For pårørende

Velkommen som pårørende

Pårørende kan bidrage til trivsel, livsglæde og livskvalitet hos den enkelte borger. Center for Socialpsykiatri ønsker at skabe gode betingelser for et godt samarbejde med borgerens pårørende. Vi ønsker en god dialog, hvor vi afklarer gensidige forventninger, og afdækker muligheder for et godt samarbejde.

Hvem kan være pårørende

I definitionen af pårørende er det relationen mellem borgeren og pårørende, der er afgørende. Borgerene vælger selv, hvem der er deres pårørende. Det betyder, at pårørende kan være forældre, søskende, ægtefælle/samlever eller børn til borgeren eller en anden slægtning eller nær ven, som har en tæt relation til borgeren.

Tavshedspligt

Borgere der modtager støtte har, ligesom alle andre borgere, ret til at holde personlige oplysninger for sig selv. Der kan være områder, hvor de ikke ønsker pårørende inddraget, også selvom det måtte være et ønske hos de pårørende.

Det betyder at vores borgere, skal give tilladelse hvis fortrolige eller private oplysninger skal videregives til pårørende.

Pårørende kan altid henvende sig til os om forhold, der kan have betydning for den enkelte borgers livssituation.

Vores metode

I Center for Socialpsykiatri benytter vi KRAP som faglig metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det er Psykologcentret i Viborg&Skive, der har udviklet KRAP metoden, som er et integreret socialpædagogisk system.

 

Vi ser borgeren som en aktiv og central medspiller, og vi har derfor valgt en fælles faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og i borgerens deltagelse i det socialpædagogiske arbejde. KRAP er netop udviklet til at understøtte borgerens udviklingsproces i forhold til at opnå større selvstændighed og livsudfoldelse. Vores udgangspunkt er at træne borgeres sociale, emotionelle og praktiske færdigheder, hvilket også betyder at det borgeren selv kan, skal borgeren i videst mulig omgang blive ved med at kunne selv.

 

Det er hjemkommunens visitator der sætter rammen for vores arbejde og herudfra udarbejder vi i samarbejde med borgeren en pædagogisk handleplan med konkrete mål for den enkelte borger.

 

Vores tilbud til pårørende

  • Pårørendetræf og sommerfest på døgntilbud

  • Støttende samtaler og løbene dialog

  • Samarbejde med Bedre Psykiatri