgjort, hvor der etableres et nødberedskab, men så snart nødberedskaber bliver aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet, melder vi det ud på denne side.

Hvilke institutioner holder åbent eller lukket under en eventuel konflikt?

Vi arbejder i øjeblikket på at kunne vise en oversigt over, hvad en eventuel konflikt vil betyde for de enkelte afdelinger og institutioner. Oversigten vil blive vist på denne side.

Dagtilbud, skoler, familie mm.

Dagplejen

 • Lukket ved lockout. Hvis enkelte ikke-konfliktramte dagplejere får mulighed for at holde åbent, informeres forældrene direkte af dagplejeren.
 • Generel information om eventuelle lukninger vil foregå via Børneintra.

Dagtilbud

 • Lukket ved lockout. Hvis enkelte institutioner får mulighed for at holde delvist åbent, med ikke-konfliktramt personale, informeres forældrene direkte af institutionens leder.
 • Generel information om eventuelle lukninger vil foregå via Børneintra.

Skoler og skoleklubber

 • Det meste af undervisningen på alle skoler aflyses i tilfælde af lockout. Der vil dog muligvis kunne blive gennemført enkelte undervisningstimer på nogle skoler af de tjenestemænd, som ikke er omfattet af konflikten.
 • Skoleklubberne holder lukket i tilfælde af lockout. Hvis enkelte skoleklubber får mulighed for at holde delvist åbent med ikke-konfliktramt personale, informeres forældrene direkte af institutionens leder.
 • Forældre og elever bedes holde sig orienteret om eventuelle lukninger på Skoleintra og eventuelt på skolernes Facebooksider.

Ungdomsskolen og 10. klasse

 • Heltidsundervisning på Præstegårdsvej lukket ved lockout. 
 • MK på Primulavej holder åbent som normalt.
 • Heltidsundervisningen på Rampen, 10. klasse på Kuskevej, ungdomsklubber i de fem afdelinger i Stensved, Præstø, Lundby, Vordingborg og Stege samt fritidsundervisning i de fem afdelinger vil holde delvist lukket ved lockout.
 • Der informeres nærmere via skolens hjemmeside, Facebookside og SMS.

Familiecenter Kalvehave

 • Åbent som normalt.

PPR og Forebyggelse

 • Åbent som normalt. Dog aflyses møder indkaldt af dagtilbud og skoler ved lockout, da de er omfattet af lockoutvarslerne.

Tandplejen

 • Lukket ved lockout. Der henvises til privat tandlægepraksis for nødbehandlinger.
 • Brugere informeres via Tandplejens hjemmeside, Tandplejens telefonsvarer, Tandplejens Facebookside og skilte på dørene.