Bevaringsværdige bygninger

Mål for Bevaringsværdige bygninger

  • Vordingborg Kommune vil profilere sig med høj kvalitet inden for bygningsbevaring.
  • Vordingborg Kommune vil i planperioden 2017-2030, i samarbejde med bevaringsforeningerne, fortsætte registreringen af bevaringsværdige bygninger efter SAVE metoden i Langebæk, Mern og Stensved.

Retningslinjer

Kort 6.1

Bevaringsværdige bygninger (Alle SAVE 1-4 efter udtræk fra FBB)

6.1
Bevaringsværdige bygninger fremgår af kort 6.1.

6.2
Udpegede bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, før nedrivningsanmeldelse har været offentlig bekendtgjort i høring og der herefter er truffet afgørelse og det betyder således at kommunen har mulighed for at nægte en nedrivning af den bevaringsværdige bygning.  

6.3
Udpegelsen af de bevaringsværdige bygninger i kategorierne 1-4 efter SAVE-metoden danner grundlag for sikring af de bevaringsværdige bygninger gennem landzone- og byggelovsadministration og lokalplanlægning.

6.4
Bygninger med høj bevaringsværdi fra 1-3 bør administreres restriktivt og kommunen kan vælge at nedlægge et § 14 forbud mod et påtænkt byggearbejde og derefter udarbejde en lokalplan, der forebygger skader på bevaringsværdierne. Denne mulighed bør dog kun anvendes, når det skønnes, at særligt store bevaringsværdier står på spil. Der kan være tale om trusler mod bevaringsværdier både ved den enkelte bygning selv og i den landskabs-, landsby- eller bymæssige sammenhæng, denne indgår i.

6.5
Større sager, der angår ændringer af bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden, og som ligger uden for facaderådenes kompetenceområde, sendes i høring hos museerne.dk og den bevaringsforening, der dækker det pågældende område se kort 42.1 ”Bevaringsforeningen i Vordingborg” dækker den vestlige del af kommunen og Stensved. ”Bygnings- og landskabskultur Møn” dækker den sydøstlige del af kommune, Møn, Kalvehave og Viemose. ”Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn” dækker den nordøstlige del af kommunen til og med Mern og Sandvig. Sognegrænserne afgør i landzone hvilken forening der høres.”

Redegørelse

Kortlægningen af bevaringsværdige bygninger stammer fra udarbejdelse af kommuneatlas og kulturarvsatlas. For tidligere Vordingborg Kommune blev kortlægningen udført i 1995, for tidligere Præstø Kommune i 1991 og for tidligere Møn Kommune i 2006. Udpegningsgrundlaget opdateres løbende i forbindelse med:

  • ansøgninger om ændring af bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden
  • ansøgninger om nedrivninger
  • og som en del af udarbejdelsen af nye lokalplaner

Herudover er Vordingborg Kommune i samarbejde med 2 af kommunens 3 bevaringsforeninger i gang med at registrere bevaringsværdige bygninger i det tidligere Langebæk Kommune, hvor der ikke tidligere er foretaget en samlet registrering.

Bevaringsforeninger

Bygningsregistrering
Udpegningen af bevaringsværdige bygninger foregår efter SAVE-metoden, som omfatter en registrering af bygningen i forhold til arkitektoniske-, kulturhistorisk- og miljømæssige-værdier. Bygningerne kategoriseres efter bevaringsværdier spændende fra 1 til 9, hvor SAVE-værdier på 1 til 4 anses for bevaringsværdige bygninger. Af nedenstående skema ses udviklingen i antal registrerede bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune.

Registreret i år SAVE 1 SAVE 2 SAVE 3 SAVE 4 Fredede bygninger
2011 115 275 863 2695  
2018 132 305 917 2781 153

Nye registreringer af bevaringsværdige bygninger vil blive fulgt op af kommuneplantillæg, hvilket sikrer administrationen af bevaringsværdige bygninger.

Fredede bygninger og deres omgivelser

Fredede bygninger er Slots- og Kulturstyrelsens myndighedsområde. Styrelsen har i samarbejde med Realdania foretaget en fredningsgennemgang på landsplan, som forløb over fem år fra 2011-2016. Denne omfattende opgave har blandt andet suppleret fredningen med en beskrivelse af, hvad der i særlig grad er fredet og hvor der kan udføres ændringer efter Slots- og Kulturstyrelsens samtykke.