Beregning af tilskuddet

  • Udgifterne omfatter både løbende udgifter og enkeltudgifter.
  • Sagsbehandleren laver et overslag over omfanget af de behov og merudgifter, som du efter al sandsynlighed vil få i det kommende år.
  • Tilskuddet er skattefrit og ikke afhængigt af din indkomst.
  • Dækning af merudgifter gives som et tilskud beregnet på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.
  • Der er en bagatelgrænse på udbetaling af tilskud efter § 100.
  • De årlige sandsynliggjorte merudgifter skal være på mindst 6.288 kr. svarende til 524 kr. pr. måned (2016 takster, taksterne reguleres en gang årligt).
  • Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 100.