Hvad må kommunen?

Hvad må vi som kommune?

Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur, men det skal ske uden at hæmme markedets investeringer, som hvert år er på omkring 6 mia. kr. i udbygning og opgradering af mobil- og bredbåndsnettet.

Kommunen må ikke tilbyde telefoni- eller bredbåndstjenester til borgere og virksomheder, fordi der i så fald vil være tale om konkurrence med private udbydere. Der er dog enkelte undtagelser. Det gælder fx internetadgang på biblioteker eller wifi til turismeformål (max 1 time om dagen). Efter kommunalfuldmagtsreglerne vil kommunen også kunne etablere elektroniske kommunikationstjenester til eget brug, bl.a. til kommunens institutioner mv. Disse begrænsninger bevirker, at kommunen kun i begrænset omfang kan anvende egne midler til at finansiere eller støtte et udrulningsprojekt.

Kommuner må finansiere mobil- og bredbåndsdækning, hvis det er til eget brug. Derudover kan kommunen finansiere udrulning til kommunens borgere og virksomheder, hvis det har et erhvervsfremmeformål. Disse regler er beskrevet i erhvervsfremmeloven. Kommunen skal, hvis den benytter sig af erhvervsfremmelovens muligheder, tage hensyn til statsstøttereglerne, der bl.a. foreskriver, at kommuner ikke må fortrænge planlagte kommercielle investeringer ved at give støtte til udrulning i områder, hvor der er eller kommer mobil- eller bredbåndsnet.

Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad kommunen må, og hvad vi gør.

 

Optimering af interne forhold

  • Kommunen kan fastlægge lokale målsætninger for mobil og bredbåndsdækningen og bl.a. herigennem fastlægge de politiske og praktiske rammer for opsætning af mobilantenner og -master. Se Vordingborg Kommunes målsætninger i kommuneplanen her.
  • Kommunen kan sikre, at de interne sagsbehandlingsprocedurer i forbindelse med bygge- og landzoneansøgninger samt gravetilladelser er effektive og gennemsigtige.
  • Kommunen kan endvidere fastsætte et favorabelt lejeniveau ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur. Fastlæggelse af markedslejen skal ske på markedsvilkår, men lejen kan under visse omstændigheder sættes til 0 kr.

 

Forberedelse

  • Kommunen kan kortlægge den lokale mobil- og bredbåndsdækning som grundlag for prioritering af indsatsen og til dialog med teleudbyderne. Vordingborg Kommune har gennem 2015 arbejdet med at kortlægge mobildækningen ved hjælp af programmet Mobilog.  I 2016 vil vi også arbejde med at kortlægge bredbåndsdækningen med den nye hjemmeside tjekditnet.dk. Læs om kortlægningen her.
  • Som en del af kortlægningen kan det være en fordel at estimere den lokale efterspørgsel fx i tyndt befolkede områder.

 

Handlemuligheder til bedre mobil- og bredbåndsdækning

  • Når kommunen gennemfører udbud på teleydelser til eget brug, kan der stilles dækningskrav af hensyn til kommunens eget behov, hvilket kan være med til at forbedre dækningen for også borgere og virksomheder. Dette har Vordingborg Kommune gjort gennem Statens og Kommunernes Indkøbs (SKI) serviceaftaler. Derudover er vi i gang med at etablere en sammenhængende kommunal wifi-løsning, rettet mod brugere og gæster i og ved kommunens fritids-, idræts- og kulturfaciliteter og på udvalgte kommunale ejendomme. Det gratis wifi tilgås ved login på VorNet, som giver mulig for adgang for alle via deres Facebook-, Google-, LinkedIn- og Microsoftkonto, eller via en SMS til deres mobiltelefon.
  • Kommuner kan gennemføre udbud med krav om dækning i områder, hvor dækningen er mindre god for at fremme erhvervsudviklingen (efter erhvervsfremmeloven). Dog kun i områder, der ikke eller vil blive tilstrækkeligt dækket. Derfor er det nødvendigt at starte med en kortlægning. Der gælder særlige statsstøtteregler for, hvornår og hvordan der må gives offentlig støtte til udrulning af bredbånd.
  • Kommunen må også gerne etablere kommunalt ejet passiv infrastruktur som en erhvervsudviklingsaktivitet (efter erhvervsfremmeloven).
  • Kommunen må etablere gratis kommunalt wifi til turismeformål i turistområder (max 1 time om dagen – for ikke at være konkurrenceforvridende).  Der etableres i løbet af 2016 gratis wifi for turister på udvalgte centrale offentlige steder/pladser i de tre købstæder.
  • Kommunen kan understøtte, at ildsjæle opstarter lokale projekter. Vordingborg Kommune samarbejder med lokalrådene om udrulning af mobil og bredbånd og hjælper og vejleder i det omfang, vi må.

Energistyrelsen har udviklet en digital guide til kommunerne, der meget grundigt beskriver, hvad kommunerne må for at fremme udrulningen af mobil og bredbåndsdækningen.

 

Kommunen må gerne

Det er kommunen, der giver byggetilladelse til at rejse en ny mobilmast eller en tilladelse til at grave fortovet op for at lægge fiber til hurtige bredbåndsforbindelser.

For at fremme etablering og udbygning af den digitale infrastruktur er det derfor nødvendigt at optimere behandlingen af byggeansøgninger, graveansøgninger og lignende, så sagsbehandlingstiden er så kort som mulig.

Kommunen må gerne stille master op eller areal eller bygninger til rådighed og stille dette frit eller billigt til rådighed for mobilleverandører. Vi er dog også forpligtede på at begrænse antallet af master af hensyn til natur og landskab. Vi må bare ikke selv sætte en antenne i.

Kommunen må som virksomhed gerne samarbejde med en konkret leverandør med henblik på at sikre mobil- og bredbåndsdækning for medarbejderne for at kunne varetage kommunens opgaver.

Der er også for nyligt skabt mulighed for, at kommunen, når den selv skal udbyde nedgravning af kabler ned til kommunens egen virksomhed eller skal udbyde levering af mobildækning (administration, skoler, daginstitutioner, ældrecenter mv.), kan stille krav i udbuddet om, at leverandøren også skal levere dækning /bredbånd til kommunens borgere i det pågældende område/ på strækningen. Imidlertid har kommunen for længst nedgravet kabler til bredbånd.

 

Kommunen må ikke

Kommunen må efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, Det betyder blandt andet, at kommunen ikke må agere leverandør eller samarbejde med enkelte mobil- eller bredbåndsleverandører om at sikre bredbånd til borgere eller virksomheder, da det vil være konkurrenceforvridende.

Det betyder, at vi som kommune ikke må grave kabler ned eller sætte antenner op med henblik på levering af bredbånd til borgerne.