Boligudbygning

Mål for Boligudbygning

 • Fremtidig byvækst skal fortrinsvis ske ved kommunens købstæder. Ved Vordingborg placeres den fremtidige byvækst i omegnsbyerne.
 • Der skal sikres gode og velbeliggende arealer ved kommunens større byer.
 • Byvækst skal ske under hensyn til de erhvervs- og beskyttelsesinteresser, der er knyttet til det åbne land.

Retningslinjer

Kort 3.1

Ledige boligarealer

3.1
Ved planlægning af nye boligområder skal der sikre tilstrækkelige arealer til parkering og grønne fælles områder i henhold til normerne i ”Generelle rammebestemmelser”.

3.2
Lokal håndtering af regnvand skal indtænkes i byvæksten.

3.3
Byernes endelige afgrænsning mod det åbne land skal planlægges på en sådan måde, at landskabelige værdier påvirkes mindst muligt. Afgrænsningen skal i lokalplanlægningen fastlægges med henblik på at opnå klare grænser mellem by og åbent land, hvor både de særlige landskabsinteresser og hensynet til byernes funktionalitet skal iagttages.

3.4
Selv om et areal er udlagt til fremtidig byvækst, skal de mindre naturområder og kulturhistoriske anlæg mv., der er omfattet af generelle beskyttelsesbestemmelser, bevares som landskabsmæssige værdier for borgerne og som levesteder for det vilde dyre og planteliv.

3.5
Ændringer af udlæg er vist på kort 3.2-3.6

3.6
Områder der overføres fra byzone til landzone er vist på kort 3.7-3.10

Kort 3.2 - Kastrup-Ndr. Vindinge

Rødt areal udgår – lokalplan ophæves og arealet tilbageføres til landzone.
Grønt areal udlægges til byvækstområde.

Kort 3.3 - Præstø

Grønt areal udlægges til byvækstområde.

Kort 3.4 - Stege

Rødt areal overgår til rekreative formål.

Kort 3.5 - Stensved

Rødt areal udgår. For det vestlige område ophæves lokalplan og arealet tilbageføres til landzone.
Grønt areal udlægges til byvækstområde.

Kort 3.7 - Damsholte

Lyserødt føres fra byzone til landzone. Opfølgning på rettelse i Møn Kommuneplan 1997.

Kort 3.8 - Mern

Lyserødt føres fra byzone til landzone. Opfølgning på rettelse i Langebæk Kommuneplan 2000.

Kort 3.9 - Stensved

Lyserødt føres fra byzone til landzone. Opfølgning på rettelse i Langebæk Kommuneplan 2000.

Kort 3.10 - Stensved - Skovhusevej 2

Lyserødt føres fra byzone til landzone. Landbrugsbygninger placeres i landzone.

Redegørelse

Udbygningen af nye boligområder har hidtil foregået ved de tre købstæder og i omegnsbyerne til Vordingborg. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvilket understøttes gennem kommuneplanens udlæg af arealer til boligformål. Ved gennemgang/prioritering af de udlagte arealer lægges vægt på følgende parametre:

 • Understøtte bymønsteret.
 • Understøttelse af offentlig og privat service.
 • Understøttelse af byliv og bymiljø.
 • Bedst mulige betingelser for den kollektive trafikbetjening.
 • Hensyn til genanvendelse og revitalisering af ældre byområder.
 • Hensyn til trafiksikkerhed og fornuftig afvikling af trafikken.
 • Hensyn til vandindvindings- og råstofinteresser.
 • En hensigtsmæssig varme-, energi og vandforsyning samt spildevandsbortskaffelse til sikring af en bæredygtig udvikling.
 • Hensyn til landskabelige, jordbrugsmæssige, natur- og kulturhistoriske interesser.
 • Muligheden for forebyggelse af forurening og støj.

 

  Eksisterende
restrummelighed
(ha)
Ændring af
planen
(ha)
Ledige arealer
2017-2029
(ha)
Vordingborg 23,6 +1,1 24,7
Præstø 14,4 +5,4 19,8
Stege-Lendemarke 19,1 -5 14,1
Bogø 2,6 - 2,6
Bårse 3,5 - 3,5
Damme-Askeby 1,4 - 1,4
Hjertebjerg/Borre/Klintholm 0 - 0
Kalvehave/Viemose 7,1 - 7,1
Lundby/Køng 12,1 - 12,1
Mern 4,1 - 4,1
Nyråd 12,7 - 12,7
Stensved 10,7 -1,5 9,2
Ørslev 17,0 - 17,0
Uden for bymønsteret 1,9 - 1,9
I alt 130,2 0 130,2

 

Ovenstående tabel viser rummeligheden i arealer udlagt til byvækst for boliger i planperioden 2018–2030. Tabellen viser, at der er en restrummelighed på 130 ha., som ved udbygning med blandet rækkehuse og parcelhuse giver mulighed for ca. 1.300 boliger. De 1.300 boliger er fastsat ud fra et arealbehov på 10 boliger pr. ha. ud fra et arealbehov på 5,5 boliger pr. ha til parcelhusbyggeri og 14 boliger pr. ha ved tæt-lavt byggeri.

Rummeligheden i de udlagte arealer skønnes at være dækkende for behovet i planperioden, hvor der i boligbyggeprogrammet for Vordingborg Kommune forventes en udbygning på 100 huse pr. år. over de næste 12 år. Stigningen på 100 boliger pr. år er historisk set relativt lavt, da den gennemsnitlige udvikling er på 170 nye boliger pr. år (1981 til 2017), men stor del heraf etableres gennem omdannelse/fortætning af eksisterende byområder. Endvidere må det antages, at den geografiske fordeling af byvæksten vil se anderledes ud end udlæggene, idet den hidtidige byvækst primært har foregået i omegnsbyerne til Vordingborg, hvorfor en større andel af restrummeligheden muligvis burde være placeret her.

Ændringer i kommuneplanen
Da de eksisterende udlæg kan understøtte den forventede byvækst de kommende 12 år udlægges der ikke nye arealer til boligformål i kommuneplanen. Der sker dog en omfordeling af arealerne, som beskrevet herunder:

Vordingborg
Ved Kastrup-Ndr. Vindinge ophæves et udlæg øst for banen, mens der udlægges et tilsvarende areal vest for banen. Hensigten er at tage hensyn til den fremtidige banetrafik på jernbanen, hvor der ved ændringerne sikres en afstand på 125 meter mellem banen og fremtidige boliger. Udlægget vest for banen bliver godt sammenhængende med eksisterende udlæg mod nord og de eksisterende boligområder mod syd, og har hidtil været betegnet som et perspektivområde til boligformål i planlægningen.

Præstø
Der er i gennem de sidste 12 år arbejdet for udbygning af Præstø vest for byen (Antonihøjen, som også ligger kystnærhedszonen). Et område, som blev udlagt til boligformål i gl. Præstø Kommune umiddelbart inden sammenlægningen. Der har været en længere borgerinvolveringsproces og gennemført en arkitektkonkurrence, som i 2018 blev omsat i en lokalplan for et blandet boligbyggeri med tilhørende LAR-anlæg og naturarealer. Området byggemodnes i foråret 2018 og er samtidig sat til salg via ejendomsmægler. Den lange modningsproces har betydet, at der ikke har været nye byggemuligheder i Præstø i 10 år, og der er derfor stor efterspørgsel på byggegrunde. Samtidig oplever Præstø en stor interesse og tilflytning til området på grund af byens særlige liebhaverkarakter med en velbevaret bymidte og smukke omgivelse ved Præstø Fjord. Vordingborg Kommune forventer derfor, at området hurtigt vil blive fuldt udbygget, hvorved der vil opstå behov for nye byggegrunde i planperioden. Derudover har der også vist sig en stigende efterspørgsel på lidt større byggegrunde, hvilket området mod vest ikke giver mulighed for, da der her på grund af nærheden til den intime bymidte er lagt op til tætbyggeri med grunde på 200-800 m².

Det nyudlagte areal øst for byen ligger i direkte forlængelse af Præstø by, området er og vil blive oplevet som en naturlig forlængelse af byen, og har tidligere været den udbygningsretning Præstø udviklede sig i. Området er højt beliggende (22-25m.oh.), som den del af Præstø by gør, i et fladt, og svag faldende terræn mod nord. Længere mod øst stiger terrænet til 27-30 m.

Det nye udlæg til by er beliggende på bagsiden af Præstø og landskabet opleves som et lukket rum afgrænset af byen mod vest og store skovbryn mod nord og øst. Relationen til kysten er fra området derfor minimal og selve kystforlandet ligger helt ude ved kysten, idét der stort set ikke er visuel kontakt til kysten i området. Kun når man når op i en højde på ca. 29-30 m over havet ved Lundegårdsvej er der decideret udsigt til Præstø Fjord. De markante skovbryn er det bærende landskabselement i netop dette landskab og bliver ikke påvirket af byudviklingen, idét udlægget er placeret helt op ad den eksisterende by og op ad den trafikerede Jungshovedvej. Udlægget vil dermed ikke ændre landskabets karakter eller påvirke kystlandskabet. Syd for Jungshovedvej ligger landsbyen Endegårde, som ligger på den nordlige kant af Tubæk Ådal. Landskabet falder drastisk fra landsbyen mod syd ned til dalbunden. Jungshovedvej opleves i landskabet som en naturlig afgrænsning af byen og udlægget påvirker derfor ikke landskabet omkring ådalen.

Stege
Der udgår et større område øst for byen. Området overgår til rekreative formål, så det kan udvikles sammen med Udby skov. Konkret er der planer om etablering af et bakkelandskab med kælkebakker og stisystemer i området.

Stensved
To områder udgår, da ejerne ikke har ønske om udvikling af områderne. Der udlægges et område i den nordlige del af byen, som kan udbygges i sammenhæng med de eksisterende boligområder. Ved de nye udlæg tages der højde for støjkonsekvensområdet omkring Kulsbjerg.

Udviklingen på længere sigt

Det forventes at en stor del nye boliger i Vordingborg Kommune indrettes inden for den eksisterende bymæssige afgrænsning. Der kan være tale om omdannelse af tidligere erhvervsarealer eller indretning af boliger i eksisterende bygningsmasse i bykernen. Denne omdannelse har pågået over en længere årrække, men potentialet er ikke fuldt udnyttet endnu.

Den egentlige byvækst har gennem mange år ligget i omegnsbyerne til selve Vordingborg by. Af hensyn til en mere bæredygtig byudvikling, som er sammentænkt med den kollektive trafik og øvrig infrastruktur bør der findes egentlige byvækstarealer i forbindelse med selve Vordingborg by. Behovet vil opstå på længere sigt, hvorfor arealet vest for Vordingborg by er ansøgt som udviklingsområde til et kommende landsplandirektiv.

Byzonearealer som tilbageføres til landzone

3 områder, som er registreret til at ligge i byzone, har ikke været omfattet af kommuneplanrammer i de seneste kommuneplaner, disse arealer burde have været tilbageført til landzone, hvilket der tages hånd om i indeværende revision, se kort 3.7 til 3.10. Yderligere tilbageføres et mindre område på ejendommen Skovhusevej 2 i Stensved, da zonegrænsen skærer igennem landbrugsbygningerne, hvilket giver usikkerhed i forhold til administrationen i forhold til anvendelsesmulighederne af bygningerne.