Bymønster og offentlig service

Mål for Bymønster

 • Bymønsteret skal bidrage til at skabe balanceret udvikling i købstæder, lokalcenterbyerne og på landet ud fra en klar indbyrdes rollefordeling byerne imellem, der sikrer den bedst mulige service for alle borgere i kommunen.
 • Vordingborg by skal styrke sin position som regionalt kraftcenter og er lokomotivet i den fremtidige udvikling på uddannelses- og erhvervs- og infrastrukturområdet.
 • Vordingborg, Stege og Præstø skal styrke deres position, som kommunens tre hjørnestene for handel, oplevelser og service samt byvækst og byudvikling.
 • I lokalcentrene skal der arbejdes for at sikre de lokale servicefunktioner, og der skal sikres gode kollektive trafikforbindelser til de to større bycentre og til kommunecentret.
 • Ud over byernes styrker skal infrastrukturen i form af jernbane og motorvej også udnyttes i forhold til placering af erhverv og bosætning.

Retningslinjer

Kort 2.12.1
Vordingborg by udpeges som kommunecenter. Serviceniveauet i Vordingborg skal udvikles, så byen fastholder sin regionale betydning i forhold til uddannelse, handel mv. Regionale funktioner, samt offentlige anlæg og funktioner, som skal betjene hele kommunen, skal placeres i Vordingborg.

2.2
Stege og Præstø udpeges som bycentre. Serviceniveauet i Stege og Præstø, herunder kommunale institutioner, kultur- og fritidstilbud, handel mv. skal udvikles for at styrke byernes turistmæssige-, handels- og oplevelsesværdi.

2.3
Udviklingen i Vordingborg, Stege og Præstø skal primært foregå ved byomdannelse og fortætning, og handelen skal primært udvikles inden for bymidten. Ny byvækst prioriteres efter en udnyttelse af ubenyttede arealer og bygninger inden for den eksisterende bymæssige afgrænsning.

2.4
Bogø, Bårse, Damme-Askeby, Kalvehave, Mern, Nyråd, Stensved, Ørslev og bysamfundene Lundby/Køng, Borre/Hjertebjerg/Klintholm Havn udpeges som lokalcentre med lokale servicefunktioner.

2.5
Udviklingen i lokalcentrene skal som udgangspunkt foregå inden for den eksisterende bymæssige afgrænsning.

2.6
Større kultur- og idrætstilbud og -anlæg, som skal betjene hele kommunen/regionen eller er højt specialiserede, skal så vidt muligt placeres i Vordingborg by. Øvrige kultur og idrætstilbud og -anlæg bør placeres, så de understøtter bymønsteret, og skal sikre, at alle borgere i kommunen så vidt muligt bliver tilgodeset mht. til kultur- og fritidstilbud.

2.7
Tilrettelæggelse af den kollektive busdrift i kommunen skal prioritere busdrift (flest afgange og kortest rejsetider) på de bynære strækninger (R-linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne.

2.8
I planlægningen skal der tages hensyn til tilgængeligheden til nye funktioner, især i forhold til kollektiv trafik og cykeladgang.

Redegørelse

Bymønsteret består af kommunecenter, bycentre og lokalcentre. Bymønsteret er et udtryk for hvordan Kommunalbestyrelsen vil udvikle Vordingborg Kommune, og hvordan eksisterende og nye funktioner fordeles mellem byerne og landet omkring dem. Bymønsteret handler om at fordele rollerne mellem byerne internt, samt mellem byerne og landet ud fra, hvad de hver især er bedst til, og så styrke dette.

Bycentrene er kommunens 3 største byer Vordingborg, Præstø og Stege, der har flest butikker, offentlig og privat service, samt kultur og fritidstilbud. Det er også her, vi finder størstedelen af de servicefunktioner, vi bruger dagligt eller jævnligt. Infrastrukturen og den kollektive trafik tager udgangspunkt i de 3 byer, så disse er tilgængelige for alle kommunens borgere.

I de øvrige byer, som er lokalcentre, findes beskedne men dog for hverdagslivet meget væsentlige servicefunktioner som fx skole og daginstitution, dagligvarehandel til lokal forsyning mv.

Vordingborg by er kommunecenteret
Vordingborg har en central placering i forhold til den overordnede regionale infrastruktur i form af motorvej, hovedveje, jernbaner og kollektiv trafik og gode forbindelser til og fra alle egne af kommunen.

Byen skal være et service- og handelsmæssigt regionalt kraftcenter og indeholde følgende servicefunktioner:

 • Sundhedscenter og/eller skadeklinik.
 • Statslige og regionale kontorer.
 • Ungdomsuddannelser.
 • Dagblade og andre medier.
 • Større regionale kulturelle institutioner og – arrangementer, f.eks. koncert-,
  teater-, udstillings og foreningslokaler og bibliotek af regional og kommunal betydning.
 • Stor og varieret udvalgsvarehandel og anden privat service af regional, kommunal og lokal betydning.
 • Kommunens centraladministration.

Byens rolle som regionalt kraftcenter og dermed som lokomotiv for kommunen, skal understøttes og styrkes ved at fastholde eksisterende regionale funktioner, og ved et arbejde for at nye regionale funktioner placeres her, f.eks. nye store detailhandelsbutikker, uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser.

Stege og Præstø er bycentre
Stege og Præstø er byer med mange og varierede offentlige og private institutioner, der kræver store dele af eller hele kommunen som opland for at kunne opretholdes. Det gælder funktioner som:

 • Sundhedscenter og/eller skadeklinik.
 • Kulturhus i form af f.eks. forsamlings- koncert-, teater- eller udstillingslokaler.
 • Skole med overbygning.
 • Kommunal administration, borgerservice, bibliotek.
 • Pengeinstitut og et varieret udbud af liberale erhverv.
 • Varieret udbud af butikker til dagligvarer og udvalgsvarer af kommunal betydning.
 • Kollektiv trafikknudepunkt for kommunale ruter og med forbindelse til regionale centre og togforbindelser.
 • Gode overordnede trafikforbindelser mellem kommunecenter og bycentre.

Præstø og Stege opfylder ovennævnte krav til indhold af funktioner, og kan styrkes i forhold til placering af yderligere kommunalt orienterede funktioner.

Stege bys rolle skal udvikles med henblik på at skabe nye tilbud til turismen der samtidig kan være en styrkelse af de offentlige og private servicetilbud til borgerne.

Præstø by er kommunens attraktive historiske by. Byen udvikles med hensyn til at styrke oplevelsen af bymiljøet. Byen er samtidigt et vigtigt tilbud i udvikling af en byturisme i kommunen, og raffinering af havnemiljøet samt af forbindelserne til de attraktive naturområder uden for byen skal styrkes.

Lokalcentre og samarbejdende lokalcentre
Lokalcentre og samarbejdende lokalcentre fungerer som nærcentre for lokalområder og indeholder funktioner, der dækker befolkningens daglige behov, eksempelvis:

 • Skole, forsamlingshus.
 • Daginstitution og en vis offentlig service f.eks. biblioteksfilial eller bogbusbetjening, ældrecenter.
 • Dagligvarehandel i form af købmand, brugsforening eller lignende.
 • Visse offentlige og private funktioner f.eks. håndkøbsudsalg, postfunktion.
 • Busforbindelse til de større bycentre og kommunecenteret.

Bogø, Borre-Hjertebjerg-Klintholm Havn, Bårse, Damme-Askeby, Kalvehave, Køng/Lundby, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev byer opfylder overvejende ovennævnte krav til funktioner og kan styrkes på udvalgte funktioner ud fra lokale styrker og forudsætninger.

Samarbejde om byroller og byfunktioner
Byerne er forskellige, og overordnet er det målet at satse på de områder, hvor de enkelte byer har deres fortrin og er ressourcemæssigt stærke. I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt, at de udpegede centerbyer etablerer et samarbejde med hensyn til udbuddet af forskellige former for service. Et samarbejde, der kan betegnes som en form for netværk mellem byer.

Opfordringen til etablering af bynetværk ændrer ikke ved, at funktioner med regional og kommunal betydning som udgangspunkt skal lokaliseres i hhv. Vordingborg, Præstø og Stege.

Nye byvækstområder
Der planlægges udelukkende for nye byvækstområder i centerbyerne og i lokalcentrene. For at udnytte de eksisterende byområder optimalt, prioriteres indsatsen i købstæderne, således at utidssvarende byggeri i byen ændres til nye og attraktive byfunktioner inden der planlægges for nyt byggeri. I temaerne byvækst og byomdannelse kan ses en oversigt over de konkrete arealer.

Byudviklingen skal understøtte den kollektive trafik
Kommunalbestyrelsen vil gennem regionale og kommunale samarbejder søge at påvirke statens prioriteringer og investeringer på infrastrukturområdet, herunder især på den kollektive trafik og motorvejsnettet, så det kommer regionens og dermed Vordingborg Kommunes bosætning til gode.

Kommunen kan dog også selv understøtte – og dermed påvirke – infrastrukturudviklingen ved at planlægge udvikling af og understøtte de byer, der knytter sig til den overordnede infrastruktur, fx Lundby og Vordingborg som stationsbyer, Stensved, Nyråd og Bårse som byer beliggende op til motorvejsnettet.