Program 2015-2020

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget Programmet for Områdefornyelsen i Vordingborg Bymidte: De Røde Løbere, Plads til at mødes. 

Programmet er baseret på, at byfornyelsen skal bygge på en strategi for hovedgaden og bymidten – en strategi som vil blive udarbejdet i fællesskab med dem, som arbejder i bymidten, dvs. de butiks- og erhvervsdrivende, grundejerne, de borgere der bruger byen og med kommunen. Der skal opbygges en slagkraftig organisation, der kan koordinere og udvikle bymidten. 

Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet i samarbejde mellem netop opstarten af en sådan organisation. Denne har været organiseret på samme måde, som projektets fremtidige ”Byledelse” er tænkt med en række samarbejdende/samskabende grupper:

 • Partnerskabet : Ejendomsejere og udlejere, handelsforeningen, erhvervsforeningen, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfolk, butiksdrivende
 • Byens rådgivere: Kunstnere, eksperter, kulturpersonligheder
 • Byens brugere: Byens foreninger,råd, borgere, ildsjæle
 • ”Kommunekontoret”: Tværfaglig administrativ arbejdsgruppe, der skal fungere som drivere i projektet – Én indgang til kommunen 

Læs det samlede program

Nedenfor er programmet delt op i afsnit

Forord til projektet

ved Borgmester Knud Larsen:

Vordingborg kommune har en vision: ” Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.

Og visionen skal blandt andet realiseres ved at fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere. Vordingborg by har en plan og planens vision og mål er: ”Vordingborg by har det hele tæt på, vi er stolte af at bo, arbejde og leve i Vordingborg”

Det er de visioner og mål projektet ”De Røde Løbere – Plads til at mødes” skal realisere.

Vordingborg er kendt for andet end Gåsetårnet, som i parentes bemærket fortæller en historie om ukuelighed. Over store dele af Europa er byen kendt for sit kulturliv, det kan vi takke teatrene og de kunstnere som agerer her. Men vi har også et rigt musikliv, et rigt foreningsliv, mange engagerede borgere og virksomheder, der gerne vil være med til at byen udvikler sig i den rigtige retning.

Gennem projektet vil vi bygge bro mellem de forskellige aktører i byen: Kommunen, kulturlivet, handelslivet, foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og de mange ildsjæle der brænder for at være med til at udvikle byen. Vi vil skabe synlighed og energi. Skabe rammer for at de mange ideer og udviklingstiltag kan få så gode vilkår som muligt, så vi opnår en situation hvor 2+2 ikke bare er 4, men meget meget mere.

Med Program - Områdefornyelse 2016 – 2018 for Vordingborg by: De Røde Løbere, Plads til at mødes, sættes fortsættelsen af områdefornyelsen 2011-2015 i gang.

Knud Larsen
Borgmester 

Læs hele Program del A

Baggrund for områdefornyelsen

 • Baggrund for programmet
 • Processen indtil nu

Baggrund for programmet:

I Vordingborg by er der siden 2011 arbejdet med et områdefornyelsesprojekt, der har betydet forbedringer af eksisterende byrum og etablering af nye. Arbejdet med områdefornyelsen har betydet et visuelt løft i bymidten, og det har sammen med investeringerne i Slotstorv og i et nyt Borgmuseum betydet en kvalitetsforbedring af bymiljøet her. Men det har ikke ændret ved det faktum, at der fortsat er mange tomme butikslejemål og at der er et behov for tilførsel af nye funktioner til byen. Vordingborg bymidte fremstår stadig lidt ”slidt” og der er, som i mange andre mindre byer, et vigende antal butikker. Bylivet foregår spredt. Det er ikke i bymidten det daglige liv leves, men i andre knudepunkter, der ligger i en ring rundt om byen. Formålet med projektet er, at sætte fornyet fokus på hvad en bymidte er og hvilken rolle den kan spille for den kollektive bevidsthed om byens og dens omegn.

 

Processen indtil nu:

Hele processen for programfasen og projektet er synlig på denne hjemmeside. Hjemmesiden fungerer som et aktivt og dynamisk redskab for alle involverede parter. Hver gruppe i Byledelsen har sin egen side, hvor aktiviteter, mødekalender, dagsordener, referater mm. lægges på. Hjemmesiden fungerer både oplysende, informativ og som ikke-fysisk platform for arbejdet med proces, projekt, delprojekter og inspiration. Hjemmesiden har været aktiv og anvendt i den tænkte form siden programfasens start i februar 2015.

Parallelt med processen for udarbejdelse af forsøgsprojektet og programmeringen af De Røde Løbere har der i et samarbejde mellem kommunen og en række af byens aktører, ganske lig dem, der er beskrevet som Partnerskabet i de Røde Løbere, været iværksat en proces for etablering af en Bycenterforening for Vordingborg By. Dannelsen af denne forening tænkes således sammen med Partnerskabet i De Røde Løberes Byledelse – et partnerskab mellem Bycenterforeningen og Vordingborg Kommune.

“The commitment of a group of actors from different sectors to a common agenda for solving a specific social problem, using a structured form of collaboration”. Fra definition af Collective Impact, Wikipedia

Læs hele Program del 1

Området

 • Afgrænsning af områder til områdefornyelsen. Funktioner og besøgsmål / kernepunkter, der ligger i en kreds omkring bymidten, - connecting people
 • Vordingborg i landskabet (uændret)
 • Befolkning og erhverv
 • Anvendelse
 • Ejerforhold
 • Trafik
 • Sociale forhold 

Området

Dette afsnit beskriver og afgrænser området for områdefornyelsesindsatsen, landskabet, det omgivende landskab samt kortlægger anvendelsen, ejerforhold og trafikken i området. Området er beliggende i Vordingborg Kommune i den centrale del af Vordingborg bymidte. Syd for området findes Kirkeengen, der er en gammel fjordarm fra Storstrømmen. Sydøst for området findes borgterrænet, mens der nord for området findes bolig- og erhvervsområder. Nordvest for området findes Neder Vindinge og jernbanen. Området har således omgivelser, der spænder fra særlige kulturhistoriske værdier til et smukt landskab. 


Gåsetårnet i Vordingborg. Bymidtens historiske centrum med Danmarks Borgcenter

Læs hele Program del 2

Udfordringer og potentialer

 • Nye krav til byen ift. transformering af byen fra industri/"lønmodtageridentitet" til serviceerhverv, højt specialiseret produktion, kreative erhverv, kultur og uddannelse.
 • Den hidtidige indsats i bymidten projektområder har betydning mht. brug af byen. Andre projekter som omtalt under del 1, men her konsekvensvurderet mht. ændringer i brug af byen.
 • Eksisterende stiforbindelser

Nye krav til byen

Vordingborg by står som mange andre små og mellemstore byer overfor en række store udfordringer i forhold til de generelle samfundsmæssige ændringer. Flytning fra land til by, udvikling i detailhandelen, og en større betydning af og behov for viden om udviklingsmuligheder er nogle af de forhold, som kommunen skal tage højde for i planlægningen. Dertil kommer behov for en indsats i byen i forhold til udfordringer fra de demografiske ændringer og i beskæftigelsen som beskrevet i del 2.

Forandringerne rækker ind i fremtiden, og de skaber udfordringer i forhold til udformningen af byens rum og det liv byens borgere gerne vil leve. Igennem projektet vil vi sætte fornyet fokus på hvad en bymidte er og hvilken rolle, den kan spille for den kollektive bevidsthed om byens og dens omegn. Historisk har bymidten, som i alle landets andre byer, været centrum for handel og administration, været udstillingsvindue for hvad egnen formår og samtidig været det uformelle samlingssted, hvor mennesker mødes i fællesskab.

I Vordingborg foregår dette ’møde’ nu lidt usynligt. De mange netværk og aktiviteter findes ganske vist på internettet – til skue for den som allerede ved. Det som mangler, er at alle de nye virksomheder, de nye innovative tiltag, det rige udbud af kulturarrangementer, det liv der leves på egnen, også kan ses og mærkes når man bevæger sig gennem byen.

Vordingborg by er under transformation, fra en by, der har været præget af industri- og energiproduktion samt transport, til at være en by med fokus på uddannelse og kultur og en by der understøtter kreative netværk og iværksætteri. Kreativitet forudsættes inspiration og et forum for udvikling af ideer. Udfordringen nu handler derfor i høj grad om at understøtte muligheder for mødet mellem mennesker, om borgernes muligheder for aktivt at deltage i byens liv, hvad enten det blot handler om at gå en tur i byen og blive inspireret af funktioner og omgivelser, eller det handler om selv aktivt at være med til at præge udviklingen. Udvikling af byen skal ske i et samarbejde og i et samspil mellem byens parter, mellem offentlige og private aktører. Det er dette samspil, der nu skal understøttes og udvikles. 


Klik i kortet og se det i stor størrelse

Læs hele Program del 3

Projekter i områdefornyelsen

 • Beskrivelse af løsninger på de væsentlige problemer, der karakterisere byområdet, og som forsøgsindsatsen skal bidrage til
 • Udvalgt projekt: Byledelse, organisering af byens parter og brugere, målsætning og succeskriterium
 • Kommunikationsstrategi transparens i beslutninger, informationer, der giver energi til deltagelse/samskabelse, giver mulighed for kiirdination og deltagelse
 • Strategi for Algade og byen. Målsætning og succeskriterium
 • "Byens hus" - center for viden om byen, iværksættere og ildsjæle, samskabelse. Målsætning og succeskriterium
 • Omdannelse af tomme butikker: Midlertidige butikker, pop-up butikker. Målsætning of succeskriterium
 • Nedrivning og nye byrum, Målsætning of succeskriterium
 • De røde løbere, puls- og oplevelseszoner. Målsætning og succeskriterium 

Områdefornyelsen

Som beskrevet i del 1 og 3 i programmet, står Vordingborg som mange andre små og mellemstore byer overfor en række store udfordringer i forhold til de generelle samfundsmæssige ændringer. Flytning fra land til by, udvikling i detailhandelen, befolkningens alderssammensætning er nogle af de forhold, som kommunen skal tage højde for i planlægningen. Forandringerne rækker ind i fremtiden, og de skaber udfordringer i forhold til udformningen af byens rum og det liv byens borgere gerne vil leve. Her er behov for udvikling af livet i bymidten og udvikling af en ny identitet som kommunens hovedby, en by der demonstrerer alle de aktiviteter, samarbejder og fællesskaber vi rummer i kommunen.

Arbejdet med fornyelse skal bygge på en strategi hvor De Røde Løbere forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem de sociale og kulturelle knudepunkter. Dette sker i en strategi for hovedgaden og bymidten, herunder for hvilke typer af aktiviteter, der skal satses på gennem den meget lange hovedgade. Strategien for hovedgaden kan bestå i en form for ”arbejdsdeling” i hovedgaden. Strategien skal udarbejdes sammen med de der arbejder i bymidten, de butiks- og erhvervsdrivende, grundejerne og de der bruger byen til indkøb og ophold. Der skal opbygges en slagkraftig organisation, en Byledelse, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter.
På samme måde som de Røde Løbere fysisk aktiverer og viser byens liv frem, aktiverer Byledelsen byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelser imellem dem.

Således er succeskriterierne:

 • At have vendt stemningen og holdningen til byen fra afmattet og negativ til fremadrettet og positiv
 • At have synliggjort det eksisterende mangfoldige liv der leves i byen
 • At have etableret en Byledelse, som inddrager hele byens brede spektrum af brugere
 • At have udviklet en strategi for brug af bymidten som indgang til fællesskaberne i byen, både de kulturelle og de erhvervsmæssige 
 • At have udviklet redskaber og metoder til afvikling/ny brug af funktionstømte butikker og byrum
 • At have styrket forbindelserne mellem byens spredte funktioner
 • At have etableret et projekthus; et ”Plug-in” sted – et ”Byens Hus” Centralt i Algade: Plug-In – foreningskontor, formidlingskontor for De Røde Løbere og andre igangværende projekter i Vordingborg By. Mødekontor Byledelsen, foreninger – andre.
 • At have skabt ejerskab til byen og ansvar for den  

Læs hele Program del 4

Organisering af projektet

 • Organisering beskrevet på hjemmesiden
 • Den fremadrettede borgerinddragelse, beskrivelse af, hvorledes de lokale ressourcer inddrages i processen
 • Beskrivelse af hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres

Organisering

Projektet har flere omdrejningspunkter der skal kombinere:
- En strategi for hovedgaden og bymidten og aktivering af de tomme lejemål i bymidten. En strategi for hovedgaden, forsøg med opkøb, nedrivning og offentlig brug arealet af nedslidte bygninger i hovedgaden
- Forbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen
- Opbygning af en slagkraftig organisation, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter.

Medarbejdere på projektet:
Projektet ledes af Vordingborg Kommune og er forankret i Afdelingen for Plan og Byg. Herfra er tilknyttet en fuldtidsprojektleder og en byplanfaglig projektmedarbejder fra planafdelingen. Endvidere ansættes en projektmedarbejder i samlet et årsværk igennem hele projektperioden. Som element i projektets opbygning af Byledelsen indgår oprettelsen af ”Kommunekontoret” med deltagelse fra en stor del af kommunens afdelinger (Se beskrivelsen af Byledelsen, del 4). 

Læs hele Program del 5

Investeringsredegørelse

og Byudviklingsområder

 • Investeringsredegørelse kommunale, statslige og private initiativer
 • Udviklingsområder: Området ved stationen, Valdemarsgades gennembrud, Nord- og Sydhavnen  

Investeringsredegørelse Kommunale, Statslige og Private initiativer

Parallelt med projektet ”De Røde Løbere” forventes en række private og offentlige projekter igangsat, der på forskellig vis vil bidrage til områdets videre udvikling. De kommunale projekter er beskrevet i del 3, i dette afsnit opgøres de økonomiske investeringer projekterne indebærer.

Byudviklingsområder:

Områdefornyelsen ”De Røde Løbere” er et led i realisering af Helhedsplan Vordingborg by. Helhedsplanen består af en overordnet vision for udviklingen af Vordingborg by og nogle overordnede planlægningsmæssige principper, som kan understøtte denne udvikling. Planen er bygget op omkring en række temaer: Levende bymidte, Boliger, Erhvervs og handelslivet, Kultur og fritidslivet, Oplevelser i naturen, Vordingborg by som turistmål, trafikken i byen. Principperne i planen er kort beskrevet i 1. del, baggrund for programmet.

Læs hele Program del 6

Handlings- og tidsplan

2016: Opbygnings- og idefase

 • Organisering af Byledelsen. Arbejdet med alle De Røde Løberes projekter foregår i samarbejde med projektledelsen.
 • Samskabelse om events, pop-up butikker, midlertidige anvendelser og installationer.
 • Organisering, sortering, definition af projektideer og ejerskab for Løberne.
 • 4. kvartal: Evaluering af proces, mødestruktur og fremdrift.

2017: Support- og konkretiseringsfase:

 • Byledelsen supportes af projektledelsen mht. møde/arbejdsstruktur. Arbejdet med alle De Røde Løberes projekter foregår i samarbejde med projektledelsen.
 • Samskabelse om events, pop-up butikker, midlertidige anvendelser og installationer.
 • Konkretisering, udarbejdelse og formgivning af projekter for Løberne.
 • 4. kvartal: Evaluering af proces, mødestruktur og fremdrift.

2018: Implementerings- og anlægsfase:

 • Byledelsen er implementeret. Support af Byledelsen mht. strukturering og forankring efter projektets afslutning.
 • Samskabelse om events, pop-up butikker, midlertidige anvendelser og installationer.
 • Anlæg og implementering af projekter for Løberne.
 • 4. kvartal: Evaluering af proces, mødestruktur og fremdrift. 

Læs hele Program del 7

Budget

Budgettet er udformet på baggrund af programmets prioritering af de konkrete delprojekter, programmets vision og den ønskede proces. Budgettets punkter 1-5 svarer til de temaer, projektet omhandler.

Budgettet kan ses her

Bygningsfornyelse

 • Bevaringsværdier
 • Behovet for bygningsfornyelse i området

Bevaringsværdier

Indsatsen omkring bygningsfornyelse er af Kommunalbestyrelsen prioriteret til at skulle ske i bymidterne i kommunens tre købstæder. Fokus for indsatsen er en forskønnelse af byerne og sammentænkes med forbedring af tilgængelighed for handicappede til specielt butikker og servicevirksomheder.

Midlerne prioriteres til ejendomme beliggende i bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer, og til bygninger med høj bevaringsværdi (SAVE 1-3) i hele byen. På kortet nedenfor er vist det prioriterede område, det svarer til bymidten tilføjet de områder, der er udpeget som kulturmiljø. Området rummer mange bygninger med en SAVE værdi 1-3. 


Klik i kortet for at se det i stor størrelse

Læs hele Program del 9

Bilag

 • Bilag 1: Byens Brugere: Output fra Borgermøde 21. april 2015
 • Bilag 2: Beskrivelse af forløb med de unge
 • Bilag 3: Resume af møder i Partnerskabet
 • Bilag 4: Ordforklaring / arbejdstemaer 

Byens Brugere:

Output fra Borgermøde 21. april 2015

 • 3 udfyldte personlige visionskort.
 • Resumé af work-shops 1-4 fra Borgermødet. Se de resterende 16 sider med udfyldte kort og referater her på hjemmesiden under Byledelsen, Byens Brugere, Borgermøde 2015

UNDERVISNINGSPLAN UNGDOMSSKOLEN

”MIT VORDINGBORG”  Vordingborg Kommune har fået et tilsagn på 6 mil. Kr. af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til en områdefornyelse af Vordingborg by. I den forbindelse vil Afd. For Plan og Byg gerne sikre en planlægning af fornyelsen der inddrager bredt. Derfor tilbydes de unge, der er tilknyttet Ungdomsskolen i Vordingborg, et valgfagsforløb der kan inddrage de unges liv og færden i planlægningen af Vordingborg by. Forløbet er et samarbejde mellem Plan og Byg og Ungdomsskolen. Formålet for Plan og Byg vil blandt andet være at få en forståelse og et billede af det fysiske og sociale Vordingborg de unge oplever og bevæger sig i. Formålet for de unge vil blandt andet være at tage ansvar og ejerskab til den by de lever i. (Folkeskolens formålsparagraf § 1, stk. 2,3)

MÅLGRUPPEN er aktive unge mellem 14-18 år, tilknyttet ungdomsskolen. Der er valgt en målgruppe der går på tværs af klasser med henblik på at få et bredere perspektiv af Vordingborg by.

Møder i Partnerskabet/Bycenterforeningen
Læs om Partnerskabet her på hjemmesiden under Byledelsen, Byens Brugere, Borgermøde 2015

Ordforklaring/arbejdstemaer
Her forklares en række metoder og arbejdstemaer, som projektet De Røde Løbere vil anvende og læne sig op ad og der forklares begreber, som anvendes i takt med arbejdsmetoderne:
- Samskabelse - Collective - Impact - Social kapital - Satellitby - Byledelse - Crowdsourcing

Læs hel Program del 10