Anlægsprojekter

 • I disse år sker der en masse spændende ting i hele Vordingborg Kommune.
 • Vi har gang i en række store anlægsprojekter.
 • Dem vil vi gerne fortælle dig mere om. Herunder kan du læse om de enkelte projekter.

Neder Vindingevej

 • I forbindelse med Banedanmarks anlæg af ny vejbro over jernbanen ved Sct. Clemensvej, har kommunen indgået aftale om et medfinasieringsprojekt, hvor der anlægges en forlængelse af Ndr. Vindingevej frem til banebroen.
 • Ved forlængelse af Ndr. Vindingevej opnås omlægning af en uhensigtsmæssig trafikbelastning på Sct. Clemensvej med skolen, institution og et boligkvarter.
 • Gennemførsel af dette vejprojekt, herunder gennemførsel af de nødvendige ekspropriationer, forudsætter enten udarbejdelse af en lokalplan eller at vejen optages på en kommunal vejplan. Administrativt er der enighed om gøre dette ved en lokalplan.
 • Der blev den 11. august 2016 holdt møde med Kastrup - Ndr.Vindinge lokalråd, hvor der var fokus på lokalområdets trafikafvikling, videre boligudbygning, grønne områder m.m.
 • Lokalrådet har lavet en LUP (Lokal Udviklings Plan) hvor der bl.a. indgår ønsker om bedre trafiksikkerhed på Næstvedvej, en plan for de grønne områder, udbygning af stinettet. Der er  potentiale for nye boliger bl.a. med baggrund i nærheden til togforbindelse. Lokalrådet ønsker deres LUP indarbejdet i den kommende kommuneplan og meget gerne en lokalplan for området.
 • Afdelingen for Plan og By er enige i, at der er potentiale for en øget boligudbygning i dette lokalområde, og forventer i den kommende kommuneplanrevision at pege på arealer, der kan tages ind som fremtidige boligarealer.
 • Afdelingen for Trafik, Park og Havne har skitseret på hvordan et fremtidigt boligområde kan trafikforsynes, og hvordan det samtidig vil give en forbedret trafikafvikling i forhold til den nuværende trafik. Ved at forlænge Gammelsøvej og knytte den til den nye del af Ndr. Vindingevej opnås en bedre sammenhæng imellem borgerne og faciliteterne på Sct. Clemensvej og Fakta. Trafiksikkerhedsmæssigt vil det være en fordel, at borgerne ikke længere er tvunget ud på Næstvedvej for at komme til disse faciliteter. Gammelsøvejs forlængelse bør være en stamvej, hvor fra der så evt. kan laves stikveje til evt. udstykninger mv.
 • Projektet forventes at blive udført fra august 2017 til september 2018.

Ny Næstvedvej

 

Orevej

 • Vordingborg Kommune har lavet medfinansiering med Banedanmark, omkring en totaludskiftning af hele broen. En ny og bredere bro vil have en positiv indvirkning på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. På den nuværende er der kun plads til en smal cykelkantbane i den sydlige side, og et fortov i den nordlige side.
 • Dette er absolut ikke optimalt, da det både er en skolevej  og den eneste forbindelse imellem boligkvartererne på Ore og den indre by.
 • I 2015 var Vordingborg en af testkommunerne, i forbindelse med udarbejdelsen af Vejdirektoratets nye vejledning, til ulykkes bekæmpelse i byer. Blandt de metoder som skulle testes var anvendelsen af trafiksikkerheds inspektioner i byer.
 • I Vordingborg kommune var området omkring Rudolf Steiner skolen og viadukten, blandt de lokaliteter, som blev inspiceret sammen med trafiksikkerhedsrevisoren.
 • I forhold til viadukten noterede trafiksikkerhedsrevisoren, at cykelkantbanen igennem viadukten, ikke overholder kravene til en cykelkantbane.
 • Derudover var der forskellige relaterede forhold uden om viadukten, som vil skabe en bedre trafiksikkerhed i området. Heriblandt en mere sammenhængende og ensartet stiforbindelse imellem de eksisterende stier, henholdsvis øst og vest for viadukten.
 • Afdelingen for Trafik, Park og Havne forventes at blive udført fra januar 2019 til juli 2020.

Øvrige Banedanmark projekter

 • Netop i disse år er der gang i rigtig mange spændende anlægsprojekter i Vordingborg Kommune.
 • Det kommer til have indflydelse på trafikken i nærområdet.
 • Det er en god ide, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, samt Banedanmarks nyhedsbrev.
 • Du kan også følge med på Banedanmarks hjemmeside