Energiforsyning

Mål for Energiforsyning

  • Der skal planlægges for en optimal udnyttelse af de lokale energiressourcer. De lokale energiressourcers anvendelse skal vurderes ud fra økonomiske, energimæssige samt natur- og miljømæssige forhold.
  • Kommunen vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra el-produktionen og opvarmning ved planlægning for energianlæg, hvor placeringen af anlæggene ikke strider mod andre hensyn. 

Retningslinjer

Kort 33.1


33.1
Eksisterende energiforsyningsanlæg og kraftvarmeværker fremgår af kort 33.1. Nye anlæg skal primært placeres i centerbyernes erhvervsområder eller i direkte tilknytning hertil. Mindre anlæg kan placeres i lokalcenterbyerne, når anlægget alene forsyner et lokalområde og under hensyn til natur-, miljø-, og landskabsforholdene.

33.2
Eksisterende transmissionsledninger og reservationszone til naturgas fremgår af kort 33.1. I forbindelse med reservationszonen reserveres der arealer til måler- og regulatorstationer, samt arealer til andre anlæg, der er nødvendige for transmissionen af naturgas.

33.3
Eksisterende 132 kV højspændingsanlæg samt 400 kV Kontek-forbindelse fremgår af kort 33.1. Høje objekter (vindmøller, antenner o.lign) skal placeres med objektet højde fra respektafstanden langs luftledningsanlæg. Høje objekter bør ikke placeres nærmere end 50 meter fra respektafstanden til jordkabler.

33.4
Der er udpeget 3 områder til større biogasanlæg som fremgår af kort 33.1:

33.5
Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for biogasanlæg foretages en konkret vurdering af anlæggets udformning (tilkørselsvej, arealbehov, farvevalg, dimensioner og byggematerialer) i forhold Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for biogasanlæg foretages en konkret vurdering af anlæggets udformning (tilkørselsvej, arealbehov, farvevalg, dimensioner og byggematerialer) i forhold til anlæggets indpasning i landskabet og hensyntagen til naboer, hvor der som udgangspunkt skal sikres en afstand på mindst 300 meter.

33.6
Biogas gårdanlæg kan placeres udenfor de udpegede områder under hensyn til natur-, miljø-, og landskabsforholdene.

33.7
Større samlede solcelleanlæg er at betragte som tekniske anlæg, der skal placeres under hensyntagen til landskabelige og kulturhistoriske interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

33.8
Større solcelleanlæg må kun placeres i følgende 6 udpegede områder:
T 01.02 Køng Mose

  • Opstillingen skal tage hensyn til naturbeskyttede arealer, potentielle økologiske forbindelse og å- beskyttelseslinjen.
  • Da områder er udpeget lavbundsområde må opstillingen ikke hindre en reetablering af vådområder til kote 0 DVR90 - anlægget skal kunne tåle vand i kote 0,25 DVR90.

T 01.03 Udby

  • Opstillingen skal tage hensyn til naturbeskyttede arealer.

T 05.02 Barmosen

  • Opstillingen skal tage hensyn til naturbeskyttede arealer, udpegningen af potentielle økologiske forbindelse og å- beskyttelseslinjen.
  • Da områder er udpeget lavbundsområde må opstillingen ikke hindre en reetablering af vådområder til kote 0,75 DVR90 - anlægget skal kunne tåle vand i kote 1 DVR90. Højspændingsanlæg og respektafstande til disse i området skal respekteres.

T 06.03 Ørslev

  • Opstillingen skal tage hensyn til boringsnære beskyttelsesområde, vejbyggelinje og naturbeskyttede arealer. Naturgasledninger og respektafstande til disse i området skal respekteres.

T 07.02 Høvdingsgård

  • Opstillingen skal tage hensyn til landskabet omkring fortidsminder.

Tilføjet i Tillæg nr. 3 - 27. november 2019

Redegørelse

Planlægning af den fremtidige energiforsyning
Vordingborg Kommune har tilsluttet sig FN’s Borgmesterpagt. Gennem klimapagten har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO2-udslippet med mere end 20% inden 2020 i kommunen som geografisk enhed.

Målsætningen i forhold til FN's klimapagt skal jf. Strategisk Energiplan 2016 primært opnås gennem etablering af vedvarende energianlæg inden for kommunens afgrænsning. De langsigtede mål for kommunens energiforsyning er, at der skal ske en reduktion af energiforbruget og en øget selvforsyningsgrad bl.a. gennem en større anvendelse af vedvarende energikilder og biomasse.

Varme- og Kraftvarmeværker
I Vordingborg kommune produceres der el- og varme på to kraftvarmeværker (Masnedøværket (Halm) og Præstø Kraftvarmeværk (Naturgas)), og varme på to varmeværker (Stege (Halm og Solvarme) og Lendemarke (Flis)), samt en række mindre varmeværker i disses forsyningsnet til spidsbelastning. 

Bortset fra Masnedøværket er anlæggende placeret i egentlige erhvervsområder. I den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne omkring Masnedøværket midlertidigt kunne anvendes til andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse. Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, når og hvis dette skulle blive nødvendigt.


Masnedøværk - kraftvarmeværk

Forsyningsnettet

El
Energinet.dk er ansvarlig for el-systemet i Østdanmark. Selskabet planlægger vedligeholdelse og udbygning af elnettet i samarbejde med netselskaberne. Tilstanden af 132 kV luftledningerne er præget af den relative høje alder, hvorfor der sker en løbende vedligeholdelse. Nye 132 og 150 kV forbindelser etableres som kabler i jorden og det eksiste­rende 132 og 150 kV net kabellægges løbende.

Udbygningstakten vil være afhængig af beslutninger om kraftværks- og vindmølleparkudbygningen samt det fremtidige behov for forstærkning af elforsyningen. Det er kommunens holdning, at det vil være uheldigt, hvis udbygningen medfører nye store luftledninger.

Eltransmissionsanlæg og høje objekter skal adskilles, så der ikke kan opstå fare eller ske skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden. Høje objekter (antenner, vindmøller, lysmaster o.lign.) nær Energinets luftledningsanlæg, bør derfor som minimum placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget i hht. ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg”.

Høje elektrisk ledende objekter nær Energinets jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden. Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal bl.a. sikre, at placering af høje elektrisk ledende objekt ikke påfører Energinets jordkabelanlæg skader ved lynnedslag.

Ved planlægning nær højspændingsanlæg skal der være opmærksomhed på magnetfelter. Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men skal vurderes ud fra et forsigtighedsprincip efter ”Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Naturgas
Der kan ikke længere planlægges for en udvidelse af naturgasnettet til varmeforsyning. Hvis Energinet.dk skal udnytte den resterende del af reservationszonen til naturgasledninger vil arealerne efter forhandling blive pålagt servitutter vedrørende beplantning og vedligeholdelse m.v., og ejendommene vil blive pålagt de nødvendige deklarationer om indskrænket rådighed. Almindelig landbrugsdrift vil fortsat være mulig.

Solcelleanlæg
Solcelleanlæg er betragtes som teknisk anlæg, som skal placeres med hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter. Der er ikke i planen udlagt arealer til solcelleanlæg, hvorfor der skal udøves et konkret skøn ved hver enkelt ansøgning, så det sikres at eksisterende kvaliteter ikke påvirkes væsentligt. Der pågår et arbejde i forhold til udpegning af arealer til solcelleanlæg, dette arbejde vil føre til et kommuneplantillæg vedr. større solceller.

Biogasanlæg
Anvendelsen af husdyrgødning til biogas er ikke udbredt i Vordingborg Kommune, hvor der i dag kun findes et anlæg. Anlægget, som ligger på Jungshoved, er et gårdanlæg i forbindelse med en eksisterende svinefarm, hvor der omsættes ca. 19.000 ton gylle pr. år. Derudover produceres biogas på spildevandsanlæggene i Stege og Vordingborg, hvor gassen indgår i selve slambehandlingen, men i Stege anvendes den også til opvarmning af bygninger.

Samlet produceres der næsten 300.000 ton gylle om året i Vordingborg Kommune. Gylleforekomsten er geografisk jævnt fordelt, men ressourcens økonomiske attraktivitet i forhold til biogasproduktionen varierer med transportafstand, husdyrproduktionen og afsætningsmuligheden for biogassen. Ud over gyllen skal der tilføres en store mængder andet biologisk materiale, eksempelvis kunne lokalt dyrkede energiafgrøder være interessante i forbindelse med biogasproduktionen.

Der er i planen udpeget 3 placeringer til biogasanlæg, samt markeret et eksisterende biogasanlæg på Jungshoved, herudover kan der placeres mindre anlæg i forbindelse med eksisterende husdyrproduktion eller andre tekniske anlæg i kommunen.