Søg tilskud fra bredbåndspuljen

 • Det er nu muligt at søge om tilskud til etablering af bredbånd, hvis du bor i et område med dårlig dækning.
 • Energistyrelsen har med en ny bredbåndspulje givet mulighed for at borgere kan gå sammen lokalt og søge om tilskud til etablering af bredbånd til boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år.
 • Ansøgningsfrist 14. september 2017.
 • Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvem kan søge?

Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger af borgere, virksomheder og/eller sommerhuse eventuelt sammen med kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter, hvis de ligger i et område med dårlig dækning, svarende til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.

Det er derudover en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenbetaling på minimum 2.000 kr. i tilslutningsbidrag.

Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson. Kun en lokal sammenslutning af borgere, virksomheder og sommerhuse kan søge. En lokal sammenslutning kan være stiftet særligt til projektet, eller det kan være en forening, som findes i forvejen – eksempelvis et bylaug, en grundejerforening, et lokalråd eller andet. Der er ingen formkrav, når blot den lokale sammenslutning bemyndiges til at søge på vegne af de deltagende borgere.

Energistyrelsen har kortlagt de adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen. Se på Energistyrelsens hjemmeside om du kan søge – og hvilke naboer du kan gå sammen med om at søge om tilskud til et bredbåndsprojekt.

På kommunens hjemmeside kan du se et kort over de adresser, der kan søge: Digitalt kort. Her kan du zoome ind og ud efter behov. Under temaet Bolig og byggeri skal du sætte hak ved Bredbåndspuljen.

Det er op til det enkelte projekt at beslutte, hvordan projektområdet skal være, så længe området er geografisk sammenhængende. Med sammenhængende område forstås, at adresserne i et bredbåndsprojekt skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og at der ikke er sprunget støtteberettigede adresser over inde i området.

Hvad kan man søge tilskud til?

De teknologier, der kan søges om støtte til er teknologier, der reelt kan give meget høje hastigheder for både download og upload. Konkret skal nettet kunne give 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload, når det er bygget, og senest i 2020 skal det kunne give 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Der skal være tale om stabile, oplevede hastigheder, som kan fås indendørs.

Det betyder, at man kan bruge:

 • Fibernet, dvs. fibernet hele vejen til adressen.
 • Kobbernet, der opgraderes, så et højhastighedsnet med fx fiber bygges ud og dermed kommer tættere på adressen.
 • Opgraderede kabel-tv-net, dvs. kabel-tv-net, der kan give høje hastigheder ved at bruge standarder som CMTX og DOCSIS 3.0 eller senere standarder.
 • Avancerede trådløse net, fx faste trådløse forbindelser. 4G-mobilnet (også kaldet LTE) er også en mulighed, hvis den nødvendige kvalitet og hastighed kan sikres på de enkelte adresser i projektet.

Kriterier for tildeling af støtte

Energistyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra fem objektive kriterier:

 1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.) Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud til en bredbåndsforbindelse, og som ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
 2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.) Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger og virksomheder i projektområdet, som søger tilskud, og som ikke har adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload. 
 3. Projektets størrelse (vægtning 20 pct.) Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud.
 4. Totalprisen per tilslutning (vægtning 10 pct.) Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af point.
 5. Andel af egenbetaling (vægtning 20 pct.) Andel af etableringsomkostninger (ud over de obligatoriske 2.000 kr.), som dækkes med egenbetaling.

Det betyder at projekterne rangeres og tildeles tilskud efter hvor mange point de får inden for hvert kriterie.

Derfor er det en god idé at skele til kriterierne, når I finder sammen om et bredbåndsprojekt. Men for at I kan søge skal I have et tilbud fra en bredbåndsleverandør. Det gør I ved at annoncere projektet på Energistyrelsens hjemmeside. Derfor er det også vigtigt at gøre jer interessante over for udbyder. Det gør I dels ved at være mange i et område, der ønsker at indgå i et bredbåndsprojekt, og så ved fx at stille en gravemaskine til rådighed eller areal til fx placering af en mast.

Læs mere under "annoncering af projekt".

Hvordan søger man?

Ansøgningen om støtte fra bredbåndspuljen er delt i tre faser. Først skal du finde sammen med dine naboer om et bredbåndsprojekt. Dernæst skal I annoncere projektet for interesserede bredbåndsudbydere på Energistyrelsens hjemmeside i 3 uger. Til sidst skal I sammen med en valgt bredbåndsudbyder søge om støtte. 

Man skal igennem følgende skridt for at forberede et bredbåndsprojekt:

 1. Få afdækket, hvilke adresser, der indgår i projektet.
 2. Etabler en sammenslutning (hvis der ikke allerede er en lokal forening eller sammenslutning, som kan påtage sig opgaven).
 3. Annoncer projektet på Energistyrelsens hjemmeside i minimum 3 uger. På baggrund af listen giver bredbåndsleverandørerne tilbud.
 4. Vælg bredbåndsudbyder (blandt de indkomne tilbud).
 5. Fastlæg detaljerne i det bredbåndsprojekt, som I vil søge om tilskud til, sammen med jeres bredbåndsudbyder.
 6. Hvis der er behov for ekstra økonomisk tilskud for at få projektet til at hænge sammen, så ansøg kommunen om kommunal medfinansiering.
 7. Indgiv ansøgning til bredbåndspuljen.

Ansøgninger skal indgives på Energistyrelsens tilskudsportal senest den 31. oktober 2016.

Bemærk, at først når man har været igennem skridt 1-6 i ansøgningsprocessen (se ovenfor) er man klar til at indgive sin ansøgning om støtte fra bredbåndspuljen. Start i god tid! Da processen indebærer 3 ugers annoncering med efterfølgende udvælgelses- og afklaringsproces med leverandører og eventuelt med kommunen, anbefales det, at man annoncerer sit projekt hurtigst muligt og senest i starten af september.

Det er ikke så omfattende som det måske lyder. Processen tager tid, men selve annonceringen og ansøgningen foregår digitalt i et overskueligt skema, hvor det er angivet hvad der skal vedlægges. Se annonceringsskemaet her. (rul ned på siden).

Annoncering af projekt

I er klar til at annoncere et projekt, når I har fundet ud af, hvor mange i lokalområdet, der ønsker at gå sammen. Men bemærk, at alle adresser, der går ind i projektet, skal være villige til hver at betale mindst 2.000 kr. i egenbetaling.

Når I skal finde sammen og afgrænse jeres projekt, handler det derfor om:

 1. Gå sammen med så mange som muligt, så der opnås høj scoring på kriterie 3.
 2. Få flest muligt med inden for det afgrænsede område, så der opnås høj scoring på kriterie 1 og 2.
 3. Vær interessante over for udbydere.

Det betyder, at hvis man kan finde sammen i et område med fx 50 borgere, virksomheder eller sommerhuse, men hvor 8 i midten ikke vil være med, hvorved tilslutningsprocenten bliver lav, så er det måske bedre at dele området og få høj tilslutningsprocent (kriterie 1 og 2 vægtes højere).

Bemærk, at det forhold, at der er krav om egenbetaling på 2.000 kr pr. adresse kan betyde, at der er nogle, der ikke vil være med.

I skal ikke have gjort jer udførlige tanker om, hvordan projektet præcist skal gennemføres. Det vil sige, at I skal ikke have taget stilling til den teknologiske løsning i forbindelse annonceringen. Se i stedet, hvad der kommer fra bredbåndudbyderne, og vælg så det tilbud, der er bedst i forhold til pris, bredbåndshastigheder, hvor hurtigt projektet kan gennemføres m.v.

Når I annoncerer projektet skal I oplyse: 

 • Det foreløbige navn for projektet (fx indeholdende områdenavn)
 • Kort beskrivelse af projektet, fx om I er villige til at give mere end 2.000 kr. i egenbetaling pr. adresse, at I kan hjælpe med gravning, eller at I råder over arealer/bygninger, som er velegnede til placering af antenner og master. I kan også skrive, at kommunen er velvillig til at stille kommunalarealer til rådighed til fx en mast.
 • Hvor mange, der ønsker at være med i projektet (antal adresser) og hvilke gader/veje, der indgår i projektet.
 • Kontaktoplysninger på en person i området, som leverandørerne eventuelt kan kontakte.
 • Eventuelt henvisning til en hjemmeside, hvis I har en sådan, hvor I beskriver mere om projektet.
 • Alternativt kan I lave en beskrivelse som kan lægges på Vordingborg Kommunes hjemmeside.
 • Frist for at indsende tilbud (altså minimum 3 uger efter annonceringsstart).

Ansøg om tilskud

Når I har valgt det tilbud, der er bedst i forhold til pris, bredbåndshastigheder, teknologi, hvor hurtigt projektet kan gennemføres mv., udarbejdes den egentlige ansøgning til bredbåndspuljen i samarbejde med den valgte bredbåndsudbyder.

Ansøgninger skal indgives på Energistyrelsens tilskudsportal.

Al kommunikation om ansøgningen og udbetaling af tilskud sker gennem portalen. Vær opmærksom på, at man skal bruge NemID for at logge på portalen. På portalen indtastes oplysninger om projektet, og der skal vedlægges dokumenter om blandt andet budget og tidsplan.

Du skal oplyse følgende:

 • Kontaktoplysninger
 • Antal mulige adresser i projektområdet
 • Antal adresser, der ansøges om tilskud til
 • Samlet budget for projektet (baseret på den aftalte pris på projektet, I har indgået med den valgte bredbåndsleverandør)
 • Egenfinansiering pr. adresse (minimum 2.000 kr)
 • Eventuelt medfinansiering fra kommunen (herefter beregnes automatisk ansøgt beløb)
 • Der vedlægges en række dokumenter, herunder fx beskrivelse af projektet (baseret på tilbudet), tilbud fra udbyder, budget, tidsplan. Dokumentation for ansøgers bemyndigelse til at ansøge på de øvrige ansøgeres vegne).