Spørgsmål og svar

Regler for brug af skolekort/rejsekort til offentlig busrute

 • DOT-skolebuskortet har gyldighed på hverdage indtil kl. 19. Kortet har ikke gyldighed på lørdage, søndage og helligdage samt juli måned og mellem jul og nytår.
 • Kortet kan kun bruges i de zoner, som er nødvendige for at rejse imellem elevens folkeregisteradresse og skolens adresse. Zonerne er vist på kortet.
 • Hvis eleven vil rejse udenfor gyldighedstiden eller i andre zoner, skal der købes tillægsbillet eller benyttes almindeligt rejsekort.
 • Hvis eleven bruger kortet udenfor gyldighedstiden eller i andre zoner, vil bussens kortlæser afgive en ’øv-lyd’.
 • På kortet kan man gratis medtage et barn 0-11 år.
 • Du kan læse mere på Movias hjemmeside

Regler for benyttelse af den kommunale skolebus

 • Skolebussen kan benyttes af folkeskoleelever og elever fra Møn friskole og Øster Egesborg friskole.        
 • Skolebussens køreplan viser, hvor og hvornår bussen kører.
 • Om morgenen bør du være ved stoppestedet min. 5 minutter før køreplantidspunktet. Bussen venter ikke. Du kan stige på bussen langs hele ruten, hvis du vinker til chaufføren. I bymæssig bebyggelse skal eleverne samle sig i grupper, således at bussen kun har brug for at stoppe for påstigning eller afstigning ca. for hver 400 meter. 
 • Chaufføren vurderer ved hver påstigning, om bussen har kapacitet til at medtage alle kørselsberettigede elever, som forventes på den samlede rute. Hvis bussen ikke bliver fyldt, optages alle elever på ruten. Hvis bussen bliver fyldt så meget, at kørselsberettigede elever med kommunalt buskort senere på ruten vil fylde bussen helt, skal chaufføren lukke for påstigning af elever, som ikke har det kommunale buskort.
 • Ingen elever, som er steget på bussen, vil blive afsat, før den er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse.
 • Elever på den sidste del af ruten imod skolen om morgenen vil have størst risiko for ikke at få en plads i bussen. Det henstilles, at disse elever benytter anden befordring end skolebus på de ruter, som har flest passagerer.

Hvordan fastlægges skolebusruterne?

 • Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever, således at alle regler om afstande, ventetider mm. overholdes for den enkelte elev.
 • Kørselskontoret kan udvide skolebusruterne til også at betjene ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever. Dette kan dog kun ske, såfremt der er ledig køretid på skolebusserne.
 • En privat uddannelsesinstitution kan betale et årligt driftstilskud til kommunen, for at ruten kan betjene skolens elever. Dette kan dog kun ske, såfremt der er ledig køretid på skolebusserne.

Hvor længe kan mit barn risikere at sidde i bussen?

 • Maks 50 minutter.

Hvor langt skal mit barn gå eller cykle for at komme til bussen

 • Maksimale afstande imellem bopæl og busopsamlingssted eller busafsætningssted:
 • En kørselsberettiget folkeskoleelev i 0. – 3. klasse skal kunne gå/cykle op til 1 km.
 • En kørselsberettiget folkeskoleelev i 4. – 10. klasse skal kunne gå/cykle op til 2 km.

Kan en kørselsberettiget elev få tilbudt en rejse med omstigning imellem to busser

• Ja, hvis eleven går i 4. – 10. klasse.
• Nej, hvis eleven går i 0. -3. klasse

Kan en kørselsberettiget elev få tilbudt buskort til både kommunal skolebus og offentlig bus?

 • Ja.
 • Såfremt en elev kan benytte både en kommunal skolebusrute og en offentlig busrute, vil Kørselskontoret normalt kun udstede et buskort til den offentlige busrute (prioriteres).
 • Hvis køreplanen til den offentlige busrute betyder længere ventetid på skolen end 30 minutter enten om morgenen eller om eftermiddagen, vil der dog også blive udstedt et buskort til den kommunale skolebus.

Mit barns skolevej er ikke udpeget som trafikfarlig, men jeg er uenig - Hvad gør jeg?

 • Politiet har sammen med kommunens Trafik- og Parkafdeling i 2014 udpeget de nuværende trafikfarlige veje i det overordnede vejnet.
 • Trafikfarligheden skal for det enkelte barn vurderes ud fra den konkrete skolevej og de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv.
 • Henvendelser om trafikfarlige veje kan rettes til Trine Raun Mørbak på tram@vordingborg.dk

Folkeskolernes ringetider

 • Det er besluttet, at folkeskolernes ringetider er kl. 8.00, 14.00 og 15.00.
 • Alle folkeskoler betjenes af skolebusserne således, at bussen om morgenen kan ankomme op til 30 minutter før ringetid og om eftermiddagen kan afgå op til 30 minutter efter ringetid.
 • Kørselskontoret vil dog altid bestræbe sig på til tilrettelægge skolebussernes køreplaner, således at bussen om morgenen ankommer 10 minutter før ringetid og om eftermiddagen afgår 10 minutter efter ringetid.
 • På enkelte skoler vil køreplanerne for skolebussen eller den offentlige bus give længere ventetider end 10 minutter i forhold til skolens ringetid. Det er skolens ansvar at sørge for opsyn af disse elever på skolens område.

Jeg går i folkeskolens 7.-9. klasse og vil vælge en linje på en anden skole end distriktsskolen. Hvordan bliver jeg kørt?

 • Din distriktsskole skal udstede et buskort til dig til den offentlig bus.
 • Buskortet vil dække befordring fra det nærmeste busstoppested ved din bopæl til den valgte skole. Distriktsskolen afholder udgiften til buskortet.

Eleven bor skiftevis hos far og mor på to adresser. Hvordan med kørsel?

 • Kommunen har ifølge ’Lov om befordring af elever i folkeskolen’, §1, kun pligt til at yde kørsel til det hjem, hvor den kørselsberettigede elev har folkeregisteradresse. 
 • Hvis elevens forældre har fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, men eleven opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene vælge, til hvilket af de to adresser hjemkørslen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens kørselsforpligtelse til dette hjem. Hvis ikke andet oplyses, vil kørslen ske til barnets folkeregisteradresse.
 • Når eleven er kørt med skolebus til folkeregisteradressen, er det herefter forældrenes ansvar, hvis eleven yderligere skal køres fra den ene til den anden forælder.

Kan jeg køre med kommunens skolebus når jeg går på privatskole, gymnasium, Hf, Htx eller Vuc

 • De kommunale skolebusser kan efter lov om ’speciel rutekørsel’ køre med alle kommunens uddannelsessøgende børn og unge under 25 år.
 • Elever på private skoler, frie skoler, gymnasium, HF, HTX eller VUC mm. kan dog kun bruge kommunens skolebusser, hvis skolen har truffet aftale med kommunens kørselskontor
 • I skoleåret 2017/2018 er der truffet aftale om, at elever fra Møn Friskole og Øster Egesborg Friskole kan bruge skolebussen. Du skal tale nærmere med skolen om vilkårene for benyttelsen.