Projekter

Her finder du eksempler på projekter, der er knyttet op på Møn Biosfæreområde. Projekterne tilfører os mere viden, bidrager til at bevare, formidle og udvikle Møn Biosfæreområdet ved at forbinde mennesker, kulturen og naturen. 

 

Ambassadørkursus 2020

Baggrundsmaterialer for Møn Biosfæreambassadører

Lørdag den 7. marts 2020, kl. 13-15.30
Møn Biosfære - hvad betyder det?
Møn Biosfære - modelområde for bæredygtig udvikling  ved Annette Tenberg, koordinator for Møn Biosfære. Download pdf af oplæg om Møn Biosfære.
Vandløbsrestaureringer og beskyttelse af de lokale fiskebestand 
 ved Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune
. Download pdf af oplæg om vandløbsrestaurering og brakvandsgedder.
Erhverv i Møn Biosfære - Ålegræs 
 ved Kurt Schierup, Møn Tang

. Download PDF af oplæg om mønsk ålegræs af Kurt Schierup.
Læs mere om mønsk ålegræs under faneblad Ålegræs fra Møn. Her kan du også se filmen.

Møn Biosfære Ambassadørkursus 2020
Torsdag 23. april 2020, kl. 19.00-21.30
Hvad gemmer sig i naturen og i mørket?

Tirsdag den 12. maj 2020, kl. 18.00-20.00
Hvorfor er fortiden vigtig for en god fremtid?

Lørdag 13. juni 2020, kl. 10.00 -14.00
Hvorfor har UNESCO tildelt Møn en international udnævnelse?
Fælles afslutning med uddeling af ambassadør diplomer.  

Bæredygtig turismestrategi

I 2020 arbejdes der med en bæredygtig turismestrategi for Vordingborg Kommune og en efterfølgende handleplan for Møn.
Projektet udspringer Møn Biosfæres temadag om FN's Verdensmål i oktober 2019.

Download her grundlagspapir for strategiprocessen for en bæredygtig turismestrategi for Møn.

Bevarelse af den artsrige natur

Vordingborg Kommunes afdeling for Byg, Lang og Miljø bidrager til Møn Biosfære med naturpleje og genopretningsprojekter samt formidling for flere alders- og målgrupper.

Årsberetning 2019:

Biosfære Møn Natur indsatser

Naturpleje med afbrænding: Afbrænding af to naturarealer med henblik på at sikre bedre levesteder for bl.a. vilde bier. Afbrænding i det tidlige forår på hhv. Carøes Eng og Ulvshale Strand. 

Biodiversitetssøer: I det 3- årige naturprojektet, der er støttet af Den danske Naturfond, er der i 2019 blevet gennemført en række indsatser. I jordbassinerne ved Stege blev der i foråret etableret/oprenset tre vandhuller for at genskabe levesteder til Grønbroget tudse og strandtudse. I juni måned grønbroget tudse og strandtudse re-introduceret i de nye vandhuller.  Herudover er der foretaget naturpleje med afbrænding samt afgræsning i jordbassinerne ligesom de årlige ynglefugleregistreringer er udført. Se også Faneblad Biodiversitetssøer.

I det øvrige projekt-område på Farø, Bogø og Vestmøn er der lavet aftaler med en lang række lodsejere om etablering af vandhuller til de truede padder. Etableringen er så småt gået i gang, men det store anlægsarbejde forventes at foregå i 2020, hvor de i alt 30 vandhuller skal færdiggøres. Henover vinteren vil der på de kommunale vejstrækninger på Bogø og Vestmøn bliver etableret ynglepladser for mark-firben.

Henover vinteren vil der ligeledes blive opsat 4 informationstavler om projektet. Tavlerne er i A3 format og opsættes ved Koster, Jordbassinerne i Stege, Fanefjord Kirke og Bogø Havn. Den 29. april blev der afholdt en offentlig formidlingstur om projektet, hvor formålet var at høre og se de grønbrogede tudser på Bogø. Det lykkedes at finde et fint lille vandhul hvor tudserne lod sig se og høre på nært hold.

Øvrige naturprojekter. På Østmøn afsluttede Vordingborg Kommune en større indsats med udvidelse af et værdifuldt kalk-overdrev. Projektet blev afsluttet med en ny hegning således det nye areal blev kædet sammen med et eksisterende naturareal. Projektet er gennemført i samarbejde med ejerne, Klintholm Gods, og er en del af kommunens forpligtelser i Natura 2000-områder. Ved Hårbølle stenminer har kommunen fulgt op på et tidligere naturgenopretningsprojekt ved at foretage rydning af opvækst af gyvel og rynket rose. På Gl. Oremandsgaard gods på Sjælland indviede kommunen et 70 hektar stort naturprojekt hos godsejer August Hage. Projektet er et våd-områdeprojekt og genskaber levesteder for arter og naturtyper. I projektet er der genslynget to vandløb og der er etableret naturlige søer og vandsamlinger hvilket forhåbentligt også vil gavne bestanden af brakvandsgedder og aborrer i Bøgestrømmen.

Fortidsminder i biosfære-området 
Vordingborg Kommune har plejet 22 flotteste fortidsminder ved en eller flere slåninger samt vedligeholdt informationsskilte og stier til fortidsminderne. Det er f.eks. de store jætte-stuer Grønsalen, Kong Asgers Høj og Klekkende høj samt bronzealderhøje og skansen ved Bogø.

Bekæmpelse af invasive arter
Der er foretaget bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele biosfære-området, hvor de fleste lodsejere har sørget for at bekæmpe de invasive planter. Derudover har kommunen bekæmpet Rynket rose på bl.a. Ulvshale og Hårbølle, hvor kommunen tidligere har fjernet roserne. Der kommer lidt genvækst frem hvert år, som kommunen sørger for bliver gravet op og fjernet.

Projekt kortlægning af vilde bier på Møn. Et samarbejde med KU og AU om kortlægning af vilde bier på Møn, fortsat fra 2018, hvor lokale frivillige indsamlede vilde bier. I 2019 har der igen været eftersøgt bier på en række af de 8 udvalgte lokaliteter. I 2020 vil resultaterne af kortlægningen forelægge. Sporeblodbien blev fundet i forbindelse med projektet, hvilket gav en del omtale i medierne bl.a. TVA den 21. juni.

Undersøgelser af naturen Vordingborg Kommune har afsluttet flere undersøgelser af naturen i Biosfære-området og følgende rapporter er tilgængelige på kommunens hjemmeside: 
Ynglefuglerapport Stege Jordbassiner 2019
Ynglefuglerapport Nyord Enge 2019
Rødlistede planter i Vordingborg Kommune 2018
Biologisk vejkortlægning i Biosfære Møn Rapport om botanisk registrering på fortidsminder
Rapport om registrering af flagermus i Biosfære Møn.
2018. Monitering af truede padder i Vordingborg Kommune. 2019.

Formidlingsindsatser
Der har været afholdt offentlige ture af Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler i Biosfære Møn:
31. marts Affalds indsamling hele kommunen
April Fåre klippedag Bag Sukkerfabrikken/Stege
29. april Hør den grønbrogede tudses parringskor Bogø/Bremavej
Primo. maj Fåre klippedag Jordbassinerne
12. maj Vilde bier på Nyord – oplev den nye bi-sti Hyldevang Naturcenter på Nyord
14. maj Liv i døden: Ådslers betydning i naturen Ulvshale Naturcenter
15. maj Liv i døden: Ådslers betydning i naturen Ulvshale Naturcenter
26. juni Vilde bier på Nyord – oplev den nye bi-sti Hyldevang Naturcenter på Nyord
27. juni Vi slipper tudser fri Jordbassinerne/ 
uge 27 3. juli Klintholm gods
9.juli Blåflag strand Klintholm
11.juli Blåflag strand Ulvshale
12.juli Blåflag strand Hårbølle
30. august Insektsafari Hårbøllestrand
16. august - 8. september Vandrefestival hele kommunen
22. september Naturpleje på Jydelejet Jydelejet, Horndrager indhegningen
14. oktober Efterårstur: skovens dyr gør klar til vinter/nedbrydning/svampe Ulvshaleskov
17. oktober Insekter på overdrevet Jydelejet Undervisning/formidling I maj måned var Byg, Land og Miljø vært for en ekskursion med studerende fra Københavns Universitets landskabsforvaltningsuddannelse. Gruppen, der også indeholdt internationale studerende, blev efter en introduktion til Vordingborg Kommune og Biosfære Møn, kørt rundt i bus rundt i biosfære-området. Ekskursionen blev gennemført som en del af et tema-forløb og de studerende skrev efterfølgende en landskabsforvaltningsrelateret opgave med udgangspunkt i de præsenterede problemstillinger og potentialer som Møn Biosfære-område indeholder.

Bier i Møn Biosfæreområde

En 1/3 del af alle afgrøder bestøves af bier. Men især antallet af vilde bier falder markant, også i Danmark. Baseret på den nyeste danske forskning om de vilde biers tilstand og trivsel, vil Møn Biosfæreområdet bidrage til at skabe bedre vilkår for bierne. Her er plads til både honningbierne, der bestøver mange af vores afgrøder og leverer råstof til mange gode bi produkter, og til de vilde bier, som har en vigtigt rolle som bestøver og sikrer vores artsrige natur. Der en ingen tvivl om, at livet på jorden (inklusive vores eget) næppe vil kunne overleve uden dem. 

Vi kan alle sammen, børn som voksne, gøre noget for bierne, i naturen, i vores haver som i byer og i det åbne land. På den måde kan vi bidrage til at sikre arternes mangfoldighed og bestøvning af vores afgrøder, frugtræer, blomster og bær.

I forbindelse med udnævnelse af Møn Biosfæreområde i 2017, bevilgede Friluftsrådet et formidlingsprojekt om de vilde bier i Møn Biosfæreområde. Samtidig lykkedes det Vordingborg Kommune at indgå et samarbejde med Københavns og Århus Universitet om kortlægning af de vilde bier på 8 lokaliteter i Møn Biosfæres 'kerneområder'. Mens kortlægningsprojektet endnu ikke er afsluttet, har Friluftsrådets bevilling bidraget til oprettelse af bl. en bi vandre-sti på Nyord, god formidling om bier, bi-hoteller samt gode pollen- og nektarplanter i middelalderhaven i Stege. På denne side kan du følge med udviklingen og finde film og downloads. Artiklerne er i kronologisk rækkefølge. De nyeste ligger øverst:

 

En sjælden bi er genopdaget på Møn

Citat fra en pressemeddelse af KU fra den 12. juli 2019: 
BIODIVERSITET. Sporeblodbien er netop blevet iagttaget på Møn – en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958. Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det.
Sporeblodbien (Sphecodes spinulosus) er så sjælden, at den kun har været registreret i Danmark to gange tidligere, og senest i 1958 på Bornholm. Derfor er fundet på Møn opsigtsvækkende. Sporeblodbien er en rede-parasit og snylter udelukkende på den i Danmark ekstremt sjældne rustsmalbi (Lasioglossum xanthopus), der er vores største smalbi. Sporeblodbi er derfor i endnu højere grad end rustsmalbi ekstrem sjælden, da den er afhængig af forekomsten af dens vært. Læs hele KU pressemeddelelse om genfundet sjælden vild bi på Møn her. Download faktaark om Sporeblodbien her. For yderligere spørgsmål kontakt naturvejleder Christina Kaaber-Bühler.

Foto: Henning Bang Madsen, Københavns Universitet

Folder der viser vej til formidlingssteder om de vilde bier i Møn Biosfæreområde

En folder understøtter formidlingen om de vilde bier i Møn Biosfæreområde. Den er beregnet til borgere og besøgende der ønsker at kombinere en god friluft oplevelse med information om insekternes, herunder de vilde bier, behov for fouragering i naturen, i landbrugslandskabet, i haver og offentlige arealer. Folderen guider til besøgssteder og byder på gode tips for egne handlinger. Folderen er del af et to årigt projekt, støtte af midler fra Friluftsrådet og Vordingborg Kommune. Du kan få folderen i turistinformationen House of Moen i Stege eller i middelalderhaven eller downloade den her.

Åbning af bi vandrestien på Nyord

Friluftsrådet har bevilget midler til en bred folkelig formidling af de vilde bier i Møn Biosfæreområde, som afrundes med åbningen af ne bi vandresti på Nyord.

Biernes verden er mangfoldig og forunderlig. I Danmark er der registreret 292 forskellige arter. I 2018/2019 lavede Vordingborg Kommune en kortlægning af de vilde bier i Møn Biosfæreområde i samarbejde med Københavns og Århus Universitet. Samlet blev der fundet 72 arter indtil nu; undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. Mens forskerne i samarbejde med kommunens naturvejleder og en række frivillige biosfære ambassadører indsamler og bestemmer arter af vilde bier, har en anden gruppe frivillige biosfære ambassadører oprettet en bi-vandresti på Nyord. Baggrund for formidlingen er et bachelorprojekt i biologi fra København Universitet, som tog særlig udgangspunkt i de vilde bier på Nyord. I fire perioder mellem forår og sensommer 2018, blev der indsamlet i alt 645 bier med 37 arter, herunder fire sjældne i Danmark.
Samtidig har Nyords lokalhistoriske forening samlet historier om bierne i landbrugslandskabet, i byen og på stien “under grøfterne”, der forbinder Naturcenter Hyldevang med byen. Skovhjælpere på naturcenter Hyldevang har sammen med middelalderhaven i Stege opført et flot, stort bi-hotel i haven, hvor der nu anlægges bede med bi venlige blomster og stauder. Projektet blev realiseret med tilskud fra Friluftsrådet og Vordingborg Kommune og understøttet af Naturstyrelsen Storstrøm, Århus og Københavns Universitet samt en stor gruppe frivillige biosfære ambassadører.  

Se her de skiltet om bi vandrestien og de 3 tematavler, der formidler de vilde bier på Nyord.

Bi vandre-sti med bi-hotel

På Nyord bliver der arbejdet med en vandre-sti, der formidler vilde bier i naturen, i landbrugsområder og i byen. På din vandring vil du kunne få inspiration til egne aktiviteter til at fremme bier, sommerfugle og andre insekter. Det nye bi-hotel er blevet opført i et samarbejde mellem Foreningen historiske planter og middelalderhaven i Stege, Vordingborg Kommunes sociale virksomhed Skovhjælpere og naturvejleder Susanne Rosenild. Stien vil blive indviet i maj 2019.

2 elever fra Møn skolen sætteR informationskampagne i gang

Året 2019 starter godt ud med et projekt, som elever fra 9.klasse fra Møn skolen har sat i gang. De har sat sig ind i hvordan vi alle kan bidrage til at bevare bier og insekter i vores haver. Clara og Elisabeth har dertil samlet en masse informationer og udgivet dem i form at et postkort med 10 enkle og gode tips. Folderen deles ud til børn, voksne og familier. Foreningen historiske planter i middelalderhaven i Stege har tilbudt at være behjælpelig med praktiske råd, når haveejere retter henvendelse om bi blomsterfrø, bi planter og insekthoteller. Sikke et dejligt projekt. Download folderen her.


Skolerne kan assistere bi forskerne med indsamling af data om bierne

I forbindelse med ungefolkemøde på Møn i august 2018, har naturvejleder Susanne Rosenild sammen med forskerne udarbejdet en information til udskolingen om at hjælpe med indsamling af data. Vi arbejder på at kunne skyde projektet igang i forår 2019. Du kan her downloade informationsarket og se hvordan din klasse kan medvirke i projektet.

 

Vordingborg Kommune bevilger midler til samarbejde med Danmarks førende bi forskere

Naturmedarbejdere fra afdelingen for byg, land og miljø er indgået en samarbejdsaftale med forskere fra Københavns og Ålborgs Universitet om kortlægning af de vilde bier i Møn Biosfæreområde. Projektet er en opfølgning af en præsentation af Møn Biosfæreområde under et internationalt symposium om bestøveres tilstand i København i december 2017. I tæt samarbejde med forskellige frivillige hjælpere i Møn Biosfæreområde er der blevet indsamlet bier på 8 forskellige lokaliteter:

1 Ulvshale ved Skansen
2 Ulvshale hede
3 Jydelejet
4 Hundevæng overdrev
5 Busemarke Mose
6 Høvblege
7 Kystklinten ved Slotshaven
8 Hårbøllepynt

En 9. lokalitet er øen Nyord, hvor der i forår og sommer 2018 er blevet gennemført et bachelorprojekt i samarbejde med Københavns Universitet. Hen over vinteren vil indsamlingerne blevet nærmere undersøgt. Der forventes nyheder i forår 2019.

Temadag i Møn Biosfæreområde om bier og bestøvningens betydning for afgrødernes kvalitet 

Hvert år afholdes 2 temadage for ambassadører af Møn Biosfæreområde. I forår 2018 handlede det om de vilde bier og bestøvning. Samtidig var dagen opstart på samarbejdet med en gruppe danske bi forskere, hvor der blev drøftet hvordan en kortlægning af arter og en involvering af de frivillige kunne løbe af stablen. Dagen blev indledt med tur til den mønske sydkyst og efterfølgende plenummøde i Fanefjord Skovpavillon.

Foredrag med professor Dave Goulson om humlebier

I samarbejde med Plan Bi blev der organiseret et foredrag om humlebier med den britisk bi forsker professor Dave Goulson i Vordingborg i januar 2018. Det var en spændende start i det nye år, hvor arbejdet med bier og bestøvning skulle kvalificeres faglig input og inspiration. Formand for klima og miljø i Vordingborg Kommune, Else-Marie Langballe Sørensen bød velkommen, naturvejleder Susanne Rosenild og de frivillige fra middelalderhaven havde arrangeret bi hotel værksted og information om lokale aktiviteter for bier.

Møn Biosfæreområde inviteret til international symposium om bestøveres situation

I december 2017 var Møn Biosfæreområde inviteret til deltagelse i en international bestøverkonference i København. Det var en spændende dag med mange oplæg fra forskere med meget forskellig tilgang til problematikken om den efterhånden kritiske naturlige bestøvning af planter i naturen og jordbrug. Møn Biosfæreområdets indsats til involvering af befolkingen var en blandt 3 praktiske cases, som forskerne kommenterede på. Seancen var særdeles vigtig til kvalificering af indsatserne for bier og bestøvning i Møn Biosfæreområde. Samtidig bragte det os i direkte kontakt med førende danske forskere på området, som mundede ud i et praktisk samarbejde om både en temadag og en kortlægning af de vilde bier i Møn Biosfæreområde.

Friluftsrådet har bevilget midler til et formidlingsprojekt om de vilde bier i Møn Biosfæreområde.

Projektet løber af stablen fra 2017 til 2019 og har til formål at fremme biernes levevilkår samt lokalbefolkningens naturforståelse og muligheder for friluftsliv. Der oprettes en demonstrationsplads i middelalderhaven i Stege og en vandre-sti med formidling om især de vilde biers levesteder og fourageringsplanter. Derudover udvikles informationsmateriale til skoler og biblioteker. Middelalderhavens frivillige er ved at blive uddannet til bi-guider og der gennemføres en serie åbne arrangementer for både børn og voksne. Projektet er et tværfagligt samarbejde under deltagelse af Foreningen Nyord Ø,  Nyord lokalhistoriske forening, Foreningen for de historiske planter og Middelalderhaven i Stege med rådgivning fra bi forskerne. Møn Biosfære sekretariat og naturvejledere i Vordingborg Kommune deles om projektledelsen. 

Bi blomsterstriber i Møn Biosfæreområde

I forbindelse med udnævnelsen af Møn Biosfæreområde blev der i 2017 tilsået det der svarer til 7,5 hektar vildt striber i det mønske landbrugsland med bi og insektvenlige blomster. Derudover blev der delt flere hundrede små frøposer ud til ejere af private haver. Det var en blomstrende måde at hilse det nye biosfæreområde velkommen på og samtidig en rigtig god lejlighed at komme i kontakt med befolkningen på og imødekomme den store offentlige interesse i biernes tilstand. Efter denne velkomst, blev der arbejdet videre med forskellige projekter med bierne i fokus.

I Møn Biosfæreområdet vil vi arbejde med at bevare både de vilde bier og honningbierne. I det følgende kan du downloade projektbeskrivelsen samt nogle relevante bilag.

Find gode tips for indsatser i din have hos Plan Bi.

Link til PDF dokument fra Økologisk Landsforening: Naturstriber og insektvolde.

Link til PDF dokument med dyrkningsvejleding for natur og vildtvenlige tiltag

Forslag til en udflugt: besøg middelalderhaven i Stege, hvor du kan få information og inspiration til, hvordan du kan være med til pleje bierne. 

Foto: Lars Larsen; humlebi på lægeoksetunge

Humlebi på lægeoksetunge

Biodiversitets-søerne i Møn Biosfæreområde

Den Danske Naturfond har givet tilsagn om et samlet støttebeløb på 1.275.000 kr til et naturprojekt, der skal sikre de sidste bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn, Bogø og Farø.
Konkret medfører projektet, at der i årene 2018-2020 vil blive etableret op til 25 nye ynglesøer til padder og genoprettet op til 15 eksisterende søer. Derudover vil der blive etableret ca. 10 ynglepladser for markfirben. Udover at sikre de sjældne og truede padder, vil projektet gavne en lang række andre arter tilknyttet rene søer herunder vandinsekter som guldsmede samt ande- og vadefugle.
Firmaet Amphi Consult er projektansvarlig og Vordingborg Kommune er partner i projektet. Vordingborg kommune vil stå for produktion af en folder om projektet, udarbejde info-tavler, danne erfa-grupper med deltagende lodsejere og afholde naturvejlederture om projektet. Derudover vil kommunen stå for myndighedsarbejdet og bidrage med etablering af op til 8 nye søer samt styrkelse af de lokale padde-bestande ved opdræt og udsætning. Projektet sker i samarbejde og dialog med en lang række private lodsejere. Kommunen oplever en stor interesse for at lægge jord til projektet. Projektet vil skabe øget opmærksomhed om udnævnelsen af Møn og de omkringliggende øer som Danmarks første UNESCO biosfæreområde. En del af arbejdet i Biosfæreområdet sigter netop på at sikre og forbedre den unikke biodiversitet og og forholdene for de truede arter.

Borgerne kan hjælpe med kortlægning af de sjældne padder

Når det kommer til sjældne frøer, tudser og salamandre er Vordingborg Kommune er ret enestående på landsplan. Du kan være heldig at finde hele 12 ud de 14 paddearter der er i Danmark og i Biosfæreområdet findes bl.a. den sjældne Grønbrogede Tudse. På kommunens Natur- og Friluftskontor har vi i år opfordret borgerne til at deltage i overvågningen af de sjældne padder. For når det er parringssæson for frøer og tudser, så kvækker hanner højt på de lune aftner, hvilket man let kan konstatere og registrere med en videooptagelse eller foto. Derfor opfordre vi folk til at hjælpe med at registrere, hvor i kommunen de sjældne padder er – på Møn og Bogø er det specielt den grønbrogede tudse, I skal være opmærksom på.

I Vordingborg Kommune er vi stolte over de mange sjældne paddearter i vores område. Og meget tyder på, at de er i fremgang flere steder, hvor padderne tager godt imod de nye levesteder, der er etableret. Men vi vil gerne vide mere. De sidste år er de sjældne padders udbredelse blevet kortlagt. Men de kan sagtens være flere steder hvor de ikke er kendt (af kommunen), og derfor vil vi meget gerne have jeres hjælp med kortlægningen.

Du behøver ikke være ekspert eller sikker på hvilken art det er, alt du behøver at gøre er, at optage en lydfil/video med kvækkende frøer og tudser eller ved at tage fotos af dyret og sende det til Natur- og Friluftskontor på ckaa@vordingborg.dk De arter der specielt er fokus på at kortlægge er Klokkefrø (Knudshoved), Løgfrø (Knudshoved), Løvfrø (flere delbestande bl.a. Jungshoved, Kulsbjerg og Knudshoved), Strandtudse (Knudshoved og Avnø), Grønbroget tudse (Bogø og Vestmøn, Svinø mv.) Stor og lille vandsalamander, springfrø, butsnudet frø og spidssnudet frø.

I 2019 blev der i forbindelse med projektet Biodiversitetssøer i Møn biosfæreområde, udsat både Grønbroget Tudse og Strandtudse. Det var haletudser fra lokale bestande, som blev sat ud i nyetablerede søer med det mål, at sikre en fremgang i bestanden. Det bliver spændende at følge udviklingen og håbet er, at de haletudser der blev udsat, trives og når at blive kønsmodne de kommende år.

Guide til en god paddetur - Ud på aftentur: De fleste arter er primært aktive fra solnedgang og frem mod midnat. - Det skal være lunt og gerne fugtigt. Det skal være 8-10 grader før de kvækker - Medbring en telefon med video/foto. Det er let at kende frøer og tudser på deres forskellige lyde. Hvis du selv vil undersøge hvilken art du har fundet, brug nedenstående link til lydarkiv. - Tjek evt. om der er æg. Tudser lægger æg i lange strenge og frøer lægger æg i klumper.
- Obs Adgangsreglerne skal overholdes.
- Obs alle padder er fredet, og må ikke fjernes eller på anden måde skades.
Se billeder og lyt til de forskellige padder på Naturhistorisk museums hjemmeside.
Her kan du se hvor der tidligere er registreret sjældne padder i Vordingborg Kommune:  Send det + oplysninger om findested til Natur- og Friluftskontoret på: ckaa@vordingborg.dk  

I 2019 er der blevet gennemført en række indsatser. I jordbassinerne ved Stege blev der i foråret etableret/oprenset tre vandhuller for at genskabe levesteder til Grønbroget tudse og strandtudse.  I juni måned grønbroget tudse og strandtudse re-introduceret i de nye vandhuller. I forbindelse med udsætningen blev der lavet en video:

Se en lille film om udsætning af grønbroget tudse og strandtudse her.

I det øvrige projekt-område på Farø, Bogø og Vestmøn er der lavet aftaler med en lang række lodsejere om etablering af vandhuller til de truede padder. Etableringen er så småt gået i gang, men det store anlægsarbejde forventes at foregå i 2020, hvor de i alt 30 vandhuller skal færdiggøres. Henover vinteren vil der på de kommunale vejstrækninger på Bogø og Vestmøn bliver etableret ynglepladser for mark-firben. Henover vinteren vil der ligeledes blive opsat 4 informationstavler om projektet. Tavlerne er i A3 format og opsættes ved Koster, Jordbassinerne i Stege, Fanefjord Kirke og Bogø Havn. Den 29. april blev der afholdt en offentlig formidlingstur om projektet, hvor formålet var at høre og se de grønbrogede tudser på Bogø. Det lykkedes at finde et fint lille vandhul hvor tudserne lod sig se og høre på nært hold.


Etablering af yngledam ved jordbassinerne i Stege.

Så er projektet skudt igang

Den Danske Naturfond og Amphi Consult har her i efteråret 2018 igangsat naturplejeprojektet ”Biodiversitets-søer i Biosfære Møn”, som understøtter bestræbelserne på at sikre sammenhængende og livskraftige bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn, Bogø og Farø. Det 3-årige projekt vil skabe et net af biotoper bestående af 30-40 nye søer og oprensede søer samt et dusin vejskråninger.
Den Danske Naturfonds midler vil blive anvendt hos en lang række private lodsejere, mens Vordingborg Kommunes midler anvendes dels på kommunale jorde, dels hos private lodsejere. De nye padde-søer bliver hovedsageligt etableret på græsningsarealer af hensyn til padder og fugle! Anlægsarbejdet fortsætter hen over vinteren og i den kommende tid opstilles der 4 informationsskilte vedrørende projektet. Det omfangsrige projekt er blevet overordentligt velvilligt modtaget af de private lodsejere. For yderligere information kontakt Peer Ravn, Amphi Consult på tlf 40232524, pr@amphi.dk , eller Vordingborg Kommune, Carsten Horup, email: caho@vordingborg.dk .  


 

Biosfære center udviklingsprojekt

Nordisk biosfærecenter: 
 Et bæredygtigt center for læring med højt til himlen!

Aktuelt som aldrig før

FN’s rapporter om klimaforandringer, vandsstandsstigninger og sidst biodiversitets-krisen, kræver handling nu og bæredygtige løsninger der tilgodeser befolkningens og naturens behov. På den baggrund får det første danske UNESCO site, der sætter fokus på biodiversitet og levende kystsamfund, en helt ny betydning. Møn kan få en national eksempelrolle, som international anerkendt modelområdet for bæredygtig udvikling.

Et biosfære forsøgs- og formidlingscenter har en stor lokal betydning som samlingspunkt for de lokale aktører og den lokalt opnåede viden. Derudover har det en rolle som dansk 'perle på en række' af UNESCOs nordiske biosfære centre eller 'naturrum', som de kaldes i Sverige, hvor der skabes lokale løsninger på globale problemstillinger og deles viden lokalt, national og med UNESCOs og FNs verdensomspændende netværk.

Landdistriktspuljen bevilger midler til skitseprojekt

I december 2018 har Landdistriktspuljen bevilget midler til et skitseprojekt for et biosfære center. Det giver mulighed for et udviklingsprojekt med inddragelse af lokalbefolkningen, stedets forskellige brugere samt biosfære ambassadørskabet med formålet at skitsere centerets funktioner og udseende. Samtidig giver projektet mulighed at tage stedet i brug op påbegynde formidling formidling og aktiviteter samt foretage mindre forbedringer for brugere.

Vision

Lige på skellet mellem unikke naturområder på land og i vandet, med udsynet til den næste galakse på en stjerneklar nat, og et bevaringsværdigt dansk ø-kulturmiljø, ligger Danmarks første biosfære-center. Her mødes forskning, læring og formidling for at sikre de danske kystsamfund en fremtid i samspil med naturen. 
Møn er Danmarks første UNESCO biosfære - modelområde, med international anerkendt natur og en lokalbefolking, der aktivt går ind for en fremtid i samspil med naturen. Det lykkedes på blot to år at opbygge et velforankret netværk med mere en 110 lokale frivillige og erhvervsvirksomheder og samarbejde med flere universiteter og uddannelsescentre om indsamling af viden og afprøvning af nye teknikker, der kan føre Møn Biosfæreområde i en bæredygtig fremtid og fylde Danmarks første biosfære center med liv.

Beliggenhed

Midt i Møn Biosfæreområdets største kerneområde ligger øen Nyord. På skellet mellem 400ha fuglereservatet på strandengene og det bevaringsværdige kulturmiljø af Nyord by, ligger øens eneste udflyttergård ‘Hyldevang’, der i dag drives som naturcenter og huser den sociale virksomhed, ‘skovhjælpere’. På gården vil biosfærecenteret vil blive opført med stor respekt for kulturarven og den omgivende natur. Det er målet at udvikle centeret bæredygtig, d.v.s. økologisk, økonomisk og sociokulturelt og lade det indgå som bidrag til lokalsamfundets udvikling. Gården og den omgivende jord ejes af hhv. Naturstyrelsen Storstrøm og Vordingborg kommune, som understøtter udviklingsprojektet.  

Biospfærområdets kerne Natur og bevaringsværdigt kulturmiljø

Nyord ligger i det største sammenhængende kerneområde af Møn Biosfæreområde. Omgivet af Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, Ramsar Fuglebeskyttelsesområde og udlagt som vildtreservat, ligger på øens høj-jord den bevaringsværdige landsby af samme navn, hvor lokalbefolkningen engagerer sig forskellige foreninger med formålet at bevare og udvikle lokaleområdet og samfundet. Nyord og Ulvshale halvøen byder til sammen på høj biodiversitet og er samtidig centre for friluftsliv og turisme. På grund af sin uforstyrrede nattehimmel er Nyord udpeget som Dark Sky park.

Kerneområderne Ulvshale /Nyord og Høje Møn med Geocenter Møns Klint supplerer hinanden rigtig godt både i forhold til natur- og kulturværdier og den samlede formidling. 

Samarbejde

Der er etableret et bredt samarbejde omkring det kommende biosfærecenteret. Under ledelse af Vordingborg Kommune samles den nuværende brugerkreds, herunder frilufts- og sundhedsbrugere, den sociale virksomhed 'Skovhjælpere' og virksomheden Nyord Ø-Kød, der forpagter gårdens stald og græsmarker til øens økologiske naturpleje kvægbesætning. Lokalsamfundet og biosfæreområdets ambassadørnetværket, herunder 25 foreninger og 50 virksomheder, inddrages. Derudover er der indledt samarbejde med en række forskere, universiteter og uddannelsessteder om medvirken i projektet, fremadrettet brug af stedet og dets udvikling. Der kan bl.a nævnes DTU’s Innovationspiloter, hvor ingeniør studerende samarbejder i tværfagligt grupper med virksomheder. Forskere fra Århus Universitet og Københavns Universitet har gennemført forsking omkring kortlægning af bestand af vilde bier og andre insekter i hhv biosfæreområdets natur, i by-er og på landbrugsarealer. DTU Aqua medvirker med forskning omkring f.eks unikke bestand af brakvandsgedder i de omkringliggende Natura 2000 vandområder. Det nye biosfærecenter vil byde på plads til feltstudier og formidling af forskningsresultater. Citizen Science afprøves med stor succes i kortlægning og bevarelse af de vilde bier i Møn Biosfæreområde. 

DTU's Innovationspiloter udvikler koncepter for et bæredygtigt biosfærecenter

DTU's program Innovationspiloter samler studerende fra forskellige ingeniørstudier i tværfaglige forløb. Virksomheder kan præsentere en særlig problemstilling og få løsningsforslag til det. Biosfære Møn har deltaget i sådan et forløb, og har fået flere spændende bæredytige ideer til et biosfære center overleveret: et oplæg til bæredygtige Dark Sky Shelters, et projekt om infrastruktur og føring af besøgsstrømme i forbindelse med et biosfære formidlingscenter og et spændende oplæg til anvendelse af ålegræs til lokale bæredygtige produkter. 

DTU's Innovationspiltoer vil få en fast rolle i udviklingsprojektet om et biosfære center. Her vil der også i fremtiden kunne integreres forskningsopgaver, som f.eks en landtidsstudie om ålegræs isolering i bygninger. Det er desuden tiltænkt at oprette et antalt studieværelser, således at feltstudier kan gennemføres i perioder på stedet.

Dark Sky Shelters

Et andet projekt af DTU's Innovationspiloter omhandlede Dark Sky shelters af bæredygtige lokale materialer, solcelle strøm og køjesenge med stjernekik. Modellerne præsenteres i skitseprojektet for biosfærecenteret. De studerende har tilkendegivet deres interesse i at følge projektet og evt. arbejde videre med deres oplæg.

Dark Sky guider

Nyord er, ved siden af Høje Møn, Dark Sky park. Her er nattehimlen uforstyrret for storbyernes lysforurening, hvilket giver mulighed for et utroligt stjerne syn på en klar efterårs og vinternat. 2 lokale virksomhedsdrivende har deltaget i Dark Sky guide uddannelsen, som blev gennemført i starten af 2019, så de kan medvirke i at udvikle en lokal formidling af Dark Sky på Nyord.

Skovhjælpere

Vordingborg Kommunes sociale virksomhed 'skovhjælpere' har til huse på Hyldevang Naturcenter. Her hjælper de Naturstyrelsen og kommunen med plejeopgaver og pasning af udearealer på centeret. I vinterhalvåret 2018/19 har Skovhjælpere sammen med naturvejleder Susanne Rosenild opført et stort insekthotel i haven, som er del af formidlingen af de vilde bier på Nyord og Møn Biosfæreområde.

Åbning af bi vandrestien 

Efter overdragelse af Hyldevangs af bygninger og have til Vordingborg Kommune er biosfære sekretariatet, sammen med en række lokale biosfære ambassadører begyndt at ordne haven og implementere formidlingen af de vilde bier i Møn Biosfæreområde. Ved hjælp af midler fra Friluftsrådet, er der blevet opbygget en bi vandre sti, som sammen med middelalderhaven i Stege, formidler temaet for borgere og turister. Det er en god måde at tage centeret i brug, mens udviklingsprojektet løbes i gang. Ca. 180.000 besøgende kommer til Nyord hvert år. Fokus ligger på naturen, fuglelivet og kulturmiljøet. Derfor er det Hyldevang godt sted at implementere formidlingen af biosfærens temaer.

bachelorprojekt tilfører viden til lokal formidling

Formidlingsprojektet om de vilde bier beror på et tæt samarbejde med forskere fra Københavns og Aalborgs Universitet. På otte forkellige lokaliteter i biosfærens kerneområder på Møn, er der i 2018 og 19 blevet indsamlet og artsbestemt vilde bier. På Nyord er der blevet gennemført et bachelorprojekt, som danner grundlag for den efterfølgende formidling. Forskerne har igennem projektperioden haft tæt samarbejde med Vordingborg Kommune og de frivillige biosfære ambassadører, hvilket gjorde det muligt at dele viden med de lokale, som så kan videreformidle til borgere og besøgende. Citizen science er en gode måde at sikre bevarelse, læring og udvikling i Møn Biosfæreområde. Bachelorprojektet i biologi fra Københavns Universitet om 'Stendigernes betydning for de vilde bier' kan læses her.

Kulturhistorie er grundlag for udviklingen

I august 2018 udkom en bog om Nyords kulturhistorie, skrevet af lokale ildssjæle fra Nyords lokalhistoriske forening i tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark. Projektet varede et år, og ved hjælp af unikke fund, lavet af detektorførende, lykkedes det at aflevere en gennemgående historie af bosætningen på Nyord fra stenalderen til i dag, herunder den kendte historie om lodsøen. Nye unikke fund, herunder en Skt. Katarinafigur, der indgår i Danefæ samlingen, skaber dokumentation for at Nyord har ligget på internationale handelsruter igennem tiderne, hvilket har præget udviklingen på øen på forskellig vis. Nyord lokalhistoriske forening medvirker i udviklingsprojektet om et kommende biosfære center. Det gælder i høj grad om at bevare øens eneste udflytter gårdens historie i det nye center og binde centeret sammen med landsbyen.

 

Bæredygtigt lokalerhverv

Nyords enge på 400 hektar er et af de vigtigste fugleområder i det østlige Danmark. For at sikre fuglelivet og naturen den bedst mulige pleje er det vigtigt, at arealerne afgræsses af kvæg. 'Nyord Ø-Kød' er et godt eksempel på hvordan den fornødne arealpleje kan udvikles i biosfære-idéens ånd; konceptet er udviklet af borgerne på Nyord i samarbejde med Naturstyrelsen.

'Nyord Ø-Kød' ejer en økologisk kvægbesætning, der afgræsser den sydlige del af Nyord enge. Ung-tyrene slagtes lokalt. Kødet sælges igennem SuperBrugsen i Lendemarke og kan smages i restauranter på Møn og Nyord. På den måde kobles græsning af Nyord enge med lokal erhvervsudvikling og et stærkt lokalt brand af Møn Biosfæreområdet.

I samarbejde mellem borgerne på Nyord, Naturstyrelsen Storstrøm, Fugleværnsfonden og Vordingborg Kommune arbejdes der på at gøre Hyldevanggård til et formidlingssted for Møn Biosfæreområdet: et biosfære center.

Den bæredygtige cirkel af naturpleje og lokalproduktion 

 

Baltic Flyway

Opstart for hele biosfære ideen på Møn var et Interreg projekt med titel 'Baltic Flyway' der startede i 2010, hvor Naturstyrelsen Storstrøm, Fugleværnsfoden og den daværende lokale udviklingsorganisation etablerede et grænseoverskridende samarbejde om trækfugle og forbedring af deres raste- og ynglepladser samt monitorering af bestande og trækruter mellem partnerlandene. I forbindelse med projektet blev etableret kontakt til det svenske biosfæreområde 'Vattenriket' i Kristianstad, som i dag er partnerområde for Møn Biosfæreområde. Formidlingen af kernenaturen på Nyord og Ulvshale vil indgå i et kommende biosfærecenter.

Biosfære for sundhed og social samvær

Du og jeg, vi er en del af biosfæren. Det betyder at vi mennesker skal trives sammen med vores naturlige omgivelser. Derfor har Møn Biosfære et tæt samarbejde med afdelingen for Sundhed, Børn og Familie i Vordingborg Kommune. Naturvejleder Susanne Rosenild leder en række konkrete projekter og tilbyder aktiviteter og ophold i naturen for bl.a. patientforeninger og de sociale virksomheder.

Årsberetning for Biosfære samarbejde i 2019

1. Månedsture for patientforeninger og folk med kroniske sygdomme
Januar: Jydelejet og kig på det nye permakulturhotel Maj: Lilleskov og kig på insekter og honningbier ved Lilleskovgård
Juni: Mandemarke Bakker og fortælling om Mandemarkes lokale naturindsats ved gadekæret
August: Præstø Fjord og fortælling om livet i vandet og ved de aktive vandsportsforeninger i havnen.
November: Biodiversitetssøerne og jordbassinerne i Lendemarke og besøg på naturvenligt skolebyggeri på Skolen for Livet

2. Bekæmpelse af den invasive art Japansk Pileurt ved Nyords vest kyst, nord for havnen og syd for Vesternæs p -plads
Deltagere fra kommunens patientskoler og naturvejlederen fik god motion, godt socialt samvær og fjernede ved håndkraft og kniv de overjordiske dele af Japansk Pileurt. Det skete på et udvalgt Naturstyrelsesareal på en strækning ved kysten der var 15 meter lang gange 5 meter bred. Biomassen blev pakket i sække og leveret til restaffald/afbrænding. Bekæmpelsen foregik i vækstperioden 29. april til 28. oktober. Alt overjordisk biomasse af arten blev hver gang fjernet på arealet. Der blev fjernet 338,6kg biomasse i alt i sæsonen.

3. Guidede gåture og cykelture for kronikere på patientskolehold.
Lokaliteterne Ulvshale og Stege skov og Udby skov. Ulvshale Naturcenters faciliteter med handicaptoilet og renoveret kostald og bålplads og staklade og borde/bænkesæt og formidlingsplancher er perfekte til at give folk en oplevelse af dette biosfæreområde. Også skovens kørestolsvenlige gangbro til fugleskjul er perfekt.

4. Guidede ture for 60+ med lokale frivillige ældreguider
Naturvejlederen har sammen med kommunens afdeling for pleje og omsorg, været projektleder på et pilotprojekt hvor frivillige ældre guider har afholdt korte ture for ældre mennesker i hele kommunens område, deriblandt Biosfæreområdet. Der har været stor tilslutning til turene. Folk har fået ny viden om og oplevet på egen krop den fantastiske natur og kultur der findes i Biosfæren. Desuden har det bidraget til sundheden både gennem fysisk aktivitet og også gennem det sociale netværk som er opstået.

5. Skovhjælperne på Hyldevang har sammen med naturvejlederen og biosfærekoordinatoren og Middelalderhavens frivillige opbygget et insekthotel i Hyldevangs have.

6. Skovhjælperne har en gang om måneden været sammen med naturvejlederen og lært om Biosfærens natur.
Nogle af skovhjælperne oplæres af naturvejlederen til at bestå en kompetenceuddannelsesprøve som naturfortællere i specifikke arter, fx fugle, svampe, spiselige planter. Dette kan skovhjælperne efterfølgende fortælle Hyldevangs besøgende om og på denne måde formidle biosfæreområdets naturværdier.

7. Guidede ture i Ulvshale skov og i Jydelejet for studiegrupper for ældre kvinder gennem kommunens seniorindsats

8. Guidede ture for unge mødre i Steges grønne områder og Middelalderhaven.

9. Rådgivning til beboere og personale på Platanvej 41, Stege om hvorledes haven kan blive indrettet insektvenligt og hvorledes de kan blive biosfæreambassadører.

10. Information til besøgende fra Friluftsrådet om den ambitiøse naturplejeplan indsats for Uvshaleområdet og om Dark Sky Park og Community efterfulgt af en guidet tur i Ulvshaleskovens tusmørke i Dark Sky Park.

Biosphere for Baltic

'Biosphere for the Baltic' er et etårigt projekt under ledelse af 'Marint Kunskapscenter i Malmö' og det nationale biosfæresekretariat i Sverige. Inviteret er en række biosfæreområder omkring Østersøen fra Nordtyskland over Slovenien til Denmark, Sverige, Finland og Estland. Formålet med projektet er at dele erfaringer og samle viden til gavn for Østersøens biodiversitet, men også udvikling af formidling for børn og voksne samt metoder for bæredygtig turisme i biosfæreområder. Første møde i projektet fand sted i maj måned i Sverige, i biosfæreområdet Vattentiket ved Kristiansstad. Næste møde fandt sted i forlængelse af Nord MaB i Finland i Oktober. I december 2018 sluttede projektet med en præsentation i forbindelse med en international konference om havmiljø i Malmø. Muligheder for kommende samarbejde og videndeling undersøges.

Se den fine film, som de svenske partnere har produceret i forbindelse med 'Biosphere for Baltic.'

CATCH projekt

Fishing Zealand er partner i EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme. 

Fishing Zealand samarbejdet, der i flere år har sat bæredygtigt lystfiskeri på dagsordenen, er partner i EU-projektet CATCH, der omhandler udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme i den sydlige Østersø. Projektet involverer flere samarbejdspartnere i både ind- og udland. De internationale partnere kommer fra Tyskland, Polen og Litauen.

Vordingborg Kommune og Møn Biosfære-sekretariatet fungerer som sekretariat for den danske del af projektet.

Kort om CATCH – Coastal Angling Tourism Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med og for de deltagende lande. Projektet skal bl.a. omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskerprodukter i de deltagende lande, herunder fremme af bæredygtige fangstmetoder, i mindre omfang videnskabelige undersøgelser, realisering af mindst et praktisk projekt i hvert land samt en fælles international digital lystfiskerportal om Østersøens værdier og lystfiskepotentialer.

Projektet er fra EU’s side støttet med kr. 1.675.000. Projektet er hjemmehørende under EU’s South Baltic programme.Til varetagelse af det 3-årige EU projekt har man fra dansk side ansat 45-årige Niels Lagergaard Pedersen som projektleder.

For uddybende information kontakt venligst: CATCH-projektleder Niels Lagergaard Pedersen ndpn@vordingborg.dk tlf. 22677874 eller Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk tlf. 55362412.

Film om geddefabrikken

Projekt Catch har gjort det muligt at følge etableringen af en såkaldt 'geddefabrik' med en film. Filmen er et rigtig fint formidlingsmateriale, der viser hvordan et gydeområde for brakvandsgedderne anlægges fra bunden. Brakvandsgedde bestanden er gået meget tilbage i de senere år, og den er sårbar f.eks. på grund af den skiftende salinitet i brakvandsområderne. I filmen fortæller biologer, lystfiskere, miljøspecialister, forskere samt jordejere hvorfor de i fællesskab støtter projektet for at sikre de naturlige bestande af brakvandsgedderne på Sydsjælland og øerne. Følg linket for at se filmen om 'geddefabrikken'

Catch partnermøde i Litauen

Under partnermødet i Litauen i november 2018 blev en række produkter og aktiviteter, som Fishing Zealand har udviklet i det internationale projekt, præsenteret. Der er f.eks blevet skabt en international portal for bæredygtig lystfiskeri i Østersøen, som skal være med til at trække lystfiske turister til partnerlandene ved samtidig at oplyse betydning af vandløbsrestaurering og arternes beskyttelse kombineret med skånsomme fiskemetoder. De første step er taget, nu kan projektets partnere fylde hjemmesiden med liv og gode historier fra deres lande. Følg link til fishingsouthbaltic.eu og se lidt fotos fra Litauen.

Møde i erhvervsnetværk 

Præsentation af projekt Catch under erhvervsnetværksmøde i Møn Biosfæreområde den 21. marts 2018 med oplæg af projektleder Niels Lagergård om bl.a. geddefabrikken og det kommende internet portal for de deltagende lande samt oplæg af Fishing Zealand lystfiske guide Knud Stangegård om lokale aktiviteter i 2018 i forbindelse med Catch og Fishing Zealand i Vordingborg kommune. Ønsker du at melde din virksomhed til netværket om lystfiskeri kontakt projektleder Niels Lagergård. 

projekt Catch og Fishing Zealand

Midtvejskonference i Peenemünde i Tyskland

Partnerne og interesserede i det europæiske projekt "CATCH” var inviteret  til at deltage i midtvejs-konferencen "Fremtiden for den bæredygtige lystfiskerturisme”. Vi fik både et spændende besøg af et velbesøgt lystfiskersted, gode snakke med kollegaerne fra partnerlande og så deltog vi Catch konferencen med mange interessante oplægsholdere. Mere info på Facebook og på Fishing Zealands hjemmeside.

På foto ses Kaare Maniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforening. 

Catch midtvejskonference

Projektleder Niels Lagergård deltog i ekspertpanelet.

Projekt Catch

Suveræn lystfisker service på Mola Beach Angling Resort i Peenemünde.

Projekt Catch

Partnermøde i Denmark

Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommunes afdeling for Byg, Land og Miljø fortæller om vandløbsrestaurering i forbindelse med CATCH projektets første partnermøde i Danmark.

 

Cykelture og 'de sejlende cykelstier'

Møn Biosfæreområde er del af den internationale cykelrute N9 fra Berlin til København og Østersø-ruten N8. 4 såkaldte panorama cykelruter, tematiske rundture med smukke udsigter og spændende oplevelser undervejs, inviterer til at opdage Bogø, Møn og Nyord og det sydlige Sjælland, forbundet af de 'sejlende cykelstier'.

De sejlende cykelstier
Panorama cykelruterne forbindes af korte sejlture ombord af 3 veteranskibe. Færgen IDA sejler over Grønsund mellem Bogø og Stubbekøbing, som del af Berlin-København cykelruten. Færgen MØN sejler sommerture og forbinder Kalvehave med Stege havn. Nyords postbåd Røret sejler ture mellem Stege, Kalvehave og Nyord og Jungshoved. På den måde kan cykelturene kombineres med en smuk pause til søs.      

4 pauserum i havnene
Havne er altid et besøg værd, også for vandrende, cyklister og kajakroer. Som bindeled mellem de sejlende cykelstier blev i maj 2016 åbnet fire pauserum på Bogø havn, Kalvehave havn, Stege havn og Nyord havn. Pauserummene byder på bord og bænke til at spise sin medbragte mad i tørvejr, plancher med ideer til udflugter i nærområdet og mulighed for at benytte sig af havnens wifi. Pauserummene ligger tæt ved anløbsbroerne for veteranskibene. I det følgende finder du forskelligt materiale til download, som inspiration for din cykeltur i Møn Biosfæreområde og på det sydlige Sjælland. Projektet har modtaget tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje, Friluftsrådet og Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje. God fornøjelse og altid medvind!      

Du kan downloade en folder for hver af de fire Panoramacykelruter og for Oldstidsruten:

Danmarks Bjergetape, Høje Møn og besøg af Møns Klint

Den søde tur, Familieturen rundt om Stege Nor

Ø-Hop, fra Stege til Nyord med mulighed for videre transport om bord af postbåden Røret

Eventyrlig idyl, JUngshoved halvøren rundt. Kan kombineres med Ø-hop og en sejltur om bord på Nyords postbåd Røret.

Oldstidsruten, Rundtur på Vestmøn til de smukkeste oldstidsminder og gravhøje.

 

Alle ruter ligger derudover på Friluftsguidens interaktive kort.    

Danmarks Bjergetape: Østmøn og Møns Klint.

Den søde tur: Familieturen rundt om Stege Nor, forbi Museumsgården, Møn Bolcher og Møns Is.

Ø-Hop: fra Stege via Ulvshale til Nyord og retur. Fra NYord kan du om sommeren sejles om bord på postbåden Røret til Jungshoved eller Kalvehave på Sydsjælland eller tilbage til Stege. 

Eventyrlig idyl: Halvøen Jungshoved og Præstø 

Oldstidsruten:  rundtur på Vestmøn med mulighed for at besøge gravhøjene.

Læs mere om rekreativt cykling på Møn og Sydsjælland 

 

 

 sejlruter

 

 Tre veteranskibe deltager i projektet om de sejlende cykelstier

Færgen Ida, færgen Møn og Nyords postbåd Røret forbinder Panorama cykelruterne på Møn og Sydsjælland. Download folder med sejltiderne for 2018.

Færgen Ida sejler hvert år mellem maj og efterårsferien omkring 8.000 cykelturister mellem Bogø og Stubbekøbing havn på den internationale cykelrute N9 Berlin-København. 

Færgen Møn sejler sommerture og cyklistsejlads mellem Stege og Kalvehave havn.

Nyords historiske postbåd Røret sejler sommerrutefart mellem Nyord og Jungshoved Kirkehavn, hvor den forbinder Panoramaruterne 422 og 424. 

Fire havne og 4 cyklist pauserum

Du finder et pause-rum med mulighed for at spise din madpakke på Bogø havn, Kalvehave havn, Stege havn og Nyord havn. Her finder også plancher med sejlplaner, forslag til lokale vandreture med udgangspunkt fra havnen og lokale serviceinformationer.

 

Projekterne er støttet af Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje i samarbejde med 

 

Frilufts Rådets logoVejdirektoratets logo

Det grønne biosfære landkort

Vær med til at gøre Møn Biosfæreområde grønnere


Hvis du har en giftfri have, en sø med padder eller på anden vis fremmer arternes mangfoldighed på din matrikel, lad din ejendom registrere på biosfærens landkort.

133 haveejere i Møn Biosfæreområde er i dag tilmeldt DN’s kampagne for ‘giftfrie haver’.

Nogle af dem er også tilmeldt som biosfære ambassadører. ‘Frugtgården’ i Hjelm er en af dem; et fritidsejendom med 2 hektar land, hvor der er plads til både vilde dyr og planter, en økologisk frugtplantage og til børn og voksne.

Du kan registrere din grund på Møn Biosfæreområdets landkort ved at sende sende din adresse og matrikelnummer samt en kort beskrivelse af de praktiske tiltag du gør til biosfære koordinator Annette Tenberg på mail anrg@vordingborg.dk. En tilmelding medfører ikke andre forpligtelser end at du styrker biodiversiteten på din grund og gør Møn biosfære landkortet mere grønt.

Du kan også downloade et tilmeldingsblanket og f.eks aflevere det personligt på Møn Biosfærens bod på sildemarked eller Æblernes dag.

Hvis du har brug for inspiration, så læs mere på www.giftfri-have.dk og www.vildmedvilje.dk , hvor du kan finde gode råd og eksempler på, hvordan du kan lukke naturen ind på din grund. Har du lyst til at udveksle erfaring og ideer med andre, så bliv ambassadør for Møn Biosfæreområde. https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/bliv-ambassadoer/

Download tilmeldingskortet til kampagnen "Vær med til at gøre Møn Biosfæreområrde grønnere her.

Erhvervsnetværk

I Møn Biosfæreområde er der oprettet et erhvervsnetværk for virksomheder, der ønsker at etablere et bedre samspil med naturen i deres virksomhed. Netværket er forum for udveksling, 'best practise', gensidig inspiration, branding og udviklingsprojekter. Netværket er åben for alle virksomheder, der - ved tilmelding - har beskrevet en plan for, hvordan de vil arbejde med bæredygtighed og at de bakker op omkring værdierne for Møn Biosfæreområde. 

Tilmeldte virksomheder må benytte sig af Møn Biosfæreområdets partner logo, de kan købe et partnerskilt til deres bygninger og de kan få del i fælles informations- og markedsføringsmateriale.
Informationer om erhvervspartner netværket fås hos biosfære koordinator Annette Tenberg.

Referat fra erhvervs netværksmøde den 22. marts 2019 med gæsteoplæg fra Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd om produktmærkning

Fishing Zealand

I 2010 tog Danmarks Sportsfiskerforbund initiativ til en samarbejdsaftale med Vordingborg og Odsherred Kommune om at fremme udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme i regionen. I dag består netværket af 11 kommuner i regionen.

Lystfiskeri i Danmark har et stort turismepotentiale ifølge aktuelle undersøgelser. Møn er kendt som udgangspunkt for trollingfiskeri fra Klintholm Havn, fluefiskeri langs Østersøens kyster og fiskeri efter brakvandsgedder i Stege Bugt. Fishing Zealands udgangspunkt er, at alt lystfiskeri skal være bæredygtigt.

Det betyder dels, at lystfiskeriet ikke må belaste fiskebestandene for hårdt, og dels at de lokaliteter, der lægger vand til fiskeriet, ikke må tage skade af den øgede færdsel. Tværtimod skal lystfiskeri være en aktivitet, der kommer samfundet til gode på mange forskellige niveauer.

Bæredygtigt lystfiskeri er et begreb, som både består af den måde, den enkelte lystfisker dyrker sit eget fiskeri på, men i dette tilfælde også af, hvordan Fishing Zealand involverer sig i en lang række miljø- og turismeprojekter og aktiviteter, der fremmer bæredygtigt lystfiskeri.

Et meget vigtigt element i Fishing Zealand er, at den nuværende tilstand i vandløb, søer og kyster skal forbedres, sådan at de vilde fiskebestande får bedre forudsætninger for at reproducere sig. Udsætningerne af lokalt tilpassede ørreder er ligeledes en hjørnesten, ligesom alle udfordringer, som begrænser fiskenes mulighed for at gennemføre deres livscyklus, skal adresseres.

Fishing Zealand arbejder sammen med Vordingborg Kommune bl.a. om uddannelse af fiskeguider, opbygning af et erhvervsnetværk, udvikling af events, beskyttelse og "Catch and release" af brakvandsgedder, ørredpatruljen samt forskellig markedsføring nationalt og internationalt.

Læs mere på http://fishingzealand.dk/baeredygtigt-lystfiskeri/baeredygtigt-lystfiskeri/

 

Vandløbsrestaurering i Møn Biosfæreområde

 I en årrække var en gruppe frivillige med til at fritlægge Hårbølle Bæk, som lå rørlagt under jorden på vej mod Fanefjord. Siden har de frivillige været med til plante elletræer, og de har værnet om fiskebestanden.
I 2016 trådte Fishing Zealands grusbande til og sikrede passagen til gydestrækningerne. Det store kvantespring skete i 2017, da der blev lagt 20-25 tons gydegrus i vandløbet på de øvre dele af bækken.
I november 2018 var tiden inde at måle om restaureringen blev til en succes. Var der ørreder i bækken, og kunne bestanden af halvårsfisk stå mål med den indsats, der var lagt i bækken? I 2010 var der ifølge DTU Aqua blot fundet 13 ørreder pr. 100 kvadratmeter. Hvordan har bestanden det nu, efter århundredets tørreste og varmeste sommer? Der blev valgt en strækning til måling umiddelbart nedstrøms af den restaurerede strækning, således at der kom et repræsentativt udsnit af bækken med: i alt 25 meter vandløb.

Der blev fanget i alt 89 ørreder på strækningen, heraf 87 halvårsfisk og to 1½-årsørreder – naturligt klækkede i gydebankerne! Fra rørlagt vandløb uden liv i 2007 til nu, blev der skabt en lille perle af et ørredvandløb med ikke færre end 348 stk. halvårsfisk og 8 stk. 1½-årsørreder pr. 100 kvadratmeter vandløb! På trods af sommerens svære forhold kunne det konstateres, at restaureringsprojektet havde gjort en kæmpe forskel. Hårbølle Bæk er et fint ørredvandløb, og alle aktører kan glæde sig over, at en forholdsvis simpel restaurering med gydegrus og skjulesten, kunne fire-doble bestanden! 

Det er en god historie! Glade Lodsejere og medlemmer af Den sjællandske Grusbande. Et godt eksempel af lokalt samarbejde i Møn Biosfæreområde. Læs mere her: http://fishingzealand.dk/nyheder/glaedes-rus-haarboelle-baek-paa-moen/

Foto: Fishing Zealand, grusbanden.

Kampagne 'hold Møn ren'

Sommerkampagne inddrager turister

“Be part of something bigger” står der på et postkort med et smukt luftfoto af Møns Klint. Kortet er foldet rundt om en bioplast pose som er beregnet til at indsamle plastaffald på stranden eller til familiens egen strandturs affald.

De fleste vil jo gerne samle plastik op på en strand, men har ikke lige lyst til at bære rundt med det i hånden, fortæller biosfære koordinator Annette Tenberg. Har man en lille smart pose i lommen, er det straks nemmere. Og så kan denne pose nemt tages med hjem eller i sommerhuset og tilføres restaffald fraktionen i husholdningens affaldsbeholder.

Derfor lancerer Møn Biosfære i samarbejde med lokale biosfære ambassadører i denne sommer et postkort, som inviterer borgere, turister og friluftbrugere til at give en hånd med at holde den mønske natur ren. Postkortet giver en god anledning til at få en snak med turisten om, at vi alle kan bidrage med f.eks at fjerne affald fra havet. Kortet fanget opmærksomhed og appellerer til den enkelte at tage medansvar for den smukke natur vi alle sammen nyder.

Postkortene deles gratis ud fra turistinformationen House of Møn og sommerhus udlejningen Feriepartner Møn samt under offentlige events. Partnere i projektet er Fishing Zealand, der med kortet direkte henvender sig til lystfiske turister og Feriepartner Møn - Stevns, der vil involvere den almindelige turist, herunder især feriehus kunder. Møns Handelsstandsforening sponserer bio-poserne, og turistinformationen House of Møn er behjælpelig med uddelingen.

Alle virksomheder og biosfære ambassadører er velkommen til at dele ideen bag kampagnen. Dertil kan der downloades informationer og tips til egne handlinger her fra siden. Download A4 plakat til kampagne om indsamling af skrald i naturen. Handelsstandsforeningens 'bio-poser' kan erhverves i House of Moen.

Med initiativet deltager Møn Biosfære i en international kampagne for reduktion af plastaffald i havet og naturen. “Be part of something bigger” er vores måde at involvere vores turister i, at vi alle sammen er en del af biosfære og kan gøre en forskel lokalt i kampen mod den globale udfordring. 

Lokale produkter

Børn besøger Møns IsMøn Biosfæreområdet understøtter lokalt fremstillede produkter og tilbyder lokale producenter samarbejde i et erhvervsnetværk. Målet er at udveksle erfaringer og inspirere til forretningsudvikling i en bæredygtig retning. På den måde skabes lokale arbejdpladser og fremmes den bæredygtige levevis i Møn Biosfæreområdet.

Producentforeningen KULTIVATOR har været med til at skubbe denne udvikling igang med f.eks. hygiejnekurser, organisering af markedsboder med lokale produkter til byfester, og med projekter for forskellige målgrupper.

Blandt andet har foreningen KULTIVATOR forestået to et årige projekter, hvor skoleklasser i Vordingborg kommune blev inviteret til en uge med fokus på mad af lokale råvarer, der inkluderede besøg hos producenter, læring om årstidernes råvarer og dyrkning. Som afslutning fik klasserne besøg en af lokal kok, der sammen med klassen tilberedte en menu baseret på de lokale råvarer ugen handlede om. Der blev udgivet to kogebøger i trykt form, som blev delt ud til alle skolernes elever fra 1. til og med 6. klasse.

Producentmesse i samarbejde med KULTIVATOR

I samarbejde med SuperBrugsen Lendemark og Møn Biosfære sekretariat gennemføres i 2018 for anden gang en producentmesse. Her er der plads til dialog med hinanden og kunden og ikke mindst smagsprøver. Næste producentmesse finder sted den Lørdag den 10. november mellem kl. 10 og 14 i SuperBrugsen Lendemark, Stege.

 Æblernes dag i Stege

Møns Handelsstandsforening er partner i Møn Biosfæreområde. Den årlige Æblernes dag i efterårsferien er en god lejlighed at møde de bedste lokalt fremstillede fødevarer på en levende markedsdag. Borgerne tilbydes mange spændende foredrag, men også praktisk viden. Du kan medbringe æbler fra egen have og få dem artsbestemt. Du kære lære at beskære et frugttræ, og børnene kan være med til værksteder med æbletryk og bi-hotel byggeri. Og selvfølgelig kan der smages på alle tænkelige æbleprodukter. Biosfære sekretariatet bakker op med en lille udstilling, hvor der er god plads til spørgsmål og dialog.

 Kend de lokale æbler

Bliv erhvervspartner af Møn Biosfæreområde 

Som erhvervspartner af Møn Biosfæreområde bliver du del af et spændende udviklingssamarbejde, hvor der tilbydes op til 3 årlige møder, 2 årlige temadage og samarbejde på kryds og tværs. Hvis du er interesseret i at få sparring til skabe bæredygtig udvikling i din forretning og at bruge Møn Biosfæreområdets partnerlogo i din markedsføring, meld dig til og kontakt biosfære sekretariatet. Du skal i forbindelse med din tilmelding beskrive dine udviklingsmål og tiltag. Se eksempler fra andre virksomheder under faneblad 'Vi støtter' og erhvervspartnere. Vi glæder os til at byde velkommen.

Møn dropper bæreposer af plastik

Årets kunstnerdesignede mulepose

Den bedste måde at undgå plastikposer er at have en taske, en kurv eller en mulepose med i byen, som kan genanvendes mange gange og til sidst nedbrydes naturligt. I et spændende lokalt partnerskab har designere fra Fabrikat på Sukkerfabrikken Stege, kunstner Liza Krügermeier og Møn Handelsstandsforening udgivet en smuk mulepose. Anledning er Steges 750års jubilæum, og projektet skal gerne etablere sig således, at der hvert år udgives en ny kunsterdesignet pose. Det smukke produkt kan købes bl.a. i House of Moen, Liza's Gallery og Bøger og Papir i Stege.

biosfære taske

 

Bipak.dk - lokalt produkt til indpakning af fødevarer

Bi avler og designer Morten Pihl har udviklet og produceret et nyt produkt til indpakning af fødevarer. Bi-pak er et miljøvenligt og genbrugeligt alternativ til plastik og stanniol, som bevarer friskheden i madvarer. Den er vaskbar, kan genbruges mange gange, og kan holde mindst et år ved normal brug. Morten Pihl er partner af Møn Biosfæreområde. Du kan købe produktet på nettet eller hos en af de lokale forhandlere, herunder Liza's Gallery i Stege.

bipak

Jeg er ikke plastik fortsætter

I 2018 har biosfære partner virksomhed SuperBrugsen Lendemark udskiftet alle indpakningsmaterialer fra bæreposer til grønsagsposer med nedbrydelige alternativer. Derudover har virksomheden indført en serie miljøvenlige husholdnings- og rengøringsartikler af nedbrydelige og mikroplastfrie materialer. Møns Handelsstandsforening har indkøbt den næste storportion af nedbrydelige bæreposer. Er du interesseret i at at købe dem til din egen virksomhed, kontakt Camilla i House of Moen i Stege.

Jeg er ikke plastik

Under dette overskrift startede i 2017 et pilotforsøg om at droppe plastikposer i de mønske butikker. Pilotforsøget var et samarbejde mellem Møns Handelsstandsforeningen, SuperBrugsen Lendemarke og biosfæresekretariatet.

25.000 organisk nedbrydelige bæreposer, fremstillet af majs fra kontrolleret europæisk landbrugsbrugsproduktion, indgik i pilotforsøget. Butikkerne og de handlende tog godt imod tilbuddet, og initiativet fik landsdækkende medieomtale, så ideen spredte sig fra Møn Biosfæreområde over hele landet.

I januar 2018 er situationen den, at SuperBrugsen Lendemark har udskiftet alle former for bæreposer med nedbrydelige alternativer og derudover optaget en serie af miljøvenlige og nedbrydelige rengøringsartikler i programmet. Møns Handelsstandsforening har udvidet med en større bærepose og i samarbejde med citymanageren sat fokus på at sprede initiativet over hele kommunen.

Endnu et flot tiltag er på vej. En gruppe unge designere på Sukkerfabrikken i Stege udvikler sammen med lokale kunstnere en kunstnerdesignet "shopping bag" - som skal hjælpe til at mindske brug af engangsposer yderligere.

Flotte tiltag der viser hvordan alle kan bidrage til at menneskene i Møn Biosfæreområde kan komme i bedre samspil med naturen.

Kampagne for nedbrydelige bæreposer

UNDINE II

Vordingborg Kommune er officiel partner i det dansk-tyske Interreg projekt UNDINE II - UNderwater DIscovery and Nature Experience II. Sammen med otte andre danske og tyske partnere arbejder vi på at skabe og formidle spændende aktiviteter i den vestlige Østersø mellem Privall og Sjællands Odde. Projektet, der er et følgeprojekt af UNDINE I og Diving Denmark, varer til slutningen af 2019 og støttes med over end 1 mio. Euro af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

Ruller du ned her, vil du kunne følge med hvordan projektet har arbejdet siden dets start i 2017. Der er blevet arbejdet med forskellige opgaver:

- Udpegning og beskrivelse af et antal velegnede snorkel- og dykkersteder, der præsenterer det unikke liv under overfladen af Østersøen.
- Filmoptagelser på alle undervandsspots, både i en lang version og en kort version til brug på de sociale medier.
- Events og profilering af en familievenlig undervands sti ved Kalvehave havn.
- Uddannelse af undervandsguider
- Aktiviteter i forbindelse med det årlige Sildemarked i Stege, herunder det store havfisk akvarium, uddeling af foldere og visning af film.
- Etablering af en formidlingsstation med fokus på Østersøens arter foran turistinformationen House of Moen i Stege.
- Film og informationer samt digitale kort, herunder et dansk-tysk partner portal og flere lokale visninger. Opdatering herom løbende.
- 3 vandstands-søjler, der markerer historiske vandstand i 3 havne og giver et udkik på fremtidige udfordringer i forbindelse med klimaforandringer.

Se hvad der sker, se film og find downloads. Aktiviteter vises i kronologiske rækkefølge. De nyeste ligger øverst.

Åbning af udstilling og partnermøde 

I slutningen af oktober 2019 mødtes alle Undine II partnere til projektets sidste fællesmøde. Det var anledning til at udstillingen om Østersøen og oplevelser under overfladen blev åbnet af Susan Thydal, formand for erhvervs og turisme udvalget i Vordingborg Kommune. Undine II produkterne på Møn og Sydsjælland indgår i Det Blå Eventyr, så de også efter projektets afslutning vil være tilgængelige.

3 vandstandssøjler fortæller om historiske højvand og klimaforandringer

Flere partnere i Undine II projektet har opført vandstandssøjler i forbindelse med projektet. På Møn er der der opført 3 søjler i alt på hhv. Stege havn, Klintholm havn og Nyord havn. Søjlerne er lavet af historiske skibstømmer fra en Venø færge. Søjlerne har fået markeringer af historiske højvande, herunder stormfloden 1872. Derudover viser de et fremtidsscenarie for stigende vandstand i forbindelse med klimaforandringerne. Søjlerne er udviklet og opført af naturvejleder Jørgen Larsen fra Geocenter Møns Klint, som også er partner i projekt Undine II.

 

 

Danske og tyske partnere deler viden og produkter

Der er blevet udviklet spil og undervisningsmaterialer af Undine partnere i Danmark og Tyskland. De er alle sammen to sprogede og deles mellem partnere. De viste materialer på det følgende fotos deles bl.a. ud til børn og unge der besøger GeoCenter Møns Klint.

Udstilling om Østersøen og oplevelser under overfladen

Østersøen er verdens største brakvandshav med mange forskellige tilhørende arter og levesteder. Det fortæller en udstilling om, som er blevet udviklet med udgangspunkt i Undine II projektets produkter og materialer. I udstillingen kan den besøgende kigge igennem dykkerbriller og se film, som er optaget på 10 forskellige spots ved Møns og Sydsjællands kyster. Andre temaer tager udgangspunkt i f.eks ålegræs og dens betydning for bæredygtige nye erhverv på Møn eller der oplyses om plastikforureningen og udfordringer for dyre og havmiljøet. FN's verdensmål for bæredygtighed er knyttet til korte film og tekster, der fortæller hvordan Østersøen er på dagsordenen i Møn UNESCO biosfæreområde. Undine II projektet er blevet gennemført i tæt tilknytning til biosfæren. 

Der er også oplevelser i børnehøjde med f.eks det klassiske fiskespil med mulighed for at dyste om Østersøens arter og fisk. Her kan man teste sin viden om hvilke arter hører hjemme i Østersøen og hvilke er ikke tilhørende. 

Udstillingen vises i turistinformationen House of Moen i Stege, og der er gratis adgang i turistinformationens åbningstid. Den rykker også ind på GeoCenter Mønsklint som er den anden lokale partner i Undine II projektet.

Tysk afslutningsevent  i Ostsee InFo Center i Sleswig Holsten

Det var en fin dag efterårsdag, da UNDINE II afslutningsevent løb af stabelen i Ostsee Info center i Eckernförde. Der blev holdt taler og netværket; og alle deltagere vare enige at de 3 år med Undine projektet har gået alt for hurtigt forbi. Det dansk tyske partnerskab har fungeret ganske udemærket, takket være den professionelle og engagerede ledelse igennem leadpartneren. Vi glæder os til afslutningseventen på Møn i slutningen af oktober 2019.

Sildemarked 2019


Traditionen tro afholdes sildemarked i Stege på det første weekend i september. Også i år var projekt Undine II til stede med det store havfisk akvarium, film fremvisning og naturvejledning. 
Akvariet gennemstrømmes af havvand og fiskene bliver fanget af lokale fiskere fredag morgen. det er altid spændende hvilke arter der kan vises frem. I år var der for første gang en søstjerne med i fangsten. Søstjernen er ellers sjælden i brakvandet rundt om Stege Bugt. Alle arter der lever her skal kunne tåle skiftende saltindhold i vandet. Gedde og aborre, som lever her, lever normalt i ferskvand. Det gør Stege bugt til et ganske unikt vandområde, som formidles i forbindelse med Undine II og Møn Biosfære.

Online makrkedsføringskampagne af snorkeling og dykning på Møn og Sydsjælland med Undine II 

Et led i projekt Undine II er visualisering af de nye produkter, herunder de 10 snorkel- og dykker spots, overfor de forskellige målgrupper i regionen. Derfor er der blevet gennemført en online medie kampagne på Facebook og Instagram samt en serie biosgraf reklamer i ...

 

Sæsonåbning af undervandsstien ved Kalvehave havn i 2019

Så er snorkel sæsonen skudt igang Kalvehave havn med projekt Undine II og Vordingborg Kommunes naturvejleder Susanne Rosenild, lørdag den 25. maj. Klart vand og både børn og voksne var ude at snorkle med Undinegrej og se på smådyr. Spejderne bød på pandekager, snobrød og bål for alle besøgende. Akvariet var fyldt med ålekvabber, hundestejler og meget andet liv fra Østersøen.
Prøv undervandsstien selv! Der er adgang fra badebroen. Stien ligger på lavt vand, og der er skilte på havbunden som fortæller dig hvad du kan se af liv under overfladen. Du behøver bare maske og snorkel og at kunne svømme. Husk altid at svømme med en makker.

Vandstandssøjler sætter fokus på højvand

I Stege havn, Klintholm Havn og på Nyord etableres såkaldte vandstandssøjler, der viser historiske højvand, der har truet lokalbefolkningen og naturen ved de mønske kyster igennem tiderne. På tilhørende skilte informeres samtidig om fremtidige udfordringer, når klimaforandringerne vil føre til forhøjede vandstand. At højvand ikke kun er dårligt, viser skiltet ved Nyord havn, der samtidig sætter fokus på betydningen af oversvømmelser for Nyords strandenge. Vandstandssøjler etableres hos flere af partnere i projekt Undine II, herunder i Tyskland. 

 

 

Oplevelser under overfladen i 2019

Se film om 10 snorkel- og dykkerspots i Vordingborg Kommune.

Her får du et blik under overfladen i en række film, som viser den store variation af vandområder i Vordingborg Kommune og vi kommer tæt på mange af de arter, som lever i østersøen.

Filmene vil i årets løb blive knyttet til konkrete oplevelser, herunder dykkerspots for øvede flaskedykkere og oplevelser ved fladvandskyster, hvor børnefamilien kan tage på oplevelse under havoverfladen med snorkel og finner på en varm sommerdag.

Inden du kaster dig ud i bølgen blå, er det vigtigt at du orienterer dig om kysterne samt vindretning og vejr. Følg sikkerhedsreglerne for din egen og din families skyld - du kan finde dem i Undine folderen, som du kan downloade her.

Filmene er lavet i en kort og en lang udgave, som du kan se nedenfor;

Se filmene i kort udgave her.

Se film i fuld udgave her.

Du kan også læse en beskrivelse af de enkelte film under nedenstående billede.  

 

FILMBESKRIVELSER 

Møns Klint ved Geocenter Møns Klint - Snorkling

At opleve klinten fra vandet og under overfladen er fantastisk. Du kommer langt med meget lidt udstyr. Området er specielt med kridt på bunden i mange formationer. Imellem kridt finder du flint. Visse steder kan du svømme i kanaler og huler af kridt. Nogle steder er kridten bar under vandet, andre steder med tang, og andre igen med blåmuslinger.

I kanaler og huler finder du ofte stenbider. En anden typisk fisk, du møder på den hårde bund, er pighvarren. Større dyr som spættet sæl og marsvin kan man ud for klinten opleve lede efter fisk.

I filmen ser du blandt andet en sæl og en pighvarre, der tager sig en lur på sandbunden og er dækket af sand. Den bliver vækket af en dykker med kamera og beslutter sig for at vise rundt på havbundens forskellige bundtyper. Hundestejle i ålegræs. Næbsnog i snørebånds tang. Møns klint er kendt for mange fossile fund – især under vandet. I filmen ser du et vættelys.

Se filmen her

Møns Fyr - Dykning

Her kan du dykke mellem dramatiske kridtformationer. Der er masser af sprækker og huler, hvor du skal holde øjnene åbne efter stenbider. På bunden finder du store træer, som engang har stået på toppen af skrænten.

I videoen ser du en toplettet kutling tæt på, som er en periodevis meget almindelig fisk i vandet. Bunden lyser op med det hvide kridt, så husk at kigge efter fossiler. Her ses et par flintekrukker. Der er pighvarrer på kridtbunden og en ribbegople, som bevæger sine ribber og reflekterer lyset i overfladen.

Se filmen her

Kalvehave havn

I filmen kan du se familien Thorn på tur til undervandsstien i Kalvehave med dykkerbriller. Her skal du bruge snorkel og maske og evt. en våd-dragt. Familien starter ved den første post, som er markeret med en rød bøje. Du møder infoskilte under vandet, som beskriver de dyr der lever i området. På den måde kan du finde fisken selv bagefter. I videoen ser du blandt andet en tangnål og en krabbe. Du møder også en sæl, som du må klappe og fodre. Du kan også se et ægte vrag – en træbåd, som er overgroet med tang.  Hvis du strækker armen ned mod havbunden, kan du undersøge for fisk og krabber, som bruger tangen som skjulested. 

Se filmen her

Knudshoved Odde

Her kan du parkere tæt på vandet. Hvis du ligger helt stille i vandet bliver du belønnet med af stimer af fisk der samles og spredes, som i videoen, hvor snorkeldykkerne får øje på en stime af tobis. Svømmer du videre ind i tangskoven, kan du måske få øje på en næbsnog der står i strengetang. Når man ser den tæt på, kan du se den smukke blå farve ved hovedet på hunnen. Ved en kæmpe sten med tang ses en flok toplettede kutlinger. En han tangnål ses ikke langt derfra - han rejser sig lodret op og forsvinder. En han tangsnarre har lavet en rede, og står tæt derved og beskytter æg i reden. Han vifter frisk vand ind til æg.  Filmen slutter i det flotte ålegræs og op imod en vandmand.

Se filmen her

Hårbølle strand - snorkling

I denne film følger vi en tangsnarre videre over sandbunden til en tangskov. Her møder vi en stime af toplettet kutling ved ålegræsset. Nyder de mange fisk – en tangnål kommer tæt på, og vi kan se dens rugepose på maven, inden den forsvinder i et lille område med ålegræs. Følger en stor stime hundestejler som bliver opslugt af en endnu større stime toplettede kutlinger. Der er yngel og småfisk overalt. En enlig tobis smutter væk. Dykker ned og ser gamle pæle imod det dybere vand – måske har der været en udskibningsbro der engang. På bunden ligger en skrubbe på lur efter bytte. Med to øjne på samme side kan den se i alle retninger fra bunden. Man skal bruge sine øjne godt for at se dem.

Se filmen her

Hårbølle strand - dykning

Her er vi på bådtur med Møns sportsdykkerklub. Her kan du se flotte træpæle med begroninger af tang og blåmuslinger og der kan ses meget yngel og toplettede kutlinger. På videoen kan du se en strandkrabbe forsvare sine muslinger. Tangrejer ses imellem muslingerne. De kan kendes på farvede ben, klosakse og tigerstriber på kroppen. Vi ser dagens største krabbe. Bag en kæmpe stime hundestejler dukker to dykkere op. Den ene finder et fiskeblik på bunden. Der er masser af fladfisk på skråningerne – tæt på ser de lidt sure ud. Dykkerne stiger mod overfladen igen og ser næbsnog på det lave vand. Toplettede kutlinger ved det gamle flinteværk.  

Se filmen her

Ore strand

Her er det oplagt at have sit Go Pro kamera med. På Ore strand kan du typisk se tangnåle. Det er svært at få øje på dem i ålegræsset, men har du først fundet en, så er den nem at følge, fordi den svømmer langsomt. I videoen kan du se en ålekvabbe på sandbunden, som bliver drillet af sandrejer. Sandrejen er næsten umulig at få øje på, da den er helt sandfarvet og kan grave sig ned. Det næste vi ser er en smuk vandmanden. Man kan se forskel på han og hun vandmand. Hannen er glasklar i klokken, og hunnen har rødlige æg på undersiden af klokken. Derefter følger vi en tangsnarre og finder en flække – Ore strand er kendt for mange flinteredskaber fra stenalderen. 

Se filmen her

Rone klint

Næbsnog er den første af mange fisk, som vi møder i videoen. Det er en lang, tynd fisk og rigtig flot fisk. Næbsnogen i videoen er en han med æg på maven. Vi svømmer videre og ser en tangnål, som er lidt tykkere end en næbsnog, men dog stadig lang og tynd. Videre ses en sandkutling, der har lavet en hule under en musling som en slags rede. Både han og hun er omkring reden. Reden er markeret med striber i sandet som hannen laver. Reden forsvares imod andre fisk, som vil æde æg, og der viftes frisk vand ind til æggene. Æggene kan ses i hulens loft, på undersiden af sandmuslingen. På sandstykkerne skal man kigge efter små fladfisk. Og over sandbund ses ofte stimer af tobis. 

Se filmen her

Stege Nor

Natdyk er sjovt – fokuseret kun på det som man ser i lygtens skær. Klokken af en vandmand ses hængende op i vandet. På bunden får vi øje på en aborre et stykke væk – svømmer tæt uden at fisken smutter væk. Vi kan komme helt tæt om natten. En kæmpe gedde dukker op – står helt stille og vender langsom imod os. Kan mærke at det kildrer i maven – sikken en oplevelse. Gedden svømmer ud i det mørke vand og forsvinder. Kutlinger svømmer nervøst ind imellem sprækker på sten. Rejer søger føde ved muslinger. Skrubber dækker sig til på sandbunden. Glade dykkere viser hvor store fisk der blev set på dykket.

Se filmen her

Ulvshale strand

Ulvshale er en dejlig badestrand og super til snorkeldykning. Her kan du se Pighvarre på sandbunden og på stenrevet. I videoen ses også store sten med tang og muslinger og en enkelt toplettet kutling. Derefter ses rester af et vrag på stenrevet afbrudt af flotte ålegræsenge. Vi får øje på en skrubbe, som har gravet sig ned. Skrubben smutter væk og vi får øje på en stime tobis. Ved stenrevet, som stikker op over vandet, får vi øje på en tangnål. På sandbunden ses to rejer – den sandfarvede er en sandreje og den anden en tangreje. En sortmundet kutling smutter væk, og til sidst får vi øje på en kæmpe gammel skrubbe, som sniger sig væk.

Se filmen her

Svinø Strand

Først sandbund med sandormetuer. En strandkrabbe graver sig ned imens flere sandkutlinge ser på. Der ses masser af tobis i stime og hundestejler og nogen gange i blanding. Tangnål i ålegræs, som en af vore mest forunderlige fisk. Bunden er meget varieret og afløses pludselig af store sten. Der ses en kutling - sortmundet og masser af muslinger. Vi møder en krabbe, som har gule æg på bagkroppen. Sidst på turen nyder fotografen en slethvarre. En tangsnarre svømmer ind på kroppen af en dykker for at gemme sig.

Se filmen her

 

Oplevelser under overfladen i 2018

10 snorkel og dykkerspots på Møn og det sydlige Sjælland

I forbindelse med årets sildemarked i Stege udgiver projekt UNDINE II en folder med 10 snorkel og dykkerspots. Der er oplevelser for børnefamilier, nybegyndere og øvede flaskedykkere. Folderen er første step til det tværnationale digitale undervands oplevelses kort som projekt UNDINE II udgiver i 2019. Du kan downloade folderen her.

Naturfilmfotograf og undervands specialist på besøg på GeoCenter Møns Klint

I weekenden 4./5. august var der fokus på projekt UNDINE II og Østersøen i Geocenter Møns Klint. Formidler Søren Larsen viste undervandsfilm og fortalte om levesteder og arter til centerets mange besøgende, som også kunne slutte sig en af de guidede snorkelture foran den smukke Møns Klint, hvor kridtet fortsætter under overfladen og danner fantastiske undervands landskaber.

Snorkelstien i Kalvehave

Du kan også snorkle på vores UNDINE snorkelsti i Kalvehave. Det er en god begyndersti med overraskelser.
Se familien Thorn få en snorkeloplevelse på Kalvehave snorkelsti.


Du kan downloade en aktivitetskalender for 2018 for projekt UNDINE II  i Vordingborg Kommune:

 

snorkling ved Møns Klint

Kursus for formidlere

Også i 2018 bød projekt UNDINE II mulighed for formidlere at blive uddannet som snorkelformidler. Snorkelkurset blev afholdt på Knudshoved Odde og Avnø naturcenter. Den 11. juni var der i alt 8 deltagere afsted sammen med Søren Larsen som kursusleder. Der blev lært en masse om undervisning under vandet og vist eksempler på film fra de 9 dykker/snorkel lokaliteter som er blevet udpeget til formidling i Vordingborg Kommune. 

kursus for formidlere Undine II

Genåbning af snorkelstien i Kalvehave havn med projekt UNDINE II

Havnefesten i Kalvehave havn 2018 var en stor succes i strålende solskin. I dagens anledning var undervands filmfotograf og naturvejleder Søren Larsen til stede og guidede børn og voksne til spændende oplevelser under overfladen. Søren viste også film, som han har optaget på andre undervands spots i Vordingborg Kommune. Og så var der UNDINE II filmoptagelser på dagen med en glad familie, som I kan møde i den lille film om snorkelstien i Kalvehave.

UNDINE II snorkelstien i Kalvehave

 

Efterårsaktiviteter med projekt UNDINE II - børnetegnekonkurrence på GeoCenter Møns Klint

Både børn og voksne kunne deltage i den spændende UNDINE II konkurrence ved at forestille sig, hvad man kan finde af liv under havoverfladen ved Møns Klint og tegne det. Fantasien må også gerne komme i spil. Den heldige vinder i hver kategori får et sommerhusophold på Møn til en værdi af 4.000 kroner og en snorkeltur ved Møns Klint. Derudover er der en masse andre lækre præmier på højkant. Feriepartner Møn sponsorerer sommerhusopholdene og støtter således de nye undervandsoplevelser og projektet UNDINE II.

Undine II tegnekonkurrence

Sildemarkedet i Stege

 Det dansk-tyske projekt UNDINE II deltog på årets Sildemarked i Stege med blandet andet en naturstation, hvor børn kan lege og lære om de arter der lever i Østersøen. Naturstationen står permanent på Stege Havn ved House of Møn.

Derudover var der mange aktiviteter på kajen rundt omkring det store havfisk akvarium, hvorfra Naturvejleder Søren Larsen formidlede det mangfoldige liv under Østersøens overflade.

Vordingborg Kommune, Møn Biosfæresekretariatet og Geocenter Møns Klint er de lokale partnere i UNDINE II projektet, som i fællesskab formidler Østersøens store betydning for hele det baltiske område, og samtidig skaber spændende oplevelser for både de store og de små. 

naturstationen i Stege

Sildemarkedet i Stege

naturstationen stege

Snorkling med GeoCenter Møns Klint

Vordingborg Kommune, Møn biosfæresekretariatet og Geocenter Møns Klint er de lokale partnere i UNDINE II projektet. I fællesskab vil vi formidle Østersoens store betydning for hele det baltiske område, og samtidig skabe spændende oplevelser for både de store og de små. Børnefamilier har den enestående mulighed for at komme med på en snorkeltur i sommerugerne, sammen med en naturvejleder fra GeoCenter Møns Klint. Læs mere på GeoCenters site.

snorkeling Møns Klint

Uddannelse af undervandsguider med projekt UNDINE II

I sommer 2017 blev der uddannet det første hold af undervandsguider i projekt UNDINE II. Guiderne skal være i stand til at formidle livet under Østersøens overflade for både børn og voksne. Dertil lærer de at snorkle og bruge f.eks undervands formidlingsstien ved Kalvehave havn. Sammen med erhvervsdykker, naturvejleder og undervands filmfotograf Søren Larsen, arbejder deltagerne på at lære om de spændende snorkelsteder rundt om Møn og langs de sydsjællandske kyster. Hvis du gerne vil melde dig til næste hold i sommer 2018, kontakt Møn Biosfæresekretariat eller GeoCenter Møns Klint.

På fotoet ses undervandsstien ved Kalvehave havn, hvor der bl.a. kan opleves skulpturen af en sæl, designet af den danske kunstner Lissy Boesen.

Se hvor mange arter der lever i Østersøen

Projekt UNDINE II giver dig mulighed for at opleve Østersøens arter tæt på. Du kan følge projektet på Facebook eller Instagram, hvor der løbende vises kvalitetsfotografier af arterne i deres naturrum. Følg enten Møn Biosfæregruppen eller Vordingborg Kommunens INSTAGRAM profil #storbyensforhave. 

Foto: UNDINE II

UNDINE II_hestereje

 

Sæsonåbning af snorkel stien ved Kalvehave Havn

I begyndelsen af juni er den beste tid at starte snorkeling fra Kalvehavn havn, hvor der i det flade vand kan opleves små fisk, ålegræsbevoksning og de fine formidlingstiltag, som blev anlagt i forbindelse med UNDINE I projektet. I år blev stien åbnet den 10. juni, hvor 150 besøgende kiggede forbi og ca. 60 tog et kig "under overfladen".

Verdensmål for bæredygtighed

I forbindelse med en temadag for biosfære ambassadører og interesserede borgere blev der den 25. oktober 2019 sat fokus på FN's verdensmål for bæredygtighed.

UNESCO biosfæreområder er internationale modelområder for bæredygtig udvikling. 

I Møn Biosfære arbejdes med bevarelse af den artsrige natur og kulturelle traditioner, uddannelse og lokale arbejdspladser, udvikling i samspil med naturen og det levende samfund. FN’S VERDENSMÅL er værktøjer for den bæredygtige udvikling af Møn Biosfæreområde. 

Din og min biosfære: Det starter hos dig og mig. Lad dig inspirere og bliv biosfæreambassadør i dag. Du kan være det for din familie, din forretning eller for at give Møn en hånd på vej til en bæredygtig fremtid.  

88 personer deltog i temadagen om verdensmålene. Se dagens dagens program for temadagen om verdensmålene for bæredygtighed her, som Møn Biosfære havde indkaldt til i samarbejde med Møn Sydsjælland turistforening. 

Her kan du genlæse powerpointen med oplægget om verdensmålene for bæredygtighed fra dagens oplægholder Katrine Dietrich Ohm. I powerpointen er der indsat links til videregående informationer om verdensmålene, herunder delmål.

Dernæst er der blevet taget referat i form af en kæmpe tegning, som du kan se her:

Katrine Dietrich Ohm, til højre i billedet, var dagens oplægsholder. Nils Natorp, formand for Møn-Sydsjælland turistforening bød velkommen.

 

Vilde vejkanter

Vordingborg Kommune er registreret som giftfri kommune og deltager i kampagnen Vild med vilje. Det handler om at pleje offentlige arealer uden anvendelse af gift og at bevare og skabe artsrige områder på offentlige arealer. Målet er at sikre varieret planteliv og levesteder for insekter, herunder de vilde bier og sommerfugle, biller samt markfirben i det offentlige rum.

I to forløb er vejkanternes beskaffenhed på Møn blevet kortlagt med henblik på at ændre slåning af vejkanterne på særlige, biologisk værdigfulde strækninger. I et pilotforløb i 2020 vil der blive samlet erfaringer med de bedste metoder og tidspunkter for indsatser. Følg med i projektet her.

Foto: vejkant ved Borre grusgrav.

 

Vilde vejkanter på Østmøn, Juni 2020

På Østmøn i Vordingborg Kommune, er en del af de biologisk værdifulde vejkanter. De er nu blevet udpeget til Vilde Vejkanter, hvor en ændret forvaltning skal tilgodese de arter der findes netop der. Du kan se områderne på kortet herunder, og når du er på landevejen kan du se vejstrækningerne markeret med rød/hvide pinde.

Kan der være vild natur i en vejkant?
Nej rigtig vildt bliver en vejkant aldrig, dertil er der alt for mange begrænsninger. Men mange husker hvordan vejkanterne var et farveflor af blomster i deres barndom. Og netop blomster kan være en nøgle til en mere vild vejkant, der er føde for de mange insekter der søger nektar i forskellige blomster. På langt de fleste vejstrækninger der i dag et helt ensartet dække af vild kørvel og store græsser der dominerer og skygger alt andet væk. Derfor har Vordingborg Kommune udvalgt en række af de mest artsrige vejkanter til dette pilotprojekt.

Livet på kanten
I vejkanterne lever bl.a. planter som voldtimian, nikkende limurt, knop-nellike, ager-kohvede og kodriver. Desuden findes en lang række både almindelige og sjældne insekter som lever på og af de blomster der står i vejkanterne. Men du vil også finde vejkanter med sydvendte skråninger, hvor der er gjort særlige tiltag for Markfirbenet, som er en fredet art. Det er håbet, at firbenet vil kunne spredes fra nærliggende steder og trives på de varme sandlommer.

Hvad skal der ske?
Normalt bliver vejkanter slået i løbet af sommeren og materialet efterladt på stedet. I de Vilde Vejkanter vil Vordingborg Kommune først slå urterne, når de har blomstret og kastet frø. Og samtidig vil det afslåede materiale blive opsamlet, for at det ikke skal ligge tilføre næring til jorden. For det er karakteristisk for de udvalgte strækninger, at der er næringsfattige jorde, hvor de sjældne vilde blomster trives.

Udpegningerne er sket efter de kommunale vejkanter er blevet vurderet for deres biologiske værdier. Dette er blevet foretaget for at have et fagligt grundlag for at vide hvor indsatsen vil gavne.

Rapporterne kan ses her:

Rapport biologiske vejkort i Møn Biosfære 2017

Rapport biologiske vejkanter på Østmøn 2015 

Pt. er der tale om et pilotprojekt i Møn Biosfære området. Det er intentionen, at projektet skal føres videre, såfremt der kan findes tekniske og praktiske løsninger på hvordan vi indsamler plantemateriale fra vejkanterne.  

På kortet nedenunder kan du se forsøgsstrækninger markeret med grønt. Se forklaringerne ved at downloade det følgende tekstdokument.

Download oversigt over værdifulde arter og plejemetoderne, som afprøves på strækningerne. 

Download kort med numre, der viser forsøgsstrækninger for ændret græsslåning langs biologisk værdifulde vejstrækninger på Østmøn.

 

 Markeringspæle i landskabet markerer pilotområde for de vilde vejkanter.

Ålegræs fra Møn

Film om mønsk ålegræs 

Ålegræs er en unik og bæredygtig naturressource. En film zoomer nu tæt ind på det her helt unikke naturmateriale.

I Møn biosfæreområde er der tradition for anvende det ålegræs, der i perioder naturligt skylder ind på kysterne ved de indre farvande, til nyttige og bæredygtige produkter. Fra Kalvehave tangeksport i starten af 1900 tallet til moderne dansk designermøbler og bæredygtige isoleringsmaterialer, er der en bred vifte af anvendelser af de fine, stærke fibre. Hvad ålegræsset betyder, mens det gror i vandet rundt om Møn, hvor det fungerer som vuggestue for de mange fiskearter til vigtig CO2 lagringsplads, er den anden vigtig del af historien. Filmen er lavet i samarbejde med det dansk tyske Interreg projekt UNDINE II, som har sat fokus på Østersøens og spændende oplevelser under overfladen. Ved siden af ålegræssets anvendelse kan det nemlig også opleves under en snorkel- eller dykkertur ved Møns og Sydsjællands kyster. Møn Biosfære fremmer bæredygtige erhverv, der går hånd i hånd med naturen. Lad dig inspirere og se filmen om mønsk ålegræs her.

 

 

Temadag om mønsk ålegræs

Årets første Møn Biosfære temadag, torsdag den 9. maj 2019 handlede om ålegræs.
Ålegræsindsamling langs de mønske kyster har en lang tradition. De ældste og stadig bevarede tangdiger, f.eks i Ulvshale skov, blev anlagt for mere end 150 år siden. I begyndelsen af 1900tallet startede Kalvehave Tang-Eksport en international virksomhed baseret på produkter af mønsk ålegræs. Ålegræs er en uundværlig del af havmiljøet, f.eks. i Natura 2000 området N 168 mellem Præstø fjord og Grønsund. Ålegræs er en plante, der vokser på sandet bund i kystnære vande og danner tætte, såkaldte ålegræsbede, der er hjemsted for et rigt dyreliv med bl.a. krabber, snegle, muslinger og fisk og fungerer som vigtigt opvækstområde for fiskeyngel.
I de senere år har Marianne Holmer, professor i havbiologi på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, skabt opmærksomhed, idet hun dokumenterede ålegræssets positive bidrag i kampen mod CO2. Marianne Holmer er temadagens oplægsholder. Hun har forsket i hav-græsser - både i Danmark og i resten af verden - igennem en lang årrække. Hendes forskning har fokus på at forstå de underliggende mekanismer for hav-græssers tilbagegang på globalt plan. I Danmark er hav-græsser blandt andet truet af dårlige lysforhold, som følge af algeopblomstringer, mens der er mange forskellige trusler på globalt plan såsom akvakultur og generel høj menneskelig aktivitet i kystområder. I de seneste år har professor Holmer fået interesse for klimaaspektet af havets skove og disses evne til at oplagre kulstof. Ålegræs binder CO2, når det vokser. Når det så taber bladene, bliver kulstof begravet i havbunden i stedet for at komme op i atmosfæren, siger Marianne Holmer.

Temadagen indledtes med en udstilling og korte oplæg fra en række aktører, herunder DTU's Innovationspiloter og virksomheden zostera, der på forskellig vis anvender ålegræs, der indsamles langs enkelte, udpegede kyststrækninger på Møn, Bogø og Farø.

Møn Biosfære sætter med to årlige temadage fokus på særlige temaer og har til formål at dele viden og understøtte det tværfaglige samarbejde mellem aktørerne i Møn Biosfæreområde. Møn Biosfære bygges  på UNESCOs kerneværdier for biosfæreområder: bevarelse, læring og udvikling. Kun når vi kender og sikrer naturens behov, kan vi skabe en bæredygtig fremtid. 

Se powerpointoplæg for temadagen om mønsk ålegræs i maj 2019 her.

Ålegræs fra Møn indgår i det første danske 'Cradle to cradle' produkt med 'guld' certifikat

Alle biosfæreområder har til formål at understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling. Derfor er det en stor glæde at mønske landmænd leverer grundmaterialet til en moderne dansk virksomhed der tilbyder bæredygtige isoleringsmaterialer. Zostera.dk har som den første danske virksomhed modtaget i 2018 en såkaldt 'vugge til vugge' certificering i guld. Det betyder at det certificerede produkt, isoleringsbats og ruller af ålegræs', opfylder en række af miljøkrav, som ligger begrundet i råstoffet. Ålegræs er brandsikkert på grund af dens naturlige saltindhold; det kan tiltrække og afgive fugt og sørger derved for et godt indeklima samt gode arbejdsbetingelser for håndværkeren; og slutendelig er det næsten ikke nedbrydelig, så virksomheden kan tilbyde at tage produktet tilbage efter brug og lade det indgå i nye produkter. 

Ålegræs og klima

Ålegræs er en plante, der gror på havbunden, og som løsner sine blade i efteråret. De løse blade er en naturlig overskudsressource. Bjærgningen af de frigivne grønne blade forgår i samarbejde med UNESCO Biosfære Møn, der er med til at sikre at opsamlingen foregår på bæredygtig vis under hensyntagen til livet i havet såvel som på kysterne. Ved at høste ålegræsset inden det komposterer på stranden undgår vi udledningen af den CO2, som planten har optaget under sin vækst. Ålegræsisolering isolering virker derved som et CO2-lager. I samme ombæring fjerner vi også næringsstoffer, hvilket gavner havmiljøet og forbedrer vækstbetingelserne for ny ålegræs.

Ålegræsworkshop med designstuderende fra Ålborgs Universitet 

Et ungt og engageret hold af designstuderende fra Ålborgs Universitet i København har inviteret de lokale aktører til en spændende workshop om brug af mønsk ålegræs. Ålegræsset, på latin 'zostera marina' som traditionelt indsamles på de mønske strande, erfarer i disse år en renaissance på grund af voksende efterspørgsel efter bæredygtige byggematerialer. Workshoppens bedste resultat er, at der nu er samlet et hold aktører der samarbejder om nye produkter af mønsk ålegræs.


At mønsk ålegræs kan bruges til mange ting, vidste workshoppen i sukkerfabrikken i Stege, som de studerende havde organiseret i samarbejde med Fabrikat. 

Det historiske tangfiskeri

Tang, eller rettere sagt ålegræs, har haft mange anvendelsesmuligheder gennem historien og har bidraget som en vigtig ekstra indtægtskilde for bønder og fiskere på Møn og det sydlige Sjælland. Når tangen skyllede ind på stranden, forestod bønderne det hårde arbejde med at få det bjerget, renset, tørret og presset det til baller.

Ålegræs blev brugt som gødning, som brændsel, som isolering, til diger, til foder og sidst men ikke mindst til tage. I begyndelsen af 1800-tallet blev ålegræsset også brugt i madrasser, da det var billigere end de andre fyldmidler. Endvidere kunne utøj ikke leve i tangen, da den var saltholdig, og den mugnede ikke. Og så var det lige ved hånden. Allerede dengang blev det eksporteret til store dele af verden. 

I dag er det mest på Læsø, at tangen bruges til tagtækning, men en del tækkemænd er nu igen begyndt at bruge ålegræs til at lave rygningerne på stråtagene, da ålegræsset er lettere at arbejde med og har en længere levetidend halm. 

Området omkring Møn har haft sin del af ålegræseventyret. I begyndelsen af sidste århundrede indsamlede "Kalvehave Tangkompagni" omkring 500 tons tang årligt, som blev brugt til isolering, madrasser, ja sågar under krigen som "tobakserstatning", dog uden større succes. Tangindsamlingen stoppede, dels da en stor del af den danske tang blev ramt af sygdom, og dels da materialet blev erstattet af kunstfibre og andet kunstigt materiale. 

Idag er der igen efterspørgsel på tang, da man har genopdaget dette naturmateriales gode egenskaber. Et par landmænd på Møn og på Bogø har igen taget tanghøst med inden for deres arbejdsområde. Der er dels efterspørgsel til tangtage på Læsø, men i Tyskland anvender man også tangen som isoleringsmateriale i byggeriet. Koster Færgegård er et af de steder, som høster og bearbejder tang til videresalg og eksport.
Denne korte historie om tangeventyret stammer fra Johnni Buch, og du kan læse mere på Koster Færgegårds hjemmeside.

Ålegræs biologisk

Ålegræs (Zostera marina) er en plante, der vokser på sandet havbund. I Møn Biosfæreområde forekommer den i Natura 2000 området N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Ålegræs kræver en del sollys for at kunne vokse, derfor findes det mest i kystnære vande. Ålegræs kaldes også bændeltang, selvom det rent faktisk ikke er en tangplante, men en blomsterplante. Planten består af en grenet jordstængel, hvorfra smalle, grønne blade vokser op i vandet. Bladene kan blive op til 120 cm lange. Blomsterne på ålegræs har ingen kronblade, og de kommer aldrig op over vandoverfladen, og derfor er de ikke lette at få øje på. Ålegræs engene er vigtige yngleområder for mage småfisk. I forårs og efterårs stormen rives ålegræsset løs fra havbunden og driver i land, ikke sjældent i tykke brammer. Det er her det frisk grønne ålegræs kan indsamles eller også fiskes den op efter gammel tradition, f.eks rundt om øen Tærø.

 tangnål i ålegræseng

Ålegræs, et moderne byggemateriale med tradition

Ålegræs er mest kendt i Danmark fra Læsøs historiske tanghuse, som igennem en årrække er blevet restaureret med ålegræs fra Møn. Ved siden af tagtækning eller mønninger, kan ålegræs også anvendes som isolering i miljøvenlig byggeri. Det kan anvendes som løs isolering, og der findes i dag isolerings bats med ålegræs som en af komponenterne..

Ålegræsisolering har en del fordele, som f.eks. samme isoleringsværdi som traditionelle isoleringsmaterialer af mineraluld; det har nærmest uendelig holdbarhed og er derfor både genanvendelig eller 100% naturlig nedbrydelig, når det en dag skal tages ud. 

Hvorfor er ålegræs isolering ikke kendt på verdensmarkedet? Det er fordi råstoffet -endnu- ikke dyrkes i havet, men indsamles, efter det af naturlige årsager er revet løs fra havbunden. Det gør det vanskeligt at investere i større produktionsanlæg, når adgang til råvaren ikke kan beregnes meget nøje.

Til gengæld kan det siges, at ålegræs med fordel kan bidrage til lokale bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter. Det vil kunne indsamles mange steder langs de danske kyster, og tilgængeliggøres for den forarbejdende industri eller også anvendes lokalt. 

Download her den europæiske tilladelse for brug af ålegræs som løs isolering i økologisk byggeri.

isolering med ålegræs

Historiske tangdiger på Møn

På en del danske kystområder brugte man traditionelt ålegræs eller bændeltang til etablering af tangdiger. Det var også meget nærliggende at anvende de opskyllede tangvolde på stranden, idet de blot skulle flyttes nogle få meter ind på land. Samtidig kunne brugen af risgærder begrænses, da vedligeholdelsen af disse medførte skadelig hugst i skovene. Omkring 1700 blev det bestemt, at der skulle rejses hegn af blivende materiale. Som følge heraf blev der i perioden 1710 – 41 rejst tangdiger på mange kyster, også på Møn. Flere steder var det påbudt bønderne under strafansvar at rejse tangdiger, hvor det var muligt. Du kan stadig opleve de historiske tangdiger i Møn Biosfæreområde, f.eks på en tur på Ulvshale halvøen. Du kan her downloade en folder om Tang på Møn.

Tangdiget i Ulvshale

Indsamling af tang og ålegræs på de mønske strande

Indsamling af tang og ålegræs på de mønske strande har også haft til formål at friholde de mest populære badestrande for høje opskylninger i sommerperioden. Der er foretaget en del forsøg med at kompostere de blandende ophobninger af alger, tang, ålegræs, muslinger, sand etc. Indsamlingen af det rene ålegræs til genanvendelse i byggeriet, har vist sig at være bedst direkte efter stormen, hvor det kan indsamles mest rent eller ved at fiske det op i vandet. Den sidste metode sikrer at ålegræsset ikke er blandet med masser af sand, som kan være svært at fjerne i det endelige byggeriprodukt. Download her en projektrapport om tangindsamling på Møn. Og en rapport om erfaringer med maskinel strandrensning.