Delprojekter

 • I projektet De Røde Løbere udvikles løbende nye tiltag.

Algade og bymidtens trafik

Politisk besluttet 31. august 2017

Undersøgelsens resultater og de input der kom ved borgermødet i juni, er nu fremlagt politisk. Det er blevet vedtaget at igangsætte en række tiltag i Algade og på Slotstorvet, der kombinerer byliv, nye byrum og sikker færdsel i bymidten, så snart finansiering er fundet.

I bjælken nedenfor "Algades trafik og byrum" kan du læse mere om de kommende tiltag.

Informationsmøde d. 12. juni 2017

Den 12. juni blev der afholdt Informationsmøde på Stars, hvor undersøgelsens resultater og to nye scenarier blev fremlagt. Undersøgelsen opnåede 1570 besvarelser i alt – en stor mængde svar, som vidner om en by, der vil sin bymidte. Omkring 160 borgere deltog til aftenens arrangement. 

Undersøgelsens resultater og de input der kom ved borgermødet i juni, blev fremlagt politisk. Det blev vedtaget at igangsætte en række tiltag i Algade og på Slotstorvet, der kombinerer byliv, nye byrum og sikker færdsel i bymidten så snart finansiering er fundet.

Trafikundersøgelsen

Den 8. maj blev trafikundersøgelsen og indsamlingen af byens forskellige holdninger til Algade igangsat. Både online spørgeskemaer og fysiske spørgerskemaer samt interviews var en del af undersøgelsen, som sluttede d. 15. juni. I forbindelse med undersøgelsen blev der lavet en kampagnevideo, som skulle skabe opmærksomhed omkring emnet på Facebook – video-opslaget havde 8000 visninger og 38 delinger på Facebook.  

 

Materiale fra Borgermødet 9. februar 2017

Vordingborgs trafikanalyser og trafikplaner

Politiske beslutninger omkring Vordingborg Midtby

Administrationen har arbejdet med et projekt om den fremtidige trafikafvikling i Valdemarsgade i forbindelse med omlægningen af Næstvedvej. I projektet er der blevet set nærmere på den nuværende situation i forhold til trafiksikkerhed, trafikmængder, fysiske rammer mv. Der er også blevet set på de forventede udviklinger i trafikken, hvor der både er taget højde for Næstvedvejs omlægning og andre større planlagte ændringer i byen. Herunder det nye borgercenter, aktiviteterne på Pantergrunden og De Røde Løberes stiforbindelser på tværs af Valdemarsgade.

Valdemarsgade - bilagsnotat Trafikanalyse

Rapporten var til politiks behandling 8. marts 2017 i TMU pkt 18

Baggrund for projektet

I de seneste år op mod foråret 2017 er der blevet igangsat en række byudviklingsprojekter i Vordingborg bymidte. Herunder omlægningen af Næstvedvej, udviklingen af et helt nyt kvarter i stationsområdet og arbejdet med byens forbindelser og byrum i områdefornyelsen De Røde Løbere.

Trafiksituationen i bymidten, især i Algade, har derudover igennem en lang årrække været diskussionsemne for hel byen: Beboere, brugere, professionelle og politikere. Det er på denne baggrund, at der i foråret 2017 er blevet arbejdet med en grundig gennemgang af bymidtens trafikløsninger.

I et samarbejde mellem De Røde Løbere og Kommunens Afdeling for Trafik, Park og Havne blev der fra februar til maj 2017 udarbejdet en omfattende brugeranalyse af byens ønsker og anvendelse af Algade og de stationsnære områder.

Redskaberne til at få hele byens brede spektrum af borgere i tale og høre deres holdninger og ønsker, har været borgerinvolvering i form af borgermøder, work-shops, interviews, surveys på de sociale medier og engagering af byens unge.

Det har i hele processen været højt prioriteret at udvide borgerinvolveringen til også at omfatte de borgergrupper, der ikke har mulighed eller vane for at deltage i de almindelige hørings- og borgermødeforløb, eksempelvis byens unge og børnefamilier. Endvidere er der blevet fokuseret på at høre så mange butiksdrivende som muligt.

Det har været et af hovedformålene i denne arbejdsmetode, at fremlægge alt materiale, alle spørgsmål, svar og mulige scenarier offentligt og åbent til fælles drøftelse. Således at de beslutninger, der er blevet truffet, i videst mulig omfang har været til fælles offentlig debat. Selvom ikke alle holdninger og ønsker vil kunne genfindes i den endelige løsning der er blevet besluttet, har alle i fællesskab kunnet drøfte og fremføre argumenter.

Efter denne proces er der blevet truffet politisk beslutning om en endelig løsning for bymidtens trafik.Algades trafik og byrum

Initiativer til forandring og liv i Bymidten i Vordingborg:

 • Trafik i Algade,
 • Møbler på Slotstorvet og
 • Masterplan for Bymidten                  

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at igangsætte en række tiltag i Algade og på Slotstorvet, der kombinerer byliv, nye byrum og sikker færdsel i bymidten, så snart finansiering er fundet.

Derudover opfordres det kommende Byforum Vordingborg til at igangsætte et arbejde med en samlet masterplan for Bymidten, der forholder sig til udvikling af detailhandlen, trafikken og bylivet.

Initiativerne i Algade og på Slotstorvet er vedtaget udfra en større brugeranalyse af hvad borgerne ønsker der skal ske med trafikken i Algade. Analysen viser, at byen stadig har mange forskellige holdninger til, hvordan trafikken bør afvikles i Algade.

Fælles fodslag var der derimod i ønsket om:

 • en synlig og markant ændring i Algade og
 • generelt mere byliv i gaden og på Slotstorvet
 • samtidig med at bilernes hastighed i Algades vestlige del skønnedes alt for høj

Derfor arbejdes der nu med flere markante tiltag i bymidten:

 • Etablering af byrum der fremmer byliv, og sænker hastigheden i form af ”lommer” med forskellige aktivitetstemaer langs Algades nordside med beplantning og opholdsmuligheder som skitseret i Områdefornyelsen De Røde Løberes Idékatalog 3.
 • I sammenhæng med de ny byrum mellem Boulevarden og Badstuegade arbejdes der med store flader af gaden efter princippet Shared Space.
 • P-mulighederne bag Algade synliggøres i Algades byrum igennem behandling af smøger og gennemgange så de viser vej og samtidig fremtræder indbydende til færdsel fra bil til handelsgade.
 • På Slotstorvet arbejdes med mobile opholdsmøbler som kan placeres, så de danner mindre rum på det store torv: 10 trækuber, der kan danne en række forskellige formationer.

Initiativernes igangsættelse afhænger dog af om det er muligt at prioritere dem og om der findes de fornødne midler i de kommende budgetforhandlinger.                           

Byudvikling Stationsområdet

Vordingborg ved stationen, karreen Algade/Marienbjergvej/Chr. Winthersvej

”Der skal udvikles en vision for karreen ved Banegårdspladsen i Vordingborg. 

Stedet har potentiale til at blive mere bymæssig og oplevelsesrig – som et vigtigt og centralt placeret indslag i byen. Det vil kunne fremstå med sin egen identitet, som en slags ”byens ansigt” mod omverdenen, og på samme tid indgå i en naturlig sammenhæng med bykernen. Dette sted kan bidrage væsentligt til den samlede vision for Vordingborg bymidte, om at gøre hele byen endnu mere attraktiv for byens borgere og besøgende.

Stedet rummer i sig selv muligheder for placering af centrale funktioner i nærhed til stationen. Mange muligheder kan anes her, eksempelvis opførelse af boliger, helse‐ lægecenter og dagligvarebutik. Funktioner der kan fungere hver for sig, men som på samme tid vil kunne nyde godt af hinandens nærhed.  

Præsentation af Stationsområdet

Der blev afholdt Borgermøde ultimo september 2016, hvor Vordingborg by inviterede til det første af en række møder, hvor vi sammen skal skabe vision og design af vores stationsområde.

Story-Map - Historiekortjournal

I Programmet for De Røde Løbere påpeges blandt andet vigtigheden af, at Byledelsen og byens borgere har adgang til en klar og gennemskuelig kommunikation, herunder omkring aktiviteterne i Vordingborg.

Derfor har vi i projektet valgt at anvende en ”Story-Map”, altså en historiekortjournal som en kommunikationskanal og som grundlag for arbejdet med en Strategi for Algade.

Historiekortjournalen er digital og kan bruges på smartphone, tablet eller som homepage – og den er bygget op omkring 6 faner med beskrivelser af særlige emner omkring Algade og øvrig bymidte.

Klik i billedet og se projektet

Unges involvering

De Røde Løbere arbejder med involvering af alle byens parter. Et særligt fokus ligger på byens unge, som i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har fået en aktiv plads i udviklingen af deres by.

Vordingborg Kommune vil danne ejerskab hos byens unge til deres by og prioriterer de unges involvering højt. Derfor er byens unge med i en stor del af igangværende bymidteprojekter:

 • de medvirkende i det store gavlmaleri ved det ny Borgertorv
 • de er med til at tegne på planerne for Rådhusparken
 • de har bud på udviklingen af det ny stationsområde (er på programmet som opgave i HTX’ 2. og 3. årgang)
 • de involveres lige nu aktivt i løsningsmodeller for renholdelse af bymidten.”

Læs om projektet De unges affaldsløsninger for Bymidten med Hold Danmark Rent 

Se idéerne til Rådhusparken og De Røde løberes Uddannelsesrute