Overordnet infrastruktur

Mål for Overordnet infrastruktur

 • At Vordingborg Kommune efter bygningen af den forventede Femern-bælt-forbindelse kan bringe sig i en så stærk position, at kommunens centrale placering på hovedtransportåren mellem metropolerne Køben­havn/Malmø, Hamborg og Berlin udnyttes maksimalt i forbindelse med bosætning, erhvervsudvikling og turisme.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at regeringens infrastrukturløsninger og infrastrukturinvesteringer tilgodeser optimale vækstmuligheder for Vordingborg Kommune og regionen generelt.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde på at påvirke beslutningstagere til at etablere højhastighedsforbindelse med tog i eksisterende eller nyt tracé.
 • Borgere, foreninger og virksomheder – og kommunen selv – vil udnytte den centrale placering i Femern Bæltregionen og den øgede tilgængelighed til Hovedstadsområdet og til det tyske marked til at skabe vækst og velfærd gennem kompetenceudvikling, netværk og samarbejde inden for kultur, uddannelse, erhvervsudvikling og turisme.
 • At Vordingborg Kommune sikres en god tilgængelighed med kollektiv trafik fra kommunens to jernbanestationer i Vordingborg by og i Lundby. Der skal tilstræbes halvtimes drift i myldreti­derne med retning til og fra Hovedstadsområdet. Busforbindelserne fra Vordingborg station skal primært tilpasses togtiderne. Den gode sammenhæng i infrastrukturen imellem bus og tog samt i tilgængeligheden til Hovedstadsområdet skal understøtte udviklingen af bysamfundet og arbejdspladserne omkring Vordingborg by og Lundby.

Retningslinjer

Kort 27.1


27.1
Ved etablering af nye trafikanlæg forudsættes det, at kapaciteten i eksisterende anlæg så vidt muligt er udnyttet. Det kan dog i nogle situationer være nødvendigt at ombygge eller udvide en vej, selvom kapaciteten ikke er fuldt udnyttet, for eksempel på grund af mange uheld eller dårlig linjeføring.

27.2
Ved udformning og placering af nye trafikanlæg skal der tages hensyn til det omgivende miljø, herunder trafikforhold, naturen, økologiske forbindelser, landskabelige værdier og kulturmiljøer.  

27.3
I forbindelse med den på kort 27.1 viste bro-/banestrækning udlægges en reservationszone, som skal sikre arealer til den nye Storstrømsbro, som anlægges med jernbane, landevej og sti for gående og cyklende.

27.4
I forbindelse med den forventede elektrificering af jernbanen bliver der efter nærmere planlægning og projektering udlagt arealer til forbedring af trafikforholdene, som fx bedre tilkørselsforhold, nye cykelstier i forbindelse med over- og underførsler på følgende lokaliteter:

 1. Lundbyvej, cykelbane
 2. Overførsel Sct. Clemensvej, ændret tracé, cykelsti m.m.
 3. Overførsel Næstvedvej, nyt trace
 4. Perronbro Vordingborg Station, nyt tracé over begge spor.
 5. Orevej, udskiftning af banebro

27.5
I forbindelse med udbygning eller udvidelse af driften på jernbanestrækninger eller udvidelse og/eller ændringer i anvendelsen af stationspladser i tilknytning til jernbanen, skal der tages de nødvendige støjmæssige hensyn til tilgrænsende støjfølsomme områder.

27.6
Eventuelle ændringer og udvidelser i anvendelsen af stationspladser skal ske under hensyntagen til trafikforholdene i øvrigt i det berørte område.

Redegørelse

Vordingborg Kommune ligger tæt på og med god tilgængelighed til Hovedstadsområdet, både hvad angår tog og bil. Kommunen er begunstiget med to stationsbyer; Lundby og Vordingborg, og har fire fra- og tilkørsler til motorvejen.

 

Tilgængeligheden udefra til kommunen er dermed rigtig god og bliver endnu bedre i de kommende år, i takt med gennemførelsen af flere statslige infrastrukturinvesteringer, som vil få væsentligt indflydelse på Vordingborg Kommunes fremtidige udviklingsmuligheder:

 • 2018 Ny banelinje København – Ringsted via Køge
 • 2018 Metro Cityringen i København
 • 2019 Elektrificering af Kør Nord – Næstved (Lille syd)
 • 2023 Opgradering af jernbaneanlægget Nykøbing - København (Sydbanen)
 • 2028 Fast forbindelse over Femern Bælt

Disse investeringer vil medføre kortere rejsetider for pendlere med tog til Hovedstad­sområdet, Hamborg og Berlin, og dermed øge kommunens tiltrækningskraft for borgere, turister og nye virksomheder.

Ny Storstrømsbro
Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredje største bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Desuden får den gang- og cykelsti.

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland.

Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.

Fast forbindelse over Femern Bælt
Med beslutningen om etablering af en fast Femern Bælt forbindelse er der opnået nye muligheder for Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune skal for at opnå den fulde gevinst fra Femern Bæltforbindelsen tænke helhedsorienteret. Det gælder både i forhold til, hvordan jernbanen skal tage sig ud i fremtiden, samt hvilke muligheder en fast Femern Bælt forbindelse giver jernbanen – herunder muligheder for elektrificering samt udvidelse af sporerne.

Broer over jernbanen bliver forbedret
I forbindelse med elektrificering og anlæg af dobbeltspor på jernbanen igennem kommunen vil det blive nødvendigt at forhøje de broer, der krydser jernbanen. Dette gælder såvel over- og underførslerne. Dette arbejde varetager Banedanmark. I forbindelse med forhøjelsen vil de påvirkede vej- og stianlæg blive omlagt til gældende standard for vej- og stibredde, cykelsti, gadelys m.m. Vordingborg Kommune har indgået et samarbejde med Banedanmark om fælles finansiering af forbedring af udvalgte anlæg, som er:

 • Lundbyvej. Der etableres cykelbane i på broen og på de tilstødende vejstrækninger.
 • Sct. Clemensvej. Ændret vejtracé og forlængelse af de tilstødende vejstrækninger Sct. Clemensvej – Ndr. Vindingevej med cykelsti/cykelbane.
 • Overførsel Næstvedvej. Ny banebro i nyt tracé, der fører Næstvedvej direkte til Valdemarsgade med cykelsti, svingbaner mv. Dette projekt vil medføre ekspropriation af berørte ejendomme.
 • Perronbro Vordingborg Station. Ny placering af perronbro i sydlig ende af stationsområdet over begge spor, så der er forbindelse til den vestlige side af banen.
 • Orevej. Udskiftning af bane- og vejbro med mulighed for større frihøjde og bredde, med plads til cykelsti.

Højhastighedsforbindelse med tog
For at få optimal udbytte af Femern-bælt-forbindelsen er det nødvendigt at udnytte muligheden for at etablere en ny højhastighedsbane mellem København og Rødby med direkte, lynhurtige forbindelser mellem Skandinavien og Hamburg. En højhastighedsbane, der kobler Danmark op på det europæiske højhastighedsbanenet, vil være fundamentet i en ny superregion, hvor Vordingborg Kommune kan få en helt central placering og rolle. Vordingborg Kommune vil i de kommende år, i særligt omfang, rette fokus på at sikre, at Vordingborg Kommune får udnyttet dette potentiale effektivt.

For at præge en yderligere udvikling i denne retning vil vi derfor være en aktiv deltager i det regionale samarbejde Femern Bælt Forum, hvis formål er, at koordinere det regionale, strategiske og praktiske udviklingsarbejde om en fast forbindelse over Femern Bælt.