Det overordnede vejnet

Mål for Det overordnede vejnet

 • De kommunale veje skal være i en stand, som trafikkens art og størrelse kræver.
 • Antallet af trafikuheld skal nedsættes i planperioden, og trygheden forbedres for alle trafikanter. 
 • Vej- og trafikforholdene skal udvikles hen imod miljømæssig større bæredygtighed.
 • Vejnettet skal udformes, så alle trafikantgrupper opnår god fremkommelighed.
 • Vejenes tilstand skal vedligeholdes og udvikles på en måde, der sikrer, at den samlede kapital, som er investeret i vejene, ikke forfalder.
 • Serviceniveauet på vejene skal tilpasses vejenes funktion og trafikkens størrelse.
 • Det overordnede vejnet skal sikre alle borgere og transporter en god tilgængelighed.

Retningslinjer

Kort 28.1

28.1
Det overordnede vejnet skal fastholdes og løbende udbygges som veje med høj fremkommelighed og stor trafiksikkerhed. 

28.2
For veje i det overordnede vejnet har fremkommelighed høj prioritet. Adgangsbegrænsede strækninger i disse vejklasser skal i videst muligt omfang bibeholdes som facadeløse veje. Hvor det kan lade sig gøre, skal eksisterende overkørsler fjernes. 

28.3
I det åbne land tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km, mellem vejtilslutninger på det overordnede vejnet. Gennem byområder tilstræbes afstande på minimum 500 meter mellem vejtilslutninger til det overordnede vejnet. 

28.4
Der bør etableres afskærmende beplantning ud mod eksisterende veje, planlagte veje og byggelinjesikrede veje ved etablering af nye bolig- eller erhvervsudstykninger. 

28.5
Langs større gennemfartsveje, hvor der er tinglyst vejbyggelinjer mod tilgrænsende ejendomme, må der ikke opføres bebyggelse m.v. på arealerne foran byggelinjen uden dispensation fra vejmyndigheden.

28.6
Det overordnede vejnet består af både kommunale veje og statsveje. Vordingborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale på de kommunale veje, mens Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene.

Redegørelse

Vejnettet påvirker os alle hver eneste dag. Vejnettet sikrer, at vi frit og forholdsvis ubesværet kan færdes rundt omkring. Derfor har det stor betydning for de fleste mennesker, at vejnettet lever op til nogle basale funktioner:

 • God fremkommelighed
 • God tilgængelighed
 • Nødvendig kapacitet
 • God trafiksikkerhed og tryghed

Det kan ofte være vanskeligt at prioritere samtlige funktioner på én vejstrækning. Derfor har Vordingborg Kommune valgt at dele vejnettet op i vejklasser. Vejklasserne definerer, hvilke funktioner der prioriteres på de forskellige veje. På de større veje vil fremkommelighed og kapacitet blive prioriteret højest, mens der på de mindre veje kan være tryghed, tilgængelighed eller miljø som prioriteres højest. Det kommunale vejnet i Vordingborg er delt op følgende på følgende vis:

 • Gennemfartsveje
 • Fordelingsveje
 • Lokalveje

I Vordingborg Kommune består vejnettet af både kommunale veje og statsveje. Vordingborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale veje, og Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene.

Langs de tidligere amtsveje er der tinglyst vejbyggelinjer fra 15 til 25 m målt fra midten af vejen mod tilgrænsende ejendomme. Byggelinjer er pålagt for at sikre, at landevejen kan udvides til en større bredde. På arealerne foran byggelinjen må der ikke opføres bebyggelse m.v. uden dispensation fra vejmyndigheden.

Ved anlæg af nye veje og udbygning af eksisterende veje vil Vordingborg Kommune have fokus på tilpasning til landskabsinteresser. Blandt andet skal der være fokus på adgang til naturbeskyttelsesområder og kulturhistoriske beskyttelsesområder.


Smuk vej

Fremkommelighed og kapacitet
At opretholde og udvikle et godt vejnet er også en af de grundlæggende forudsætninger for at udvikle et område og tiltrække nye borgere og virksomheder. Med udvikling følger som regel mere trafik, og derfor tilstræber Vordingborg Kommune hele tiden at tilpasse det eksisterende vejnet og sikre den nødvendige fremkommelighed og kapacitet på nye udbygninger. På nuværende tidspunkt er der ikke de store behov for øget fremkommelighed og kapacitet, men i nogle af byerne, og især Vordingborg by, er der en tendens til, at der vil opstå et behov for udvikling af vejnettet de kommende år. I resten af kommunen forventes væksten dog at være en del lavere.

Forsøg med modulvogntog
Der udføres i planperioden forsøg med modulvogntog. Det er muligt at køre med modulvogntog til og fra afkørslerne 39, 40 og 41 på E47/E55 motorvejen, som vist på kort 28.1. Hvis den nuværende godsmængde transporteres med færre og større lastbiler, forbedres kapaciteten af det nuværende vejnet. Det skønnes, at selv om modulvogntogene er større end de nuværende lastbiler, vil de færre lastbiler i trafikken medfører, at den samlede påvirkning på trafiksikkerheden er neutral. Ved forsøgets afslutning bør eventuelle kapacitetsproblemer, som følge af større godsmængder, der transporteres med modulvogntog klarlægges.

De virksomheder, som ønsker øvrige dele af vejnettet tilpasset modulvogntog igennem Vejdirektoratets virksomhedsordning, kan kontakte Vordingborg Kommune. Fremadrettet vil Vordingborg Kommune ved nye vejanlæg foretage en konkret vurdering af om projektet skal tilpasses kørsel med modulvogntog.

Trafiksikkerhed
For at vejnettet også skal være sikkert at færdes på, har Vordingborg Kommune en trafiksikkerhedsplan til at planlægge og prioritere dette arbejde efter. Den nuværende trafiksikkerhedsplan er udløbet og skal derfor revideres og godkendes for den kommende treårsperiode.

Den overordnede målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet er at reducere antallet af uheld og tilskadekomne i trafikken. Konkret vil Vordingborg Kommune følge den målsætning, som Færdselssikkerhedskommissionen har sat i den nationale færdselssikkerhedsplan.

For at kortlægge indsatsområderne er der udarbejdet en analyse af de registrerede uheld. Analysen klarlægger vigtige oplysninger om de uheld som sker på vejnettet i Vordingborg Kommune. Blandt oplysningerne kan nævnes årsager til uheld og udviklingen i antallet af uheld. En revidering af denne analyse er vigtig for den kommende trafiksikkerhedsplan.

Ud fra den nye uheldsanalyse vil der blive de indsatsområder blive udpeget, som bør prioriteres for at kunne følge målsætningen.

Vordingborg Kommune har også et lokalt trafiksikkerhedsråd, som er forankret i Teknik- og Miljøudvalget. Der ud over er Vordingborg Kommune med i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politis Trafikråd. Igennem disse råd bliver der sparret med interessenter og andre myndigheder for at skabe et solidt fundament for trafiksikkerhedsarbejdet.

Tilgængelighed
Kommunalbestyrelsen har i 2013, vedtaget en handicappolitik, der har til formål at forbedre tilgængeligheden. Der er i forhold til visionerne og mål i handicappolitikken blevet udarbejdet og vedtaget en handicappolitisk handleplan med konkrete initiativer til forbedring af tilgængeligheden. 

Handleplanen udarbejdes i samarbejde med Vordingborg Handicapråd. Handleplanen revideres og evalueres mindst en gang årligt i samarbejde med Vordingborg Handicapråd. Med Handicappolitikken og handleplanen er der påbegyndt en fortløbende proces, der fremover vil medføre, at tilgængeligheden forbedres i tæt dialog med de berørte borgere.