Cykelstier

Mål for Cykelstier

 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at en voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel.
 • Kommunalbestyrelsen vil skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængene cykelstinet.

Retningslinjer

Kort 29.1


29.1

Cykelstinettet langs med det overordnede vejnet ønskes løbende forbedret og udbygget.

29.2
Nye cykelstier planlægges for at sikre trafiksikre stiforbindelser (i prioriteret rækkefølge)

 1. Mellem bolig og skole/arbejdspladser
 2. Til kultur og fritidstilbud samt
 3. Til rekreative formål 

Redegørelse

Et af midlerne til at fremme cyklismen er at udvide og sikre cykelstinettet. For at dette arbejde sker under strukturerede forhold, vedtog Vordingborg Kommune en ny cykelstiplan i 2011. I cykelstiplanen er der udarbejdet en kortlægning for, hvor man skal sætte ind. Under kortlægningen er der taget en række relevante forhold i betragtning. Ligeledes har man hørt lokalrådene for at få deres meninger og ønsker med i forløbet. Til slut er der ud fra et pointsystem udarbejdet en prioriteringsliste for, hvor der skal anlægges cykelstier. De forhold som er vægtet ved uddelingen af point er: 

 • Potentielt øget cyklistantal
 • Oplevet tryghed
 • Alternative ruter
 • Del af skolevej
 • Nuværende antal cyklister
 • Del af cykelrute
 • Sammenhæng i stinettet
 • Antal uheld

Med fokus på de nævnte forhold lægger Vordingborg Kommune vægt på, at der i først omgang anlægges transportstier til trafikken imellem bolig og arbejde/skole. Da cykelstiplanen blev vedtaget inden den nye skolestruktur var fastlagt, så er der i cykelstiplanen taget forbehold for den endelige prioritering.