Ynglefuglerapporter

Nyord Enge

Nyord er et af Østdanmarks vigtigste strandengsområder for ynglende engfugle. Bestanden har været talt op i en lang sammenhængende årrække af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen . Først gennem Storstrøms Amt og siden 2007 Vordingborg kommune. Optællingerne er vigtige for at kunne følge den langsigtede bestandsudvikling for engfuglene i området. De seneste år har engene grundet målrettet forvaltning oplevet en stor fremgang hos engfuglene. Således har der i 2018 ynglet over 550 par karakteristisk strandengsfugle på Nyord. I rapporterne kan du læse mere om de enkelte yngefugle-arter og deres forekomst på Nyord.

Rapporter

Stege Jordbassiner

Stege jordbassiner er et kommunalt ejet fredet naturområde. De gamle bassiner fra sukkerroe-produktionen rummer et rigt fugleliv med f.eks. tre arter af lappedykkere, svaner, blishøns og ænder. I krattene yngler en lang række småfugle. Fuglebestandene i jordbassinerne har været optalt af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen i en lang årrække. Dette giver en unik mulighed for at følge fuglelivets udvikling i naturområdet. Der yngler ca 50 forskellige fuglearter med op mod 200 ynglepar. Stege jordbassiner er derfor et rigtig godt sted at kigge på fugle – især fordi du ofte kommer helt tæt på fuglene fra stierne rundt om bassinerne. I rapporterne kan du læse om de forskellige arter i området og deres udbredelse.

Rapporter

 Vandrefalk