Nyt om politik uge 13

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for fem udvalg.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 30. marts. På dagsordenen var blandt andet regnskab 2016, helhedsplaner for Stege og Præstø, en ny aftale med STARS samt en anmodning fra borgmester Knud Larsen om at træde ud af kommunalbestyrelsen.

Fritaget for hverv som kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunalbestyrelsen godkendte en anmodning fra borgmester Knud Larsen om at blive fritaget for hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen med virkning fra den 30. marts 2017.

Fritagelsen trådte i kraft med det samme og på et efterfølgende ekstraordinært møde blev der valgt ny borgmester. (Se beslutningen fra det ekstraordinære møde nederst i dette nyhedsbrev)

Regnskab 2016

Kommunalbestyrelsen har behandlet kommunens årsregnskab for 2016 og sendt det til revisionen.

Resultatet på drift og anlæg er et overskud på 70 mio. kr. Det er et rigtig godt resultat og med henvisning til den gennemsnitlige kassebeholdning var det vigtigt for Kommunen at organisationen leverede sådan et resultat nu.

Efter afdrag på gæld og optagelse af nye lån er resultatet et overskud på 39 mio. kr. Det skal understreges, at der som planlagt har været nettoafdrag på kommunens gæld.

På grund af regnskabsteknik omkring finansforskydninger fremstår det, der rettelig er en styrkelse af kassebeholdningen på omkring 55 mio. kr. i 2016 som et forbrug af kassebeholdningen på 21 mio. kr. Men da det kun er regnskabsteknik ændrer det ikke ved at resultatet af regnskab 2016 har betydet at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er steget siden august 2016.

Det forventes at kassebeholdningen i løbet af en måned igen kommer over 100 mio. kr., som er et mål i den økonomiske politik.

Alt i alt er det et godt regnskabsresultat, der illustrerer at såvel Kommunalbestyrelsen som administrationen forstår alvoren, når økonomien er udfordret og at vi står sammen om at komme ud af problemerne.

Helhedsplan for Stege vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Helhedsplan for Stege.

Helhedsplanen opsummerer de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Stege by, og er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

Med vedtagelsen af Helhedsplanen har borgere, politikere og administration fået et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

De dele af helhedsplanen, der vedrører de fysiske forhold i byen vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan som er under udarbejdelse.

Helhedsplan for Stege blev udsendt i høring fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016, med offentligt borgermøde om planen den 15. september 2016.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra danske Handicaporganisationers Vordingborg afdeling, fra lokalrådet, fra borger/erhvervsdrivende og fra Mønshallerne. Kommentarer og bemærkninger er i et vist omfang blevet indarbejdet i den nu vedtagne plan.

Læs mere om helhedsplanen for Stege


Støtte til Stege værft

Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende en anlægsbevilling på 250.000 kroner til Stege værft til brug for remontering og udskiftning af skinnerne på værftets bedding.

Skinnerne havarerede i forbindelse med en søsætning, og har gjort at værftet har været ude af stand til at tage skibe på land, hvilket har truet værftet på dets overlevelse.

Der har siden historisk tid været værft i Stege, og fx blev færgen Ida i 1958 bygget på netop Stege Værft.

Fremtiden byder også på et arbejde for et lokalt værft, da det forventes at de store byggeprojekter som Femern Bælt forbindelsen, Masnedsundbroen, Storstrømsbroen og Kriegers Flak vindmøllepark alle vil have behov for faciliteter som dem Stege Værft tilbyder.

Beddingsanlægget og kajerne omkring værftsområdet er dog fortsat i en sådan stand, at der inden for en nær fremtid skal iværksættes større renoveringsarbejder, som eventuelt kan indgå i helhedsplaner for værftsområdet og havnefronten i Stege.


Ny aftale med STARS

Kommunalbestyrelsen godkendte en ny aftale som sikrer at STARS også er regionalt spillested i perioden 2017 – 2020.

Aftalen er indgået mellem Vordingborg Kommune, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og STARS.

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen. For perioden 2017-2020 har projektstøtteudvalget i samarbejde med de danske kommuner udpeget og indgået rammeaftaler for i alt 19 regionale spillesteder.

Aftalen med staten indebærer at Stars skal afholde mindst 85 årlige koncerter og skal være en tydelig medspiller omkring udviklingen af musikmiljøet i Vordingborg kommune. Der vil være et særligt fokus på talentudvikling og samarbejde med folkeskolerne. Desuden skal Stars i samarbejde andre organisationer have fokus på særlige tilbud til borgere og målgrupper, for hvem kultur ikke er en del af hverdagen.

Det årlige statslige tilskud vil i aftaleårene være på 1.700.000 kr. og Vordingborg kommune yder et tilskud på 1.475.000 kr.


Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen tog årsberetningen om utilsigtede hændelser på pleje- og omsorgsområdet i 2016 til efterretning.

Der er i 2016 rapporteret i alt 1471 utilsigtede hændelser. Det er medicinering og fald, som står for en samlet stigning i utilsigtede hændelser på i alt 168 sager mere end i 2015.

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.

Formålet med loven er at forbedre patientsikkerheden ved læring og forebyggelse.

Vordingborg Kommune lever op til krav om rapportering og læring af utilsigtede hændelser. Alle relevante afdelinger i Sundhed, Psykiatri- og Handicap og Pleje og Omsorg indrapporterer på tilfredsstillende niveau.


Renovering af Bårse Børnecenter går i gang

Kommunalbestyrelsen frigav på deres møde torsdag d. 30. marts midler til at renovere Bårse Børnecenter.

I tæt samarbejde med forældre, leder og medarbejdere i Bårse Børnecenter er Afdelingen for Kommunale bygninger allerede i gang med at drøfte den kommende renovering af institutionen.

Opgaven med at renovere vil, når beskrivelsen er færdig, komme i udbud, og renoveringen kan efterfølgende gå i gang.

Mens renoveringen står på vil Bårse Skole stille lokaler til rådighed for børnene, så gener i daglig dagen kan være på et minimum.


Helhedsplan for Præstø vedtaget

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2017 vedtaget Helhedsplan for Præstø.

Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

I Helhedsplanen opsummeres de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Præstø.

Med vedtagelsen af Helhedsplanen har borgere, politikere og administration fået et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

De dele af helhedsplanen, der vedrører de fysiske forhold i byen vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan, som er under udarbejdelse.

Helhedsplan for Præstø blev udsendt i høring fra den 15. august - 9. oktober 2016, med offentligt borgermøde om planen den 18. august 2016.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra lokalrådet, Handicaprådet, fra borgere og grundejere. Bemærkninger og kommentarer er i et vist omfang indarbejdet i den nu vedtagne plan.

Læs mere om helhedsplanen for Præstø


Fire tværgående politikker godkendt

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 fire tværgående politikker:

Politik for bosætning

Politik for Uddannelse

Politik for Frivillighed og borgerinddragelse

Politik for integration

Med godkendelsen af de fire politikker er Kommunalbestyrelsen nu færdige med alle kommunens 12 politikker, som skal sætte retningen for udviklingen af Vordingborg Kommune hen mod vision 2030.

Læs mere om politikkerne


Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde

Michael Seiding Larsen valgt som ny borgmester

Kommunalbestyrelsen valgte Michael Seiding Larsen som ny borgmester i Vordingborg Kommune frem til den 31. december 2017.

På det ordinære møde forinden havde kommunalbestyrelsen godkendt borgmester Knud Larsens anmodning om at træde ud af kommunalbestyrelsen. 

Læs hele referatet fra kommunalbestyrelsesmøderne

 

Læs dagsordener fra udvalgsmøder:

Børne- Unge- og Familieudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Socialudvalget


Teknik- og Miljøudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Se alle dagsordener og referater.