Ulvshale halvøen og Nyord

Ulvshale halvøen

Naturstyrelsen har oprettet fem nye vandreruter på Ulvshale halvøen

Naturstyrelsen har lavet fem smukke afmærkede ruter på Ulvshale, hvor man til fods kan opleve en alsidig natur med hede, skov, klit og strand. Ruterne er finansieret af regeringens Naturpakke. Ulvshale halvøen er et af Møn Biosfæreområdets kerneområder på grund af sin særlig mangfoldige og artsrige natur. Her ses vandreturen der fører ud til Skansen.

Indsæt film

Ulvshales natur

Materialet, der nedbrydes ved foden af ​​Møns Klint, transporteres med havets strøm hele vejen om Møn og skaber interessante og værdifulde kystlandskabsfunktioner, herunder strande, strandvolde af flintesten og strandenge, som for eksempel i det nordlige Møn. 

Ulvshale rummer vidt forskellige landskabstyper – fra våde strandenge til lynghede og en ældgammel, urskovsagtig skov. Halvøen er også vært for et særdeles afvekslende planteliv med både typiske og sjældne træer, buske og urter.

På sandstranden skal planter være hårdføre for at overleve, og det er strandsennep. Den kan vokse i det bare sand. Den kaktuslignende plante tåler både tørke, salt – og sandslibning. Også filtet hestehov gror her i sandet. Planten er ret sjælden og har fået sit navn efter bladenes form.

Orkideerne blomstrer på strandengene, herunder den gule kær-svinemælk, den hvide nikkende limurt og slangetunge, som er en slags bregne. På græsningsområderne trives orkideer som maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt og bakke-gøgelilje.

Om efteråret kan man på enge og overdrev se sorte tunger stikke op af jorden. Det er svampen bred jordtunge, som er ret sjælden i Danmark.

Eg, lind og blåbær giver stemning af urskov Ulvshaleskoven er en meget varieret skov med især eg, avnbøg, bøg og skovfyr.

Desuden rummer Ulvshale Danmarks største bestand af småbladet lind. Skoven har status som urørt skov. Det betyder, at træerne får lov til at passe sig selv, og kun stierne holdes fri. Også ualmindelige arter kan opleves her. Tarmvridrøn er en af Danmarks mest sjældne træarter og trives kun i lysåbne løvskove. I den nordlige del vokser eg og enebær. I skovbunden står blåbærplanterne tæt, og kaprifolie og vedbend snor sig op ad stammerne og giver skoven et præg af urskov. Om foråret før træerne har fået blade, dukker den hvide anemone op i skovbunden. 

Nyord

Landskabet på Nyord er delt i to. Mod vest findes en højtliggende morænebakke med Nyord By og de dyrkede marker. Østpå ligger den lave, 350 hektar store strandeng, som jævnligt oversvømmes af havet. Her vokser planter, der har tilpasset sig de specielle vilkår, som strand-trehage, kryb-hvene og fjernakset star. På fugtig, kalkrig jord kan man møde hulrodet lærkespore og maj-gøgeurt, som er en orkidé.

Nyord samt småøerne Ægholm, Små Ægholmen og Sækkesand er de endelige destinationer for meget af det materiale der er udvasket fra Møns Klint.

Ulvshale og Nyord

 Dyrlivet

Ulvshale og Nyords afvekslende natur er hjemsted for et væld af dyr. Fuglene flokkes på strandengene, hvor de finder orme, snegle og andre smådyr i den mudrede bund. På heden kan du møde hugorm og snog, og de blomstrende enge tiltrækker masser af sommerfugle.

Nyords strandeng er en vigtig yngleplads for mange vade- og andefugle. Fra fugletårnet på Nyord kan du se trækfugle som hjejle, regnspove, kobbersneppe og ryle. De store flokke af rastende fugle tiltrækker mange rovfugle. Havørnen kan opleves næsten dagligt, lige som vandrefalken jævnligt kommer forbi. Også lærkefalk og jagtfalk er set her. Og i Nyord By kan du hvert år i august møde svaler i tusindvis. 

Fire arter af krybdyr på heden

På Heden syd for Ulvshaleskoven findes alle Danmarks fire arter af krybdyr – hugorm, snog, stålorm og alm. firben. Især sjældne arter af biller trives i skoven og i det åbne land. Sommerfuglen østlig takvinge er sjælden i Danmark, og ses af og til i Ulvshaleskoven. Det samme gælder natsommerfuglen mørkt ege-ordensbånd. På Heden findes andre sjældne sommerfugle som argus-blåfugl og isblåfugl. Lægeiglerne i vandhullerne på Ulvshale lever lægeiglen, som i nogle lande stadig benyttes i medicinen. Iglen er en orm, som har tre kæber med tænder. Den lever af blod fra mennesker og dyr og behøver kun at tage føde til sig én gang om året.

 Nyords svaler