Byggeansøgning

 • De fleste typer byggearbejde kræver en godkendelse fra kommunen, inden du går i gang.
 • Det er altid en god ide at undersøge reglerne nærmere – på den måde kan du undgå unødige overraskelser undervejs i dit byggeprojekt.
 • Vær opmærksom på, at du skal søge ved at klikke på bjælken "Søg byggetilladelse" nedenfor. Du kan ikke indsende ansøgningen med brev eller e-mail.

Vejledning til indsendelse af byggeansøgning

Søg byggetilladelse  

Tjek lige inden du sender din ansøgning

 • Er der en lokalplan / byplanvedtægt for dit område?
 • Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, så du skal søge om dispensation?
 • Er dit hus bevaringsværdigt eller fredet? Eller har Facaderådet retningslinjer for området? 
 • Er dit byggeri i landzone, så der gælder særlige regler?
 • Er der bygge- og beskyttelseslinjer? Se på KortVordingborg.
 • Er der tinglyste deklarationer, som fremgår af Tingbogen?
 • Tjek de BBR-oplysninger, der er registreret på din ejendom på OIS

Byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2-4

De certificerede rådgiver dokumenterer og kontrollerer, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt.

 • Når du ansøger om byggeri, der indplaceres i Brandklasse 2 – 4, skal du selv antage en certificeret brandrådgiver
 • Når du ansøger om byggeri, der indplaceres i konstruktionsklasse 2 – 4, skal du selv antage en certificeret statiker

Nedenfor finder du en liste over brandrådgivere og statikere og andet praktisk info vedr. ordningen

 • Oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere samt anerkendte statikere
 • Spørgsmål og svar om certificeringsordningen
 • Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner

Overgangsordning for brug af certificerede statikere frem til 30. juni 2020

Frem til den 30. juni 2020 må du også anvende en anerkendt statiker – i stedet for en certificeret statiker.

Fra 1. juli 2020 må du kun benytte certificeret statikere.

Fælles for alle ansøgninger

 • Oplysninger om ejendommens adresse, martikeloplysninger, dato, ansøgers og ejers underskrift.
 • Situationsplan, målsat og med angivelse af afstand til skel eksempel.
 • Plantegninger (1 pr. etage) eksempel.
 • Snit- og facadetegninger, med angivelse af mål, farver og materialevalg, herunder også tagmateriale eksempel.
 • Ligger du ikke inde med tegninger af eksisterende byggeri, er du velkommen til at henvende dig på telefon 55 36 24 00 eller send os en mail.

Derudover skal du indsende mere specifikke oplysninger afhængigt af, hvad du skal bygge. Læs om dem nedenfor.

Enfamiliehus og tilbygning

Vil du bygge nyt enfamiliehus, bygge til eller inddrage f.eks. garage til boligen, skal du søge om byggetilladelse.

 • Enfamiliehuse er betegnet som byggeri af begrænset kompleksitet. Det betyder, at du selv er ansvarlig for de tekniske forhold, f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold. Du kan se mere om byggeri af begrænset kompleksitet og dit ansvar i den forbindelse i Teknisk dokumentation og Bygningsreglementet 2018.
 • Ved nye boliger skal tilbud om byggeskadeforsikring fremsendes sammen med ansøgningen, alternativt en erklæring om fritagelse fra kravet.

Færdigmeld til BBR, når dit byggeri er færdigt

Sommerhus og tilbygning

Vil du bygge nyt sommerhus eller bygge til, skal du søge om byggetilladelse.

 • Du skal sikre dig at din ejendom er beliggende i et sommerhusområde.
 • Sommerhuse er betegnet som byggeri af begrænset kompleksitet. Det betyder, at du selv er ansvarlig for de tekniske forhold f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold. Du kan se mere om byggeri af begrænset kompleksitet og dit ansvar i den forbindelse Teknisk dokumentation eller Bygningsreglementet 2018.

Færdigmeld til BBR, når dit byggeri er færdigt

Ombygning og ændret anvendelse

Ved ombygning forstås nyindretning af en eksisterende bygning. Bygningens størrelse og anvendelse forbliver uændret. Hvis bygninger tages i brug til et andet formål (ændret anvendelse) end det, de er godkendt til, kræver det en byggetilladelse.

Eksempler på ombygninger der kræver tilladelse:

 • at der indrettes værelse eller gildesal i et udhus, en stald eller en garage
 • at en uudnyttet tagetage inddrages til boligformål
 • at rum eller bygninger, der før var uopvarmede eller ikke var registreret som boligareal, indrettes til lejlighedsvis overnatning eller personophold af kortere varighed
 • at der ændres fra erhverv til beboelse eller fra beboelse til erhverv
 • at alle vægge i en åben overdækket terrasse lukkes, og den derved bliver betragtet som en udestue
 • at et skur ændres til anneks til lejlighedsvis overnatning i et sommerhusområde.

Du må udføre ombygning under eksisterende tag uden byggetilladelse eller anmeldelse. Det kan være opsætning og nedrivning af skillevæg samt ombygning af køkken, bad og lign. Etagearealet må ikke udvides, og der må ikke ske væsentlige ændringer i anvendelsen.

 

Nyt badeværelse eller bryggers

Indretning af et ekstra badeværelse eller bryggers inden for boligens areal kan ske uden byggetilladelse eller anmeldelse, i ovennævnte bygninger.

!!! Du skal dog altid anmelde nyt (ekstra) vandskyllende toilet til BBR-registeret samt tjekke, om der eventuelt kræves rn spildevandstilladelse. Derfor bør du altid kontakte Afdeling for Land og Miljø, Vordingborg Kommune.

 

Udskiftning af bygningsdele i klimaskærmen (udvendigt arbejde)

Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse. Bemærk dog, at tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter kan indeholde bestemmelser om bygningernes udseende, udformning og materialevalg, der gør, at der kræves en byggetilladelse.

Bygningsdelene, der udskiftes, skal leve op til Bygningsreglementets krav til varmeisolering, brandmodstand og materialeegenskaber.

 

Ombygninger indvendigt og udvendigt i fredede bygninger

Vær opmærksom på, at arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter Bygningsfredningsloven, som Kulturarvsstyrelsen er myndighed for.

Kontakt altid Afdelingen for Byg og Plan, Vordingborg Kommune, inden du går i gang.

Nedrivning af bygninger

 • Inden du nedriver en bygning, skal det anmeldes til kommunen, og du skal have en nedrivningstilladelse. Undtaget er garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. De skal blot skal anmeldes til BBR, når de er nedrevet.
 • Du skal anmelde byggeaffaldet senest 14 dage inden nedrivning, også selvom om nedrivningen ikke kræver nedrivningstilladelse. Samtidig skal du undersøge om bygningen, der bliver til affald, kan indeholde PCB og andre farlige stoffer. Det kalder man screening for PCB.
 • Ligeledes skal du oplyse til Vordingborg Kommunes ejendomsskattekontor/BBR, at bygningen er nedrevet – Husk at oplyse bygningsnummeret på din BBR-meddelelse.
 • Hvis bygningen er bevaringsværdig eller fredet, kræver det en særlig tilladelse, og du skal altid henvende dig til kommunen, inden du går i gang med nedrivningen.

Garage, carport, drivhus, udhus, terrasseoverdækning og lign.

Garager, carporte, drivhuse, udhuse, terrasseoverdækninger og lignende type bygninger kaldes småbygninger.

Der er forskellige regler alt efter type og størrelse af bygningerne og eksisterende bygninger på ejendommen, men fælles for småbygninger i byzone gælder, at de som udgangspunkt skal overholde nedenstående, herunder bl.a. byggeretten i Bygningsreglementet:

 • I en afstand på 0 - 2,5 m fra skel må højden af bygningen maksimalt være 2,5 m.
 • Hvis bygningen opføres nærmere skel end 2,5 m, må den samlede længde af alle småbygninger på grunden ikke være større end 12 m (Reglen omfatter den samlede længde af alle småbygninger langs hele grundens skel mod vej, sti og nabo).
 • Der må ikke udføres døre eller vinduer i den side af bygningen, som vender mod skel, hvis bygningen ligger nærmere skel end 2,5 m.
 • Tagvandet kan holdes på egen grund.
 • Bygningerne skal overholde eventuelle bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplaner eller byplanvedtægter. 

Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal der søges en helhedsvurdering eller dispensation, hvor det skal begrundes, hvorfor der søges om det pågældende byggeri, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse (uanset størrelsen af bygningen).

For småbygninger i sommerhusområder og i landzone, gælder der særlige regler.

Færdigmeld bygningerne til BBR

Småbygninger, hvor det samlede areal på grunden er under 50 m²

 • Du må bygge i alt op til 50 m² småbygninger på grunden uden byggetilladelse.
 • Regler om bygning op imod skel, højde, længde, bebyggelsesprocent osv. skal stadig overholdes.
 • Husk at registrere dit nye småbyggeri i BBR.

Småbygninger, hvor det samlede areal af småbygninger bliver over 50 m²

 • Du må bygge småbygninger med et samlet areal på over 50 m² efter at have ansøgt om byggetilladelse.
 • Byggeriet skal meddeles påbegyndt inden et år og skal færdigmeldes til kommunen.

I sommerhusområder

 • I sommerhusområder skal småbygninger placeres mindst 2,5 m fra skel, og indtil en afstand på 5 m fra skel må de ikke være højere end 2,5 m.
 • Ellers gælder de samme regler som i byzone.

Etablering af indkørsel

 • Vær opmærksom på reglerne, hvis du ønsker at etablere en ny indkørsel.

Læs mere om etablering af indkørsel