Byomdannelse

Mål for Byomdannelse

  • Det er målet gennem en byomdannelse og fortætning at skabe alternative udbygningsmuligheder og attraktive bynære boliger. Fortætningen understøtter princippet om synergi ved at koncentrere urbane funktioner og bylivsfremmende aktiviteter, der understøtter bosætningen og handelslivet i bymidten.
  • Byomdannelsen i købstæderne skal tage udgangspunkt i middelalderbyernes karakter med høj tæthed, intime rum med stræder, små pladsdannelser, snoede gadeforløb med korte kig og mange forskellige perspektiver, der skaber varierende og oplevelsesrige rum. Placering af ny bebyggelse skal tilpasses det enkelte område under hensyntagen til eksisterende byggeri, bevaringsværdig bebyggelse, kulturmiljøer, natur og udsigtspunkter.
  • Bymidten i bycentrene skal opleves som sammenhængende by med interessante byrum, bebyggelser og byfunktioner. Der skal være god tilgængelighed til bymidten fra udenbys besøgende via indfaldsveje og fra byens større virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud via gode og sikre veje og stier.
  • Udvikling og planlægning inden for bymidten i Vordingborg skal ske ved at udnytte eksisterende ubebyggede arealer i byen til opførelse af nyt byggeri til boliger, butikker og liberale erhverv. Desuden skal der tænkes i udstykning af eksisterende grunde, til yderligere fortætning. Målet er en urban by med en klart defineret og aktiv bymidte med et oplevelsesrigt og mangfoldigt handels- og byliv.

Retningslinjer

Kort 4.1

Områder med byomdannelse

4.1
Byomdannelse og fortætning skal understøtte bymønsteret, indsatsen prioriteres med udgangspunkt i kommunens bycentre og i stationsbyen Lundby.

4.2
I Vordingborg by udlægges arealer til byomdannelse ved Vordingborg station, i den østlige del af bymidten, i den nordøstlige del af byen samt i sydhavnen som vist på kortskitse.

4.3
I Stege fastholdes område til byomdannelse på tidligere Stege Sukkerfabrik samt på havnefronten inden for byzonen.

4.4
Der udpeges et byomdannelsesområde i Præstø mellem Strandvejen og Vesterbro.

4.5
Ud over de udlagte byvækstområder skal byvæksten hovedsageligt ske ved fortætning i byernes byomdannelsesområder for bl.a. at sikre en effektiv udnyttelse af den bestående infrastruktur.

4.6
Ved byomdannelse skal placering af ny bebyggelse tilpasses det enkelte område under hensyntagen til eksisterende byggeri, bevaringsværdig bebyggelse, kulturmiljøer, natur og udsigtspunkter.

Kort 4.2

Byomdannelsesområdet i Vordingborg

Kort 4.3

Byomdannelsesområder i Præstø

Kort 4.4

Byomdannelsesområde i Stege

 

Redegørelse

Erhvervsstrukturen er under forandring. Dele af virksomhedernes produktion er eller bliver flyttet og/eller bliver mere automatiseret.

Strukturændringerne sætter sig spor i byudviklingen. Nogle virksomheder flytter til nye erhvervsområder med bedre plads, mens andre nedlægges. I flere ældre erhvervs- og havneområder er der således nye muligheder for byudvikling. Det drejer sig i det væsentlige om områder i de tre købstæder. Herunder særligt områderne omkring Sukkerfabrikken i Stege, Ny Esbjergvej i Præstø og erhvervsområderne omkring Prins Jørgens Alle, Solbakken i Vordingborg samt i Vordingborg-bydelen Masnedsund og i dele af alle tre byers havneområder. Nogle områder er under omdannelse, mens andre vil kunne blive omdannet inden for planperioden.

En voksende andel af virksomhederne medfører ikke de miljømæssige problemer, som tidligere var baggrunden for byernes opdeling i boligkvarterer og erhvervsområder. Det giver muligheder for, at de erhvervs- og havneområder, som er under omdannelse, kan anvendes til en blanding af boliger, rekreative og kulturelle anlæg samt ikke miljøbelastende erhverv.

Omdannelse af byer i stedet for nye udlæg
Omdannelsen og nogle steder fortætning af de ældre byområder vil være med til at spare på udlægget af nye byområder og dermed reducere presset på det åbne land. Rummeligheden i arealer der kan omdannes til andre byformål kan vanskeligt opgøres, da der ofte vil være tale om en blandet anvendelse til boliger og erhverv, og fordi dette vil bero på en detaljeret planlægning i de enkelte områder.

Ved at udpege mindre benyttede eller mindre attraktive steder i købstæder og bycentre, kan man skabe mulighed for intens byudvikling. Højere bebyggelsesprocent giver flere mennesker mulighed for at bo centralt og tæt på offentlige transportmuligheder. Strategien kan minimere behovet for egen bil, da indkøb og institutioner er inden for gå- og cykelafstand.

Fortætning og omdannelse kan derfor bidrage til at begrænse stigningen i byernes samlede transportarbejde og fremme mulighederne for kollektiv, gående og cyklende transport samt give en bedre udnyttelse af den bestående infrastruktur.

Det væsentligste i en sådan strategi er imidlertid, at der sker en revitalisering af bydele, som ellers gradvis ville gå i forfald og medvirke til at give byerne et dårligt image. I planperioden vil der blive igangsat arbejde med henblik på afdækning af mulighederne for byfornyelse og forskønnelse af bycentre og lokalcentre.

Handels- og bylivet i købstæderne styrkes
Der arbejdes med at synliggøre, koordinere og udvikle nye aktiviteter, gennem udvikling af nye samarbejder, tiltag, events, service, mv., som sikrer, at hele kommunen spiller sammen.

Helhedsplan for Vordingborg by
Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en helhedsplan for Vordingborg by. Helhedsplanen er en vision og et billede på i hvilken retning, vi gerne vil udvikle byen og indeholder en lang række af ændringer og nye projekter. Der er ikke på forhånd taget konkret stilling til de enkelte forslag til projekter og ændringer, der beskrives i helhedsplanen, men de er indarbejdet i denne kommuneplan for at sikre det overordnede planlægningsgrundlag, så vi kan udvikle byen i takt med at mulighederne byder sig.

Antallet af ledige arealer til boligformål i Vordingborg er begrænset, men i bymidten og i dele af tidligere erhvervsområder er der ledige arealer til byomdannelse og fortætning. 

Vordingborg by - en kompakt og fortættet bymidte
For at skabe et oplevelsesrigt og mangfoldigt handels- og byliv i Vordingborg skal butikker og øvrige bylivsfunktioner som offentlig og privat service, caféer mv. koncentreres i bymidten. Handels- og byfunktioner som butikker, caféer, banker eller andre servicefunktioner blandes, så de kan skabe synergi og generere mere byliv til gavn for byen og dens brugere.

Handelsstrøg fortættes
Butikkerne skal i fremtiden koncentreres omkring Algade fra stationen frem til Slotstorvet. Området omkring Voldgade, Valdal, Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé fortættes med attraktive byboliger blandet med butikker og andre servicefunktioner for at binde handelsgaden (Algade) og dagligvarebutikker sammen.

Området mellem rådhuset og dagligvarebutikkerne langs Prins Jørgens Allé skal på sigt omdannes til boligområde med attraktive byboliger i 2-3 etager. Her vil der med en bebyggelsesprocent på 50% være potentiale for at bygge ca. 75 rækkehuse eller mindre etageboliger og i området omkring Valdal er der mulighed for yderligere ca. 50 boliger, hvis det fx er rækkehuse eller mindre etageboliger. Hvis der bygges parcelhuse kan der være 10 inkl. eksisterende parcelhusgrunde.

Omdannelse af Voldgadekvarter
For at forbinde det nye bycenter med butikkerne i Algade ønsker Kommunalbestyrelsen at videreudvikle bagsiden af Algade langs Voldgade til et kombineret handels- og bymiljø med forskellige funktioner som fx butikker, frisører, caféer, ejendomsmæglere, advokat mv.). Der lægges op til oprydning og nedrivning af nogle af de mange bagbygninger, så der i stedet kan opføres karré-byggeri med facaden ud mod Voldgade. En ny bebyggelse vil også fjerne det kedelige indtryk af bagsiden, der præger den eksisterende bebyggelse langs Voldgade. Den ny bebyggelse kan rumme butikker i underetagen og gågademiljø i de gårdrum, der opstår mellem den nye og eksisterende bebyggelse. 


Skitse for mulig omdannelse af Voldgade-facade

Omdannelse af stationsområdet
Kontor og serviceerhverv er medarbejderintensive arbejdspladser og skal placeres indenfor den stationsnære zone. Ligeledes bør der arbejdes for at serviceerhverv, som betjener et større opland, placeres i med god tilgængelighed for kollektiv transport, således at denne bliver et attraktivt alternativ til bilismen.

Den stationsnære zone er et planlægningsbegreb, som er defineret ved to afstande på henholdsvis 600 m og 1200 m fra stationen. Planlægningen indenfor 600 m zonen skal, som udgangspunkt udnyttes til placering af intensive byfunktioner. 1200 m zonen anvendes til mindre intensiv udnyttelse af byen.

De stationsnære områder er vigtige for at fremme brugen af kollektiv transport, og udnyttelsen af disse bliver ikke mindre med etableringen af Femern-forbindelsen og jernbaneopgraderingen til København. Begge faktorer skaber en større tilgængelighed til byen, og derfor skal de områder, som ligger stations-nært, udvikles med erhvervs- og serviceerhverv blandet med boliger.

Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle det stationsnære område i Vordingborg for at fremme kollektiv transport og for at skabe udvikling i der, hvor tilgængeligheden med alle typer af transportmidler er størst. Derudover skal området ved stationen som det primære ankomststed og knudepunkt for byens studerende bidrage til at styrke byens ungdomsmiljø. Derfor har kommunalbestyrelsen i samarbejde med private og offentlige aktører igangsat et projekt, der i hovedtræk går ud på at omdanne og forskønne stationsområdet som Porten til byen gennem fortætning og forskønnelse med nye boliger, nye byrum og forbindelser mellem stationen, byen og uddannelsesinstitutionerne samt skabe nye fællesrum og funktioner i den snart overflødige stationsbygning med Campuscafé, iværksætterfaciliteter, møderum, ventesal og udstillingssal for byens aktiviteter.

Tæt på stationen er der mulighed for at omdanne en tidligere erhvervsgrund på Boulevarden til 6-7 villaer i samme volumen og bygningsudtryk som de eksisterende bevaringsværdige huse her.

Nyt aflastningscenter tæt på Vordingborg bymidte
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for et aflastningscenter på godshotellet til større udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten. Planlægning for aflastningscenter medfører en omdannelse af det nuværende erhvervsområde samt ændring af det nuværende detailhandelslokalcenterområde Masnedsund til aflastningsområde.

Sydhavnen
En del af Sydhavnen/Masnedsund er sårbar overfor oversvømmelse i forbindelse med ekstrem regn og stigende havniveau. For at beskytte eksisterende boligområder omkring Volmersgade/Vinkelvej mod oversvømmelse er det nødvendigt med foranstaltninger til at håndtere og tilbageholde vandet fx ved at pumpe vandet væk ved at bruge uudnyttede arealer til regnvandsbassiner og kanaler til at parkere og forsinke vandet.

I forbindelse med byomdannelse og nærmere planlægning af Masnedsund / Sydhavnen skal der tages forhåndsregler for stigning i havvandspejlet, højere grundvandsspejl og øget nedbør. Der kan være behov for at stille krav om geotekniske undersøgelse, effektiv vandafledning, krav om høj sokkel eller bygning på pæle, etablering af dige. Det skal endvidere sikres, at byggeri og eventuel opfyldning og afvanding ikke får negative konsekvenser for de øvrige grundejere i området, i form af ændringer i afvandingsforhold, forhøjet grundvandsspejl eller opstuvning af regnvand.

Udfordringerne vil på sigt formentlig også komme på den lokalplanlagte, men ikke fuldt udnyttede del af Sydhavnen med punkthusene. Det er derfor nødvendigt at revurdere det lokalplanlagte område med henblik på at sikre området og planlægge for en bæredygtig anvendelse af arealet, hvor parkering og forsinkelse af regnvand integreres i planlægningen. Målet for Sydhavnen kan i stedet være at er, at skabe en bydel med boliger, kanaler, natur og maritime tilbud, der er offentlig tilgængelig for alle. 

Der er sket meget siden helhedsplanens tilblivelse og behov og udviklingstendenser har ændret sig. Derfor bør helhedsplanen blive opdateret eller nytænkt.

Helhedsplan for Præstø
Kommunalbestyrelsen har i forrige planperiode vedtaget en helhedsplan for Præstø samt en ny lokalplan for bymidten. Helhedsplanen afdækker byens potentialer og udviklingsmuligheder, og skal ses som et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen inden for en række temaer: Præstø som boligby, Kultur og foreningsliv, Rekreative områder, stier og adgang til natur og friluftsområder, Præstø som erhvervs- og handelsby, Infrastruktur. Byens vigtigste kvaliteter er den historiske midtby, havnen og stranden, foreningslivet, den lette adgang til nogle af Sydsjællands smukkeste landskaber, adgangen via god busdrift til togforbindelser til det øvrige land og med ca 10 km til motorvejsforbindelse – alt det er med til at tegne en by der er attraktiv og god at bo i.

Præstø skal markedsføres som en købstad med liebhaverkvaliteter, hvor der er velbevarede kulturmiljøer i hele bymidten, og fokus på kunst og kultur. I samarbejde med lokalråd og handelslivet i Præstø skal der i planperioden arbejdes med konkrete udviklingsprojekter for Præstø. Projekterne skal styrke byen som attraktivt bycenter for handel og service.

Der udpeges et byomdannelsesområde mellem Strandvejen og Vesterbro. Dette område har en beliggenhed, med potentiale til at skabe en smuk adgang til Præstø fra Rødeledvej og Ny Esbjergvej / Vesterbro. Området kan bearbejdes landskabeligt eller bebygges med det formål at markere adgangen til Præstø fra syd og vest.

I planperioden skal der arbejdes med en visionsplan og efterfølgende masterplan for området omkring lystbådehavnen og stranden, der samler og koordinerer de mange idéer og interesser, der knytter sig til stedet i form af fritidsaktiviteter, havneaktiviteter, erhvervsliv, byliv, handel, kulturarv, natur, miljø, klimasikring osv. med henblik udvikling og realisering af projektet Vandsportens by.

Helhedsplan for Stege
Kommunalbestyrelsen har i forrige planperiode vedtaget en helhedsplan for Stege. Helhedsplanen afdækker byens potentialer og udviklingsmuligheder, og skal ses som et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen. Helhedsplanen skal bidrage til at styrke bylivet og mulighederne for handels- og erhvervsliv i Stege med særligt fokus på at udvikle tilbud og oplevelser, der understøtter Stege som en oplevelsesby, der er attraktiv at besøge, at bo og arbejde i.

I samarbejde med lokalråd og handelslivet i Stege skal der i planperioden arbejdes med konkrete udviklingsprojekter for Stege. Projekterne skal styrke byen som attraktivt bycenter for handel og service. Stege skal markedsføres på fortællingen om Danmarks fødsel ved Møns klint og middelalderhistorien med Mølleporten som vartegn.

Sukkerfabrikkernes område omdannes til et nyt attraktivt byområde, med mulighed for indplacering af hotel, feriecenter, offentlig og private service erhverv, kultur og nye byboliger. Udnyttelse af arealet og bygningerne skal respektere de naturmæssige værdier i området.

I planperioden skal der arbejdes med en visionsplan og efterfølgende masterplan for hele Stege kyst, der fokuserer på at udnytte de potentialer, som Stege kyst byder på, og at koordinere de mange idéer og interesser, der knytter sig til stedet i form af fritidsaktiviteter, havneaktiviteter, erhvervsliv, byliv, handel, kulturarv, natur, miljø, klimasikring osv.

Lundby
Lundby har gennem de senere år undergået en forvandling til en by i udvikling, og med private investeringer i forskønnelse af den centrale by. Beboerne har vist vilje til udvikling gennem en lang række af initiativer, herunder bl.a. etableret medborgerhus. Samtidig investeres der på statsligt niveau på stationen og de stationsnære omgivelser. Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter grundlaget for Lundbys bys fremtidige status og potentiale som stationsby, i planperioden bør der arbejdes for en indsats der forskønner de offentlige arealer og dermed understøtter borgernes indsats.