Forankring af Møn Biosfæreområdet

Organisering og forankring

Organisations struktur

Vordingborg Kommune er den ansvarlige offentlige myndighed bag det udpegede Møn UNESCO Biosfæreområde.

Biosfære sekretariatet er del af afdelingen for Strategi og Implementering. Der er ansat en koordinator, som har til opgave at udvikle Møn biosfære sammen med de lokale aktører, at repræsentere Møn UNESCO biosfære i nationale og internationale fora samt at gennemføre udviklingsprojekter for biosfæreområdet sammen med partnere.

I Vordingborg kommune er der nedsat en politisk følgegruppe, en faglig styrgruppe, bestående af fag chefer for de involverede fagområder, samt en tværfaglig arbejdsgruppe. Eksterne partnere er de største lodsejere af Møn Biosfæres kerneområder, herunder Naturstyrelsen Storstrøm og Fugleværnsfonden. DTU Aqua rådgiver omkring udvikling af vandområderne.

Miljørådet i Vordingborg Kommune underrettes løbende om igangværende projekter og aktiviteter i Møn Biosfæreområde.

Ansvaret for overholdelse af gældende regler og konventioner for naturforvaltningen ligger hos de involverede myndigheder, som f.x. Vordingborg Kommune og staten, repræsenteret ved Naturstyrelsen Storstrøm. Forvaltningen af Møn Biosfæreprojektet vil til enhver tid læne sig op ad den eksisterende nationale lovgivning.

Den lokale forankring af Møn Biosfære 

Møn Biosfære bygges på et ambassadørmodel. En hver der ønsker at medvirke i udviklingen af biosfæreområdet, kan melde sig til som biosfære ambassadør. Det kan være privat personer, foreninger, organisationer samt virksomheder. Der er oprettet et erhvervsnetværk for virksomheder der ønsker at støtte Møn Biosfære og at udvikle deres virksomhed bæredygtigt.

Netværksaktiviteter

Der gennemføres 2 årlige temadage i Møn Biosfære, som sætter temaer af aktuel interesse på dagsordenen. Temadagene er åben for alle og annonceres offentligt.
Erhvervsnetværket for Møn Biosfære består af ca. 50 medlemmer og mødes c.a 2 gange årligt. Her præsenterer virkomhederne deres koncepter for hinanden og der diskuteres fælles projekter.
I starten af året afholdes kurser for tilmeldte og kommende biosfære ambassadører. I forår 2019 blev der f.eks uddannet Dark Sky guider. Deltagere kan være private interessenter eller virksomheder. For yderligere informationer kontaktes biosfære koordinator Annette Tenberg.

Det nationale partnerskab

Møn Biosfæreområdet er repræsenteret i det nationale netværk af UNESCO sites i Danmark, under ledelse af Den danske UNESCO nationalkommission.

Det internationale partnerskab

Møn Biosfæreområde er medlem af UNESCOs EURO MaB netværk og deltager i netværket af de nordiske biosfæreområde NORD MaB. Derudover er det indgået et uformelt bilateralt partnerskab med det svenske biosfæreområde "Vattenriket" i Kristianstad.