Fælles byledelse

Rammerne for et Byforum Vordingborg er på plads og vi er i gang med at holde vores to årlige ”Byforum-møder”. Det ene af de to hovedprojekter i forsøgsprojektet De Røde Løbere, etableringen af en byledelse/et bymidtesamarbejde i Vordingborg, er således gennemført.

Helt centralt for forsøgsprojektet, De Røde Løbere, er indsatsen for at skabe nye strukturer omkring samarbejdet på tværs af byens aktører med relation til bymidten og Algade. Igennem en ny strategi for bymidten og etableringen af en byledelse, er det målet at skabe en dynamisk bymidte, som i høj grad er båret og styret af aktørerne selv.

Det langsigtede formål med byledelsen skal være:

 •  at fremme dialog og samarbejde mellem bymidtens parter
 •  at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidten
 •  at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter
 •  at styrke Vordingborg by og kommunes konkurrenceevne

 

Byforum Vordingborg

Der er udviklet en ny model for byledelse, som rummer både et forpligtende og et mere uforpligtende forum for byens parter. Det forpligtende forum, Bycentrum Vordingborg, tager afsæt i et bymidtesamarbejde mellem Vordingborg Kommune og en række af byens centrale aktører. Bycentrum Vordingborg blev i 2016 en del af De Røde Løbere og er nu forankret hos Vordingborg Erhverv, som en del af den tilstræbte organisering af bymidtens parter.

 • Det frivilligt baserede Byforum Vordingborg blev igangsat med en bylivskonference i oktober 2016.
 • Som en del af De Røde Løbere, er Byforum Vordingborg et pilotprojekt på forsøgsbasis. Byforum vil blive evalueret efter De Røde Løberes projektperiode og siden blive videreført af Vordingborg Kommune.
 • Byforum er en paraply over byens mange aktører: professionelle, frivillige, offentlige og folkevalgte.

Byforum Vordingborg skal være et frivilligt Byforum for Vordingborg, som skal fungere som ét samlende organ for byens mange interessenter og fora. Her skal de professionelle, der lever af byen og som er tilstræbt samlet i foreningen Bycentrum Vordingborg, sammen med borgere, kulturinstitutioner, foreninger og råd der bruger byen, politikere og den kommunale administration indgå i et samarbejde om byen.

Opgaven for Byforum er at skabe nye formelle og uformelle samarbejder og partnerskaber på tværs af byens parter og udvikle og gennemføre konkrete projekter i Vordingborg. Byforum præsenteres for og inddrages i kommunale udviklingsprojekter og udvikler sine egne, som inddrager kommunens aktører.

 • Byforum Vordingborg mødes 2 gange årligt og drøfter byens udvikling, kommende byprojekter og igangsætter initiativer i bymidten.
 • Det er Kommunalbestyrelsen i Vordingborg, der træffer de afgørende beslutninger, men Byforum Vordingborg kan indstille projekter.

Politisk beslutning

I bjælken nedenfor "Byforum - dagsordner, referater og praktisk" finder du møderdatoer, skabelon til forslag til dagsordenspunkter, Byforumsekretariatets sammensætning samt dagsordner og referater.

Byforum - dagsordner, referater og praktisk

Sekretariatet for Byforum inviteret til stormøde i 

BYFORUM VORDINGBORG IDE- OG PROJEKTFORUM FOR BYENS UDVIKLING

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00 - 21.30
Professionshøjskolen Absalon, Kuskevej 1 B, 4760 Vordingborg

Tilmeld dig mødet her senest den 6. maj 2019

Vi glæder os til vores møde i Byforum Vordingborg
Formand for Byforum Vordingborg Allan Andersen, filialdirektør i Møns Bank

Har du forslag til emner Byforum

Til drøftelse på Byforums møder, kan alle borgere og parter i Vordingborg by foreslå emner, som fremmer byens udvikling.
Indsend dine forslag til Byforum senest den 19. april 2019

Dagsordner og referater

Dagsorden for møder i Byforum Vordingborg offentliggøres 14 dage før mødet, her på en og i Sydsjællands Tidende

Sekretariatets sammensætning:

Bymidteseminar 2016

ET NYT BYFORUM SKAL SIKRE EN LEVENDE BYMIDTE I VORDINGBORG BY.

80 repræsentanter fra blandt andet Vordingborg Handelsliv, ejendomsejere, kultur- og uddannelsesinstitutioner og Vordingborg Kommune har været samlet for at drøfte samarbejde og byledelse. Mødet blev også startskuddet på et nyt fælles Byforum, som skal sikre en levende bymidte i Vordingborg.

Hvis Vordingborg by fremover skal være kendt for et aktivt handelsliv og en levende bymidte, så skal der fortsat tænkes i nye baner. Det blev bekræftet, da byens mange forskellige aktører mødtes til inspirationsaften om samarbejde og byledelse på Danmarks Borgcenter onsdag den 26. oktober.

Mødet var arrangeret af projektet ”De Røde Løbere” sammen med Vordingborg Handelsforening, ZBC og Danmarks Borgcenter. På talerstolen var blandt andet Vejles kommunaldirektør Niels Ågesen. Han fortalte på meget levende vis om Vejles erfaringer med at etablere et nyt bysamarbejde og de gode resultater, det har givet. De erfaringer kan ifølge Niels Ågesen sagtens overføres til Vordingborg by, da de to byer har mange fælles udfordringer og forudsætninger selvom de adskiller sig i størrelse og beliggenhed. Detailhandelsekspert Henrik Reisby supplerede med at give butikkerne praktiske tips til, hvordan de kan tiltrække flere kunder og øge omsætningen.

Inspirationsoplæggene blev fulgt op af en paneldebat med repræsentanter fra både Vordingborg Handelsforening, ejendomsejere, uddannelsesinstitutionerne og det politiske system.

Næste skridt bliver nu etableringen af en nyt Byforum for Vordingborg, som fremover skal fungere som ét samlende organ for byens mange interessenter – lige fra de professionelle der lever af byen; borgere, foreninger og råd der lever i byen samt politikere og den kommunale administration.

Det nye Byforum skal skabe nye formelle og uformelle samarbejder på tværs af byens mange parter og igangsætte, koordinere og synliggøre de mange udviklingsprojekter i byen. Vordingborg Kommunes udviklingsdirektør Jan Michelsen ser frem til at det nye Byforum kan begynde arbejdet. ”Dannelsen af det nye fælles forum viser helt tydeligt, at alle byens parter har viljen til gå sammen og arbejde for at videreudvikle og nytænke Vordingborg by. Det er en afgørende forudsætning for at vi lykkes, så det tegner rigtig positivt for byens fremtid.”

Forberedelserne til det nye samarbejde bliver indledt i starten af 2017.

Du kan se en film, som opsummerer inspirationsaftenens hovedpointer.

Filmen varer ca. 10 minutter.

Bycentrum Vordingborg

Arbejde med byledelse 2017

Byens professionelle parter er nu ved at konstituere sig i en bycenterforening "Bycentrum Vordingborg", der tager afsæt i et bymidtesamarbejde mellem Vordingborg Kommune og en række af byens centrale aktører. Arbejdet med etableringen af Bycentrum Vordingborg blev i 2016 en del af De Røde Løbere og er nu forankret hos Vordingborg Erhverv, som en del af den tilstræbte organisering af bymidtens parter.

Læs mere om Bycentrum Vordingborg

Arbejde med byledelse 2015 - 2016

Byens professionelle parter (tidligere Partnerskabet) består af grundejere, handelsforeningen og andre aktive agenter indenfor bymidten. Ideen er, at organisationen bringes i en for, der mere permanent skal stå for nytænkning i bymidten. Partnerskabet samarbejder med Byens Brugere, Byens Rådgivere og IK-gruppen.

Hvidbog - Byens professionelle parter Algade

En del af byens parter har samarbejdet om en fælles ide og et fælles syn på Vordingborgs muligheder og udvikling, specielt indenfor handel og bymidte.

Du kan se resultatet af samarbejdet i "Hvidbog - Udvikling af Algade".

Hvad er Byens professionelle parter

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet beskriver Partnerskaber i Områdefornyelser:
"En vellykket områdefornyelse kræver, at alle kræfterne kommer i spil. Partnerskaber mellem det offentlige og det private er en måde at få flere ressourcer ind i omdannelsen af vores byer og bysamfund. I loven stilles der krav om at kommuner, der får områdefornyelsesstøtte, indgår i et strategisk samarbejde med områdets interessenter, såvel offentlige som private parter."

Referater fra møder

Byens Brugere og Rådgivere

Byens Brugere og Rådgivere er nu en del af Byforum Vordingborg. De er samtidig fortsat en del af den fysiske projektudvikling i De Røde Løbere.

Byens Brugere er:

Idrætsråd, Handicapråd, Seniorråd, Skolebestyrelser, Ungeråd, Frivillighedsrådet, ildsjæle, borgere og andet godtfolk der gerne vil være aktive i byen.

Byens Brugere bidrager med:

 • idéer til brug af de offentlige rum
 • forslag til aktiviteter/attraktioner langs de røde løbere
 • ønsker til butikkerne, serviceniveau butiksmiks mm.

Ideerne behandles i workshop/arbejdsgrupper og bearbejdes efterfølgende i Kommunekontoret og i Partnerskabet.

   

Klik på billederne og læs nogle af de indkomne forslag

Referater fra møder

Byens rådgivere er:

 • Kunstnere, eksperter, kulturpersonligheder, konsulenter mm.

Byens rådgivere bidrager med:

 • bearbejdning af ideerne fra Byens Brugere.
 • deres viden om kompetent, kunstnerisk og æstetisk indretning af de offentlige rum.
 • deres viden om organisationsudvikling og om forskellige faglige problemstillinger indenfor udvikling af Byledelsen og af byen som helhed.
 • eksperter og konsulenter kan i projektperioden i øvrigt inddrages i forskellige problemstillinger.

Fællesmøder

Møder mellem Byens brugere, Byens professionelle parter og IK-gruppe

Fællesmøderne erstattes nu med de to årlige møder i Byforum Vordingborg. Du finder mødekaldender og info om indsendelse af dagsordenspunkter under "Byforum - dagsordner, referater og praktisk".