Byggeri i landzone

 • I landzone må der som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri, end det der er nødvendigt for landbrugsdriften, skovbruget og fiskerierhvervet.
 • Hvis du vil bygge, foretage udstykning, ændre anvendelse af eksisterende bygninger eller ubebyggede arealer, skal du have en landzonetilladelse.
 • Vi har udarbejdet en Praksis for Landzoneadministration. I den kan du læse om ansøgnings- og sagsbehandlingsproceduren.

Ansøgningsskemaer finder du i boksene nedenfor.

Nyt byggeri eller ændret anvendelse af eksisterende

Hvis du vil bygge i landzone, skal ansøgningen indeholde:

 • Situationsplan med ejendommens samlede bebyggelse. Anvendelse af div. bygninger og arealer samt afstand mellem bygninger og til skel skal være angivet.
 • Grundplan (indretning) med angivelse af anvendelse før og efter.
 • Facadetegninger med angivelse af mål, farver og materialevalg.
 • Projektbeskrivelse og begrundelse for det ansøgte.
 • Vær opmærksom på, at du skal søge ved at klikke på bjælken "Søg byggetilladelse" nedenfor. Du kan ikke indsende ansøgningen med brev eller e-mail.

Udover byggetilladelsen kræver det også landzonetilladelse at bygge huse eller udhuse over 50 m² i landzone. Når du søger byggetilladelse til dit byggeri, behøver du ikke også at søge landzonetilladelse. Når vi modtager din byggeansøgning, vurderer vi automatisk, om sagen kræver landzonetilladelse.

Byggetilladelsen kan først udstedes, når landzonetilladelsens 4 ugers klagefrist er udløbet og afgørelsen ikke er påklaget.

Vejledning til indsendelse af byggeansøgning 

Søg byggetilladelse

Ændret anvendelse af ubebyggede arealer

Du skal altid søge landzonetilladelse hos os, når du vil

 • etablere et nyt vandhul eller ændre på et eksisterende.
 • etablere en ridebane.
 • etablere et pilerensningsanlæg.

Send en ansøgning

Udstykning

 • I landzone kan der i visse tilfælde gives tilladelse til udstykning af enkelte nye helårs-byggegrunde, som såkaldt huludfyldning i landsbyer.
 • Du kan også få tilladelse til udstykning af en ny byggegrund, hvis den ligger i umiddelbar tilknytning til en eksisterende landsby eller tilsvarende bebyggelse i et særligt vanskeligt stillet landdistrikt.
 • Ingen grund må udstykkes mindre end 700 m2.
 • Vi vil i alle tilfælde, foretage en konkret vurdering af, om den ansøgte udstykning opfylder betingelserne for at opnå tilladelse.

OBS!!! Du kan ikke forvente, at få tilladelse til at udstykke til ny bebyggelse umiddelbart op ad områder i byzone eller frit i det åbne land, da det vil være i strid med planlovens formål om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.

Send en ansøgning

Vær opmærksom på

 • Forhold der specielt skal uddybes i projektbeskrivelsen, er ting som angår offentligheden, for eksempel opførelse af nye bygninger, udvendige ombygninger, adgangsforhold m.v.
 • Dit projekt kan også kræve miljøgodkendelse eller dispensation fra en lokalplan eller Naturbeskyttelsesloven. På KortVordingborg kan du finde oplysninger om gældende lokalplaner, naturfredning, bygge- og beskyttelseslinjer og andre relevante oplysninger for din ejendom. Hvis dit projekt kræver dispensation fra anden lovgivning, vil vi så vidt muligt sørge for at indhente de nødvendige tilladelser, som en del af landzonesagsbehandlingen.

 4 ugers klagefrist

 • Landzonetilladelser annonceres på vores hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis tilladelsen bliver påklaget indenfor de 4 uger, må du ikke gå i gang, da klager har opsættende virkning.
 • Vær opmærksom på at de fleste byggearbejder desuden kræver byggetilladelse, som først kan udstedes når landzonetilladelsens 4 ugers klagefrist er udløbet og afgørelsen ikke er påklaget.

Eksempler på undtagelser for krav om landzonetilladelse

 • Byggeri der er undtaget fra krav om byggetilladelse (f.eks. småbygninger der opføres i tilknytning til helårsbeboelse).
 • Til- og ombygning af helårshuse, så længe husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m².
 • I tiloversblevne landbrugsbygninger der er mere end 5 år gamle, kan du etablere én ekstra bolig pr. ejendom, en mindre butik, kontor, lager eller håndværks- og industrivirksomhed, hvis bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang (dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen). Du skal dog altid huske, at anmelde den ændrede anvendelse, som kan kræve andre tilladelser.