Sagsbehandling

  • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilliget ordningen, og fastsætter tidsforbruget. 
  • Vi kan i særlige tilfælde beslutte, at ordningen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som passer dig. 
  • Vi kan også vælge at udbetale tilskuddet som et fast beløb, på grundlag af forventede udgifter over en given periode.
  • Sagsbehandlingstiden er op til 4 måneder fra vi modtager din ansøgning.
  • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.
  • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 4 måneder overskrides.