Neder Vindingevej

  • I forbindelse med Banedanmarks anlæg af ny vejbro over jernbanen ved Sct. Clemensvej, har kommunen indgået aftale om et medfinasieringsprojekt, hvor der anlægges en forlængelse af Ndr. Vindingevej frem til banebroen.
  • Ved forlængelse af Ndr. Vindingevej opnås omlægning af en uhensigtsmæssig trafikbelastning på Sct. Clemensvej med skolen, institution og et boligkvarter.
  • Gennemførsel af dette vejprojekt, herunder gennemførsel af de nødvendige ekspropriationer, forudsætter enten udarbejdelse af en lokalplan eller at vejen optages på en kommunal vejplan. Administrativt er der enighed om gøre dette ved en lokalplan.
  • Der blev den 11. august 2016 holdt møde med Kastrup - Ndr.Vindinge lokalråd, hvor der var fokus på lokalområdets trafikafvikling, videre boligudbygning, grønne områder m.m.
  • Lokalrådet har lavet en LUP (Lokal Udviklings Plan) hvor der bl.a. indgår ønsker om bedre trafiksikkerhed på Næstvedvej, en plan for de grønne områder, udbygning af stinettet. Der er  potentiale for nye boliger bl.a. med baggrund i nærheden til togforbindelse. Lokalrådet ønsker deres LUP indarbejdet i den kommende kommuneplan og meget gerne en lokalplan for området.
  • Afdelingen for Plan og By er enige i, at der er potentiale for en øget boligudbygning i dette lokalområde, og forventer i den kommende kommuneplanrevision at pege på arealer, der kan tages ind som fremtidige boligarealer.
  • Afdelingen for Trafik, Park og Havne har skitseret på hvordan et fremtidigt boligområde kan trafikforsynes, og hvordan det samtidig vil give en forbedret trafikafvikling i forhold til den nuværende trafik. Ved at forlænge Gammelsøvej og knytte den til den nye del af Ndr. Vindingevej opnås en bedre sammenhæng imellem borgerne og faciliteterne på Sct. Clemensvej og Fakta. Trafiksikkerhedsmæssigt vil det være en fordel, at borgerne ikke længere er tvunget ud på Næstvedvej for at komme til disse faciliteter. Gammelsøvejs forlængelse bør være en stamvej, hvor fra der så evt. kan laves stikveje til evt. udstykninger mv.
  • Projektet forventes at blive udført fra august 2017 til september 2018.