Projekter

  • Vi har siden kommunesammenlægningen i 2007 udført restaureringsprojekter i en række vandløb.
  • Restaureringerne har bestået af åbning af rørlagte vandløb, udlægning af sten, slyngning og fjernelse af spærringer.
  • Bredejere ved private vandløb kan også udføre vandløbsprojekter
  • Alle vandløbsprojekter kræver en godkendelse af os i form af en reguleringssag. Læs mere under regulering af vandløb. 

Regulering af vandløb

Krydsningstilladelse

Etablering af overkørsler

Regulering af vandløb

Vandløbsprojekter kræver en reguleringsgodkendelse, hvis man ønsker at:

  • ændre skikkelse af åbne vandløb, det vil sige forløb, bredde, bundkote og skråninganlæg
  • omlægning af rørlagte vandløb i forbindelse med sammenfald eller ændring af placering og/eller dimensioner
  • rørlægninger
  • genåbninger
  • anlæg af nye vandløb
  • etablering/ændring af udpumpningsanlæg
  • etablering/ændring af opstemningsanlæg
  • etablering/ændring af broer eller overkørsler.

Du kan finde flere oplysninger i pjecen Regulering af vandløb, her på siden.

 

Vandløbsprojekter

Du kan herunder læse slutrapporterne for udførte vandløbsprojekter for 2016 og frem:

  • Åbning og restaurering af Kildebækken
  • Udskiftning af sluse i Vasebæk
  • Delvis genåbning af Fladbækken samt etablering af fiskepassage
  • Restaurering af Vrinskebækken

Følgende vandløbsprojekter er i behandling:

  • Restaurering af Hulebækken og etablering af gydeområde for gedde og aborre
  • Regulering og restaurering af Langerødsbækken, T.T. Langerødsbæk og Stenshave Bæk samt lukning af interne afvandingsgrøfter
  • Restaurering af T.T. Ellestedsrenden
  • Uddybning af den offentlige del af Præstegårdsgrøften
  • Omlægning af vandløb i Østerskov og etablering af "geddefabrik" ved Keldermose Bæk
  • Udskiftning af sluse i Ambæk Bæk

Vandområdeplansprojekter

  • Vandområdeplanerne er udarbejdet af staten og udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.
  • Læs mere om vandområdeplanerne.

Formålet med projekterne er, at forbedre vandløbenes økologiske tilstand. Klik på projektnavnene herunder for at læse slutrapporten:

Projekterne er finansieret af EU og Staten.

 

Vådområder

Som en del af vandplanerne anlægges der vådområder som en del af kvælstofreduktion til kystvandene.

  • Projekterne er finansieret af EU og Staten