Rapporter om naturen i Vordingborg Kommune

For at bevare og forbedre naturen i Vordingborg Kommune, er det vigtigt, at kende arternes bestande og levesteder.

Vordingborg Kommune fører derfor jævnligt tilsyn med de sårbare og sjældne arter.

På denne side kan du løbende finde kommunale rapporter om registreringer af særlige arter i Vordingborg Kommune.  

God fornøjelse med læsningen – og husk at hvis du finder en sjælden art i naturen i Vordingborg Kommune er vi altid interesserede i at høre herom.

Flagermus i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har i 2017-2019 gennemført en undersøgelse af forekomsten af flagermus i kommunen.

Formålet er, at få mere viden om de forskellige flagermuse-arters tilstedeværelse i kommunen. Alle flagermus er strengt beskyttede af EU’s habitatdirektiv. Danmark og Vordingborg Kommune har derfor et særligt ansvar for at beskytte netop disse arter og derfor er viden om deres forekomst vigtig.

Rapporterne fra 2017 og 2018 fra Sydøstsjælland og Møn dokumenterer, at Vordingborg Kommune er hjemsted for en lang række sjældne arter. Med op mod 12 af Danmarks 17 arter på de bedste lokaliteter er naturen i Vordingborg kommune af national betydning for sjældne og truede flagermus. Særligt områderne omkring Jungshoved Nor og Præstø Fjord er deciderede hotspots for flagermus.

Undersøgelsen afsluttes i 2019 med den vestlige del af Sjælland.

Læs mere om de forskellige arter, deres spændende levevis og forekomst i kommunen. Måske lever der en sjælden art i nærheden af dig?

God fornøjelse med rapporterne.

Rapporter

Krybdyr

Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

Markfirben i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har i årene 2012-2014 gennemført en monitering af forekomsten af markfirben i kommunen. Undersøgelsen er udført af Amphi Consult ved Peer Ravn. Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over hvor og hvor store bestande Vordingborg Kommune har af markfirben.

Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det betyder, at Vordingborg Kommune har et særligt ansvar for at passe på denne art – både i forbindelse med almindelig myndighedsadministration, men også ved at skabe nye og forbedre eksisterende levesteder for arten.

Undersøgelsen har vist at markfirbenet findes på 75 lokaliteter i Vordingborg Kommune. Kommunale vejkanter udgør levesteder for 23 populationer hvilket gør vejkanterne til vigtige levesteder og spredningskorridorer for arten. Derudover rummer de gamle overdrev og sydvendte kyster de største bestande.

Markfirbenet er en fantastisk smuk art som er værd at gå på opdagelse efter. Nedenstående rapport kan hjælpe dig på vej til at finde de smukke markfirben.

God fornøjelse!

Rapport

Monitering af markfirben, Lacerta agilis, 2014

 

Rødlister over planter, svampe, insekter og sommerfugle

Rødlister er den fælles internationale betegnelse for lister over disse dyre- og plantearter. Danmark har sammen med de øvrige EU-lande forpligtet sig til at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed - også kaldet biodiversitet.

Svampe

Vordingborg Kommune har et særdeles rigt flor af svampe hvoraf flere hundrede arter er rødlistede. Vordingborg Kommune rummer Danmarks bedste lokalitet for truede svampe – Klinteskoven. Her vokser der 133 rødlistede svampe.

Rapporten ”Rødlistede svampe i Vordingborg Kommune” rummer en grundig beskrivelse med foto af en lang række af de vigtigste arter og generelle afsnit om svampenes liv og anbefalinger til forvaltning af arternes levesteder. Derudover kan du læse om de 54 bedste lokaliteter for vilde svampe i kommunen.

Insekter og sommerfugle

Vordingborg Kommune rummer en lang række sjældne dag- natsommerfugle og biller. Flere arter har deres eneste levested i Vordingborg Kommune. Mest kendt er den ikoniske sommerfugl, Sortplettet blåfugl.

Første del af rapporten om Rødlistede insekter og sommerfugle beskriver 17 udvalgte dag- og natsommerfugle arter grundigt og 35 arter mere summarisk. Anden del af rapporten omhandler udvalgte truede og sjældne biller hvor 22 arter behandles grundigt og 29 arter summarisk. Få viden om de spændende arters udseende, biotopskrav og levevis, forekomst i Danmark og Vordingborg Kommune samt trusler mod arterne og deres bevaringsmålsætning.

Planter

”Rødlistede planter i Vordingborg Kommune” rummer en beskrivelse af 105 plantearter som enten er truede eller som Vordingborg Kommune har et særligt ansvar for at beskytte. Vordingborg Kommune rummer nationalt enestående botaniske lokaliteter på primært naturtyperne kalkrige overdrev, kalkrige løvskove og strandenge. En stor del af arterne i rapporten vokser i disse naturtyper.

Med 23 orkidé-arter ud af ca. 50 arter i Danmark kan kommunen betegnes Danmarks bedste orkidé-kommune. Særligt skov-orkidèerne Stor Gøgeurt og Horndrager er trækplastre som hvert år trækker mange besøgende til overdrevene og skovene på Møns Klint. Unesco Biosfæreområde Møn rummer hele 84 ud af de 105 beskrevne arter og understreger dermed områdets vigtighed for naturbeskyttelsen. 

Rapporten rummer for hver art beskrivelser af artens økologi, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt en beskrivelse af forslag til forvaltning for arten. Rapporten er let læseligt og krydret med flotte fotos af arterne.

God fornøjelse.

 

 

 

Sjældne padder i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune lever 17 ud af Danmarks 19 arter i den danske herpetofauna - padder og krybdyr.

Især blandt padderne rummer Vordingborg Kommune nationalt vigtige bestande. Klokkefrøen har sine største danske bestande i kommunen, men der er også nationalt og regionalt vigtige bestande af strandtudse, løgfrø og grønbroget tudse. Løvfrøens sidste levesteder på Sjælland fandtes i starten af 1990’erne i Vordingborg Kommune. Løvfrøen har de senere år vist stor fremgang i kommunen.

De øvrige arter har små bestande og Vordingborg Kommune arbejde aktivt for at sikre flere levesteder til disse arter. I dette arbejde er viden om arternes forekomst og bestande afgørende. Derfor undersøger Vordingborg Kommune årligt kommunens bestande af sårbare og sjældne arter. Nedenfor kan du læse de årlige rapporter og se hvor de truede arter findes.

Rapporter

Ynglefuglerapporter

Nyord Enge

Nyord er et af Østdanmarks vigtigste strandengsområder for ynglende engfugle. Bestanden har været talt op i en lang sammenhængende årrække af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen . Først gennem Storstrøms Amt og siden 2007 Vordingborg kommune. Optællingerne er vigtige for at kunne følge den langsigtede bestandsudvikling for engfuglene i området. De seneste år har engene grundet målrettet forvaltning oplevet en stor fremgang hos engfuglene. Således har der i 2018 ynglet over 550 par karakteristisk strandengsfugle på Nyord. I rapporterne kan du læse mere om de enkelte yngefugle-arter og deres forekomst på Nyord.

Rapporter

Stege Jordbassiner

Stege jordbassiner er et kommunalt ejet fredet naturområde. De gamle bassiner fra sukkerroe-produktionen rummer et rigt fugleliv med f.eks. tre arter af lappedykkere, svaner, blishøns og ænder. I krattene yngler en lang række småfugle. Fuglebestandene i jordbassinerne har været optalt af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen i en lang årrække. Dette giver en unik mulighed for at følge fuglelivets udvikling i naturområdet. Der yngler ca 50 forskellige fuglearter med op mod 200 ynglepar. Stege jordbassiner er derfor et rigtig godt sted at kigge på fugle – især fordi du ofte kommer helt tæt på fuglene fra stierne rundt om bassinerne. I rapporterne kan du læse om de forskellige arter i området og deres udbredelse.

Rapporter

 Vandrefalk