Legater og fonde

Gdr. af Æbelnæs Niels Peter Hansens Mindelegat
Legatet er overtaget af Stege og Damsholte Kirke.

Der gøres opmærksom på, at nedenstående legaterne vil blive opløst over en årrække på 1-3 år. Derfor vil der være større portioner til uddeling over de næste år.
Legater og fonde der uddeles i december måned 2019:

  • Fælleslegatet for værdigt trængende Vordingborg og Møn. Der ydes tilskud til personer, der er bosat i gl. Vordingborg Kommune og gl. Møn Kommune, og som skønnes værdigt trængende. Opgørelse over familiens månedlige indtægter skal vedlægges ansøgningen.
  • Gl. Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge, der yder støtte dels til trængende syge på Møn og dels til unge mellem 20 og 30 år, som er invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse. For at komme i betragtning skal erklæring fra lægelig myndighed vedlægges ansøgningen.
  • Skomager Jens Jensen og Hustrus legat. Et antal legatportioner er ledige til uddeling i december. Disse legatportioner kan søges af trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret.
  • Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond. Der ydes støtte til videregående uddannelse til personer, som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune. Dokumentation fra uddannelsessted samt dokumentation fra skattemyndighed skal vedlægges ansøgningen.
  • Fisker Lars Jensens Legat, der uddeles til arbejdsmænd og fiskere eller disses enker bosiddende i gl. Jungshoved sogn, og som lider nød på grund af sygdom, alder eller andre grunde.
  • H.P. Poulsens Legat, hvor der ydes tilskud til ugifte piger over 40 år, og som er bosiddende i Stege by eller 4780 Stege-området, og som skønnes at være værdigt trængende.

Hent ansøgningsskemaet her

Ansøgningen skal indsendes til Ledelsessekretariatet via den digitale post på borger.dk

Her skriver du "Ansøgning om legat" i emnefeltet. Husk at vedhæfte ansøgningen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Bemærk: Sidste års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen som dokumentation.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. september 2019.

Søg også legater og fonde via Legatbogen

Legatbogen er en ny komplet gratis database over danske fonde, som gør det lettere for ansøgere at få overblik og adgang til fondspenge.

Få mere information og find legater og fonde