Rødlister over planter, svampe, insekter og sommerfugle

Rødlister er den fælles internationale betegnelse for lister over disse dyre- og plantearter. Danmark har sammen med de øvrige EU-lande forpligtet sig til at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed - også kaldet biodiversitet.

Svampe

Vordingborg Kommune har et særdeles rigt flor af svampe hvoraf flere hundrede arter er rødlistede. Vordingborg Kommune rummer Danmarks bedste lokalitet for truede svampe – Klinteskoven. Her vokser der 133 rødlistede svampe.

Rapporten ”Rødlistede svampe i Vordingborg Kommune” rummer en grundig beskrivelse med foto af en lang række af de vigtigste arter og generelle afsnit om svampenes liv og anbefalinger til forvaltning af arternes levesteder. Derudover kan du læse om de 54 bedste lokaliteter for vilde svampe i kommunen.

Insekter og sommerfugle

Vordingborg Kommune rummer en lang række sjældne dag- natsommerfugle og biller. Flere arter har deres eneste levested i Vordingborg Kommune. Mest kendt er den ikoniske sommerfugl, Sortplettet blåfugl.

Første del af rapporten om Rødlistede insekter og sommerfugle beskriver 17 udvalgte dag- og natsommerfugle arter grundigt og 35 arter mere summarisk. Anden del af rapporten omhandler udvalgte truede og sjældne biller hvor 22 arter behandles grundigt og 29 arter summarisk. Få viden om de spændende arters udseende, biotopskrav og levevis, forekomst i Danmark og Vordingborg Kommune samt trusler mod arterne og deres bevaringsmålsætning.

Planter

”Rødlistede planter i Vordingborg Kommune” rummer en beskrivelse af 105 plantearter som enten er truede eller som Vordingborg Kommune har et særligt ansvar for at beskytte. Vordingborg Kommune rummer nationalt enestående botaniske lokaliteter på primært naturtyperne kalkrige overdrev, kalkrige løvskove og strandenge. En stor del af arterne i rapporten vokser i disse naturtyper.

Med 23 orkidé-arter ud af ca. 50 arter i Danmark kan kommunen betegnes Danmarks bedste orkidé-kommune. Særligt skov-orkidèerne Stor Gøgeurt og Horndrager er trækplastre som hvert år trækker mange besøgende til overdrevene og skovene på Møns Klint. Unesco Biosfæreområde Møn rummer hele 84 ud af de 105 beskrevne arter og understreger dermed områdets vigtighed for naturbeskyttelsen. 

Rapporten rummer for hver art beskrivelser af artens økologi, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt en beskrivelse af forslag til forvaltning for arten. Rapporten er let læseligt og krydret med flotte fotos af arterne.

God fornøjelse.