Hvem er vi

 • Center for Socialpsykiatri er organiseret med en centerleder, en områdeleder for væresteder/socialpædagogisk støtte, tre ledere af botilbuddene, to administrative medarbejdere og to konsulenter. 
 • Vi er omkring 100 medarbejdere ansat i Center for Socialpsykiatri.
 • Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe med pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og ergoterapeuter og sygeplejersker. 
 • Du kan se vores organisationsdiagram ved at klikke her.

Mission, vision og faglig strategi

Mission

Center for Socialpsykiatri har øje for det enkelte menneskes ressourcer og behov. Vi har høj faglighed, og en professionel tilgang. Vi samarbejder på tværs i kommunen og med regionen, og vi opsøger viden om relevante samarbejdspartnere til gavn for borgeren.

Vision

I 2020 er vi blandt de toneangivende socialpsykiatrier i Danmark. Center for Socialpsykiatri er et center, som andre kommuner og instanser søger inspiration hos.

Vores tilgang til borgerne

 • Vores myndighedsafdeling vil i samarbejde med borgeren afklare behovet for støtte.
 • Vi har fokus på, at den støtte borgeren modtager fra os, gør borgeren i stand til, i højere grad at mestre/håndtere sociale, emotionelle og praktiske færdigheder.
 • Hvis borgeren ikke er i målgruppe for et visiteret tilbud, vil borgeren i nogle tilfælde blive tilbudt, at deltage i samvær, aktiviteter og fællesskab på vores væresteder.
 • Vi vil om muligt, oplyse borgeren om øvrige tilbud i kommunen.

Faglig strategi

 • Vi anvender evidensbaseret viden og metoder.
 • Vi har fokus på, at medarbejderne har fyldestgørende kompetencer og kvalifikationer til opgaverne.
 • Vi har faglige ambassadører der medvirker til at sikre udvikling af kerneopgaven.
 • Vi arbejder hele tiden på at indrette og udvikle vores tilbud efter borgernes og samfundets behov.
 • Vi arbejder for en helhedsorienteret indsats og deltager aktivt i samarbejde med kommunale og regionale aktører.
 • Vi udvikler flere u-visiterede aktiviteter i vores dagtilbud.
 • Vi arbejder aktivt med at fortælle de gode historier, og hermed profilere vores center både internt i kommunen og eksternt.

Vores faglige overvejelser i forhold til medarbejderne

 • Vi formidler klart og tydeligt hvad vores kerneopgave er, til medarbejderne.
 • Vi tager fælles ansvar for vores arbejdsmiljø.
 • Vi arbejder ud fra Vordingborg Kommunes Værdier.
 • Vi udarbejder et katalog over medarbejdernes kompetencer.
 • Vi er opmærksomme på, at den enkelte ansattes ressourcer bliver sat i spil.
 • Vi anerkender forskellige fag-faglige kompetencer.
 • Vi udarbejder årshjul der er synligt for medarbejderne.
 • Vi ligger vægt på videreuddannelse af medarbejderne.
 • Der er mulighed for jobrotation.
 • Vi har fokus på ny teknologi.
 • Vi udøver værdibaseret ledelse, på baggrund af Vordingborg Kommunes værdier.
 • Vi er èt Center, der samarbejder omkring vores forskellige tilbud.
 • Vi har et højt vidensniveau.
 • Vi har en anerkendende tilgang.

Kerneopgaven

Vi støtter borgeren i at bevare og udvikle egne ressourcer. Indsatsen planlægges og udføres med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og via en samarbejdsorienteret faglig, struktureret og målrettet indsats.

Vores målgruppe er borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, og borgere med særlige sociale problemer.

Borgerperspektiv

Medansvarlig for – dine mål – dit liv.

 • Vores støtte tager udgangspunkt i, at borgeren er medansvarlig for, at arbejde sammen med os, hen imod de mål borgeren har. Formålet er, at give borgeren større mulighed for at mestre sit liv på egne betingelser.
 • Med mestring menes, at man kan håndtere og klare problemer og udfordringer ud fra egne forudsætninger.
 • Vi ser borgeren som samarbejdende deltager i et rehabiliterende forløb.
 • Vi arbejder målrettet med borgernes fysiske og psykiske sundhed.
 • Vi indgår samarbejde med borgeren, med det fælles mål at styrke borgerens evne til at mestre eget liv.
 • Vi arbejder målrettet med pædagogiske handleplaner og relevant dokumentation.
 • Vi evaluerer løbende på vores indsatser.
 • Vi arbejder målrettet med at styrke borgerens tilhørsforhold til uddannelse og arbejdsmarked.

Faglig tilgang

Rehabilitering i praksis

 • I september 2014 startede vi det første KRAP- uddannelsesforløb i Center for Socialpsykiatri.
 • KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det er Psykologcentret i Viborg & Skive der har udviklet KRAP, som er et integreret socialpædagogisk system. 
 • Vi ser borgeren som en aktiv og central medspiller, og har derfor valgt en faglig tilgang der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og i borgerens deltagelse. KRAP består netop af en række værktøjer og metoder, der er designet til at understøtte borgernes udviklingsproces i forhold til at opnå større selvstændighed og livsudfoldelse.
 • Formålet er, at de borgere der modtager støtte fra Center for Socialpsykiatri, møder den samme faglige og rehabiliterende indsats i alle vores tilbud.
 • Brugergruppen på et af vores væresteder har udvist særlig nysgerrighed over for hvad KRAP er. Det resulterede i en ansøgning om § 18 midler til et kursus i KRAP. Den blev imødekommet, hvilket betyder, at en gruppe på cirka 20 brugere til efteråret 2016 tager på internat, hvor en underviser fra Psykologcentret i Viborg & Skive vil undervise brugerne i KRAP.
 • Den 7. juni 2016 bragte avisen Sjællandske en fin artikel om vores brug af KRAP. Du kan læse artiklen her Brugere og Personale på samme kurs.
 • Vi er netop nu i færd med at starte KRAP-Netværk Sydsjælland, sammen med andre kommuner og institutioner der også er uddannet i KRAP. Du kan læse mere om netværket her på hjemmesiden under Arrangementer.