Hvad må kommunen?

Hvad må vi som kommune?

Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur, men det skal ske uden at hæmme markedets investeringer.

Kommuner må finansiere mobil- og bredbåndsdækning, hvis det er til eget brug. Derudover kan kommunen finansiere udrulning til kommunens borgere og virksomheder, hvis det har et erhvervsfremmeformål. Disse regler er beskrevet i erhvervsfremmeloven. Kommunen skal, hvis den benytter sig af erhvervsfremmelovens muligheder, tage hensyn til statsstøttereglerne, der bl.a. foreskriver, at kommuner ikke må fortrænge planlagte kommercielle investeringer ved at give støtte til udrulning i områder, hvor der er eller kommer mobil- eller bredbåndsnet.

 

Kommunen må gerne

Det er kommunen, der giver byggetilladelse til at rejse en ny mobilmast eller en tilladelse til at grave fortovet op for at lægge fiber til hurtige bredbåndsforbindelser.

For at fremme etablering og udbygning af den digitale infrastruktur er det derfor nødvendigt at optimere behandlingen af byggeansøgninger, graveansøgninger og lignende, så sagsbehandlingstiden er så kort som mulig.

Kommunen må gerne stille master op eller areal eller bygninger til rådighed og stille dette frit eller billigt til rådighed for mobilleverandører. Vi er dog også forpligtede på at begrænse antallet af master af hensyn til natur og landskab. Vi må bare ikke selv sætte en antenne i.

Kommunen må som virksomhed gerne samarbejde med en konkret leverandør med henblik på at sikre mobil- og bredbåndsdækning for medarbejderne for at kunne varetage kommunens opgaver.

Der er også for nyligt skabt mulighed for, at kommunen, når den selv skal udbyde nedgravning af kabler ned til kommunens egen virksomhed eller skal udbyde levering af mobildækning (administration, skoler, daginstitutioner, ældrecenter mv.), kan stille krav i udbuddet om, at leverandøren også skal levere dækning /bredbånd til kommunens borgere i det pågældende område/ på strækningen. Imidlertid har kommunen for længst nedgravet kabler til bredbånd.

 

Kommunen må ikke

Kommunen må efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, Det betyder blandt andet, at kommunen ikke må agere leverandør eller samarbejde med enkelte mobil- eller bredbåndsleverandører om at sikre bredbånd til borgere eller virksomheder, da det vil være konkurrenceforvridende.

Det betyder, at vi som kommune ikke må grave kabler ned eller sætte antenner op med henblik på levering af bredbånd til borgerne.