Områdefornyelsen

  • Er de konkrete, fysiske projekter i De Røde Løbere, som består af:

Gavlmalerier i Algade

Algade har fået to nye gavlmalerier. 

Det ene er gavlen ved det ny Borgertorv, Algade 63.

Her har årgang 2017 10. klasserne arbejdet sammen med kunstnerne Sine Lewis og Till Junckel om det store maleri, der giver de unges bud på deres by.  

Motivet er en mikrofon med portrætter af linjens elever. Gåsetårnet ses i mikrofonens ledning, og den runde top er formet som en stor rød planet, der er 7,5 meter i diameter. To guldgæs flyver rundt om den og en ølkapsel har også sneget sig ind, for at få den mere våde del af nattelivet med.

Ideen til mikrofonen opstod ved at sætte alle elevernes ideer sammen.

- De tre temaer var univers, eventyrligt og natteliv. Mikrofonen er et symbol på Vordingborgs store musik - og nattelivsmiljø, men også det, at de unge har ret til at ytre sig, på lige fod med andre mennesker, forklarer kunstner Till Junkel fra Møn, der sammen med Sine Lewis har hjulpet de unge med gavlmaleriet.

 

Det andet gavlmaleri er på gavlen af byens ældste hus og områdefornyelsens Bykontor, Algade 18

Maleriet er blevet til i et samarbejde mellem Kunstart 44 med billedkunstner Mia Sloth Møller , Vordingborgs  Billedgrundkursus, Vordingborg Lokalråd, Vordingborg Facaderåd og Lokalrådet i Vordingborg.

De 5 ruter april 2018

Idékatalog 3.0 for områdefornyelse i De Røde Løbere, beskriver 5 ruter, der skal forbinde bymidten med byens uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, naturoplevelser, attraktioner, erhverv og historiske højdepunkter for at skabe forbindelseslinjer og derigennem større sammenhængskraft. Formålet med idékataloget er også at fastlægge en fælles designlinje for byen mht. materialer og farver i belægning, skiltning, inventar mv. som er videreført i udviklingen og gennemførelsen af de fem ruter.

Alle ruterne er selvfølgelig for alle byens borgere, men tilsigter alligevel at tale til en bestemt målgruppe eller at samle op på et bestemt tema eller problemstilling, der knytter sig til området.

Idékataloget og de overordnede idéer for ruterne er blevet til i dialog og på offentlige møder i områdefornyelsen og i samskabelse med byens parter, og er fremlagt i Kommunalbestyrelsen sommeren 2017.

Endelige projekteringstegninger af projekterne vil blive lagt på løbende.

Borgertorvet, Algade 63

På baggrund af De Røde Løberes arbejde med aktivering af byens rum, for at skabe liv i bymidten, blev design af torvet Algade 63 med arbejdstitlen ”Borgertorvet” taget op som et arbejdsfelt for Byens Parter.

Der blev i samarbejde med LandPlus arkitekter, underrådgiver for det ny administrationsbyggeri, afholdt en række borgermøder, hvor der blev arbejdedet med design og indhold af Borgertorvet.

Møderne fandt i foråret 2016 sted i Bykontoret sammen med byens parter. LandPlus præsenterede her inspirationsmateriale og, efter fremkomne ønsker og betragtninger, tre konkrete forslag til behandling af torvet. Der var efterfølgende enighed om en plads med elementer fra hvert af de tre forslag.

Se inspirationsoplæg, de tre konkrete forslag, belysningskoncept m.m. for torvet:

Forslaget til indretning af Borgertorvet er nu politisk godkendt.

Byrumskoncept og stiforbindelser

Idékatalog 3.0 er nu færdigt og har været fremlagt for vores Kommunalbestyrelse.

I efteråret 2017 skal vi udpege i hvilke områder De Røde Løbere sætter ind og udfører forslagene fra Idékatalog 3.0 til anlæg i 2018.

Med et anlægsbudget på 2 mio. kr., til initiativer i Algade og på stiforbindelserne, vil vi kunne igangsætte en række synlige tiltag i bymidten.

Derudover er der en række indsatser fra Idékataloget, der vil blive taget med i årets budgetforhandlinger. Her er indsatser på Uddannelsesruten, Panterruten, Havneruten ved Slotstorvet og i Algade og dennes smøger og gennemgange.

I foråret 2017 arbejdes der videre i arbejdsgrupper med hver deres tema. Her arbejder Byens Parter sammen med Vordingborg Kommunes Forvaltning og De Røde Løbere med Arkitektfirmaet LandPlus, for detaljeret at gennemgå planerne til byens rum og til de fem ruter: Stiforbindelserne i De Røde Løbere.

Invitation til arbejdsgruppemøder februar 2017

Resultatet fra arbejdsgruppernes drøftelser indføjes herefter i Idékataloget.

I maj 2017 vil der, efter en række events og prøveopstillinger af projekter fra Idékataloget, blive lavet en endelige idémappe "Idékatalog 3", som vil blive præsenteret på et Borgermøde i starten af juni måned.

I løbet af efteråret 2017 skal så en ny runde møder i De Røde Løbere, bruges til at udpege, hvilke projekter fra Idékataloget, der skal anlægges i løbet af 2018.

Den 14. december 2016 blev byens Parter inviteret til møde i Bykontoret, om det første udkast til stiforbindelserne og byrumsstrategi i De Røde Løbere, Idékatalog 1. Byens Parter kunne genkende de input og det arbejde de havde lagt i processen forud og tog meget positivt imod Idékataloget. De få ændringsønsker, der blev fremført, vil kunne findes i næste version af kataloget.

Den 27. september 2016 blev der afholdt Borgermøde på Stars over emnet: Byen i Algade, Røde Løbere og Stationsområdet i Vordingborg.

Borgermødet blev afholdt med henblik på at modtage bidrag til arbejdet med byens fælles byrum. Mødet bestod af 2 dele:

Arkitektfirmaet LandPlus har tegnet det ny torv ved Algade 63/nyt administrationsbyggeri 

Aarhus Arkitekterne skal stå for skitseoplæg og udarbejdelse af planerne vedrørende stationspladsen 

De tre idekataloger

Idékatalog 1 var første udkast til stiforbindelserne og byrumsstrategi i De Røde Løbere.

Kataloget blev udarbejdet i løbet af 2016, igennem en lang række arbejdsmøder, møder med byens parter i Bykontoret og med Borgermøder, hvor hele byen var inviteret til workshops om deres by.

Idékatalog 1 fulgtes, i løbet af foråret 2017, op af et 2. og revideret udkast og afsluttedes i juni 2017 med det endelige idékatalog 3.

Idekatalog 1 

Idékatalog 2

Idekatalog 3