Projekter

 • Vi har siden kommunesammenlægningen i 2007 udført restaureringsprojekter i en række vandløb.
 • Restaureringerne har bestået af åbning af rørlagte vandløb, udlægning af sten, slyngning og fjernelse af spærringer.
 • Bredejere ved private vandløb kan også udføre vandløbsprojekter
 • Alle vandløbsprojekter kræver en godkendelse af os i form af en reguleringssag. Læs mere under regulering af vandløb. 

Regulering af vandløb

Krydsningstilladelse

Etablering af overkørsler

Regulering af vandløb

Vandløbsprojekter kræver en reguleringsgodkendelse, hvis man ønsker at:

 • ændre skikkelse af åbne vandløb, det vil sige forløb, bredde, bundkote og skråninganlæg
 • omlægning af rørlagte vandløb i forbindelse med sammenfald eller ændring af placering og/eller dimensioner
 • rørlægninger
 • genåbninger
 • anlæg af nye vandløb
 • etablering/ændring af udpumpningsanlæg
 • etablering/ændring af opstemningsanlæg
 • etablering/ændring af broer eller overkørsler.

Du kan finde flere oplysninger i pjecen Regulering af vandløb, her på siden.

 

Vandløbsprojekter

Du kan herunder læse slutrapporterne for udførte vandløbsprojekter for 2016 og frem:

 • Åbning og restaurering af Kildebækken
 • Udskiftning af sluse i Vasebæk
 • Delvis genåbning af Fladbækken samt etablering af fiskepassage
 • Restaurering af Vrinskebækken

Følgende vandløbsprojekter er i behandling:

 • Restaurering af Hulebækken og etablering af gydeområde for gedde og aborre
 • Regulering og restaurering af Langerødsbækken, T.T. Langerødsbæk og Stenshave Bæk samt lukning af interne afvandingsgrøfter
 • Restaurering af T.T. Ellestedsrenden
 • Uddybning af den offentlige del af Præstegårdsgrøften
 • Omlægning af vandløb i Østerskov og etablering af "geddefabrik" ved Keldermose Bæk
 • Udskiftning af sluse i Ambæk Bæk

Vandområdeplansprojekter

 • Vandområdeplanerne er udarbejdet af staten og udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.
 • Læs mere om vandområdeplanerne.

Formålet med projekterne er, at forbedre vandløbenes økologiske tilstand. Klik på projektnavnene herunder for at læse slutrapporten:

Projekterne er finansieret af EU og Staten.

 

Vådområder

Som en del af vandplanerne anlægges der vådområder som en del af kvælstofreduktion til kystvandene.

 • Projekterne er finansieret af EU og Staten