UPV

Alle skoleelever skal vurderes på deres uddannelsesparathed. Det sker gennem en uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

 Spørgsmål og svar

Hvem skal vurdere mit barns uddannelsesparathed?

 • Det er dit barns skole, der laver grundlaget for uddannelsesparathedsvurderingen. Det sker i dit barns elevplan. Skolen og UU vurderer på baggrund af en dialog med hjemmet og dit barn selv, om han eller hun er parat til at gennemføre sin ønskede uddannelse.

Hvad bliver mit barn vurderet på?

 • Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dit barns faglige, personlige og sociale kompetencer.
 • Vurderingen af dit barns faglige kompetencer handler om, hvordan han eller hun arbejder i særligt matematik, dansk og engelsk, men også elevens andre fag og forudsætninger vurderes afhængigt af elevens uddannelsesønsker.

 • Vurderingen af elevens personlige kompetencer indebærer en vurdering af, om dit barn er selvstændigt, har lyst og er ansvarlig for sin læring, er mødestabil og parat samt motiveret i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

 • Vurderingen af dit barns sociale kompetencer indeholder en vurdering af dit barns samarbejdsevne samt om han eller hun udviser forståelse og har respekt for andre, der er forskellig fra sig selv.

Hvornår finder vurderingen sted?

 • Første vurdering sker i 8. klasse (senest 1. december). Erklæres dit barn uddannelsesparat i 8. klasse, kan det blive optaget på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
 • Vurderes dit barn ikke uddannelsesparat i 8. klasse, laver Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sammen med dit barns skole en individuel og målrettet vejledningsplan, som støtter dit barn frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.
 • Dit barn vurderes igen i 9. klasse (senest 1. marts).

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?

 • Du kan hjælpe dit barn til at blive afklaret omkring sit uddannelsesvalg. Dit barns uddannelsesønske skal passe til, hvad dit barn har evner og lyst til, for så bliver det lettere at starte på uddannelsen – og at gennemføre den. Vær nysgerrig og snak med dit barn om uddannelse, fremtidsønsker og muligheder. Sæt ord på det, dit barn er god til og hjælp til med at finde ud af, hvilke muligheder der er for at uddanne sig, og hvilke jobs de forskellige uddannelser kan føre til.

 • Læs mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn.

Hvad er adgangskravene til ungdomsuddannelser?

He kan du læse mere om adgangskrav til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser:

Adgangskrav til erhvervsuddanelser

Adgangskrav gymnasiale uddannelser

Mit barn er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat - hvad skal der så ske?

 • Hvis dit barn efter 8. klasse er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, skal UU og dit barns skole stille tilbud til rådighed, som sikrer en individuel, målrettet indsats, der hjælper dit barn med at blive klar. Det kan både være hjælp til det faglige eller det kan være indsatser, der er med til at styrke dit barns personlige eller sociale forudsætninger.

 • Der udarbejdes en vejledningsplan, hvor UU, skole og evt. dit barn skal skrive, hvad der skal arbejdes med, for at han eller hun kan blive uddannelsesparat eller komme tættere på at blive uddannelsesparat.

  Læs mere om vejledning og støtte ift. uddannelsesparathed.

Hvad skal der ske, hvis mit barn ikke ønsker at starte på en ungdomsuddannelse med det samme?

 • Hvis dit barn ikke ønsker at starte på en ungdomsuddannelse, bliver dit barn ikke uddannelsesparathedsvurderet, men skal sammen med sin UU-vejleder lægge en plan for, hvad han eller hun skal i stedet for. Det aftalte skrives ind i uddannelsesplanen.

Uenig i uddannelsesparathedsvurderingen?

 • Er dit barn blevet vurderet ikke-uddannelsesparat og er I uenige i denne afgørelse, så har I mulighed for at få uddannelsesinstitutionen til at foretage en ny vurdering. Det er herefter den nye vurdering, der er gældende.

 • Får eleven foretaget en ny vurdering, er det dit ansvar som forælder at gøre opmærksom på dette på optagelse.dk.

Har dit barn særlige behov?

 • Har dit barn læse – og skrivevanskeligheder, en diagnose (for eksempel ADHD eller et handicap) eller slås dit barn med personlige problemer eller andet der gør det sværere for ham eller hende at følge med i skolen, så er det afgørende, at uddannelsesstedet får besked om dette.

 • Uddannelsesstedet har brug for viden om dit barns særlige behov så tidligt som muligt, så uddannelsesstedet, hvis dit barn bliver vurderet uddannelsesparat, kan planlægge den støtte, som netop dit barn har brug for at gennemføre den valgte uddannelse.

 • UU-vejlederen videregiver ikke oplysninger om elevens særlige behov uden barnets forældres eller værges tilladelse.

Har du flere spørgsmål?