Detailhandel

Mål for Detailhandel

  • Styrke Vordingborg by som regionalt handelscentrum ved et attraktivt og varieret handelsliv i Vordingborg bymidte gennem fortætning og forskønnelse og ved at tiltrække større dagligvare og udvalgsvarebutikker og regionale funktioner til bymidten.
  • Styrke et attraktivt og varieret handelsliv i Stege og Præstø bymidter, så det sikres, at det er attraktivt at bosætte sig i hele kommunen.
  • Samarbejde med erhvervsliv, handelsstandsforeninger og kulturinstitutioner om udvikling af kvaliteten af byens fysiske, kulturelle og sociale rammer, service og tilbud.
  • Samarbejde med erhvervsliv, handelsstandsforeninger om koordinering af eksisterende og udvikling af nye initiativer inden for handel, kultur og events.

Retningslinjer

Kort 16.1


16.1
Detailhandelsstrukturen er som angivet på kort 16.1.

16.2
I Vordingborg, Stege og Præstø skal butikker placeres inden for bymidteafgrænsningen vist på kort 16.2-16.4.

16.3
I detailhandelslokalcentrene Bogø, Bårse, Damme-Askeby, Kalvehave, Kastrup/Ndr. Vindinge, Køng/Lundby, Masnedsund, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev kan der placeres butikker i henhold til rammer for lokalplanlægning.

16.4
I Vordingborg, Stege og Præstø bymidter må der planlægges for dagligvarebutikker på op til 5.000 m² bruttoetageareal og for udvalgsvarebutikker op til 3.000 m² bruttoetageareal for hver enkelt butik.

16.5
I detailhandelslokalcentrene må der planlægges for butikker med samlet bruttoetageareal på op til 3.000 m². Maksimal størrelse på 1.200 m² bruttoetageareal for hver enkelt butik.

16.6
Uden for områderne nævnt under retningslinje 16.1 og 16.2 kan der placeres enkeltstående butikker på maksimalt 1.200 m² bruttoetageareal, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning.

16.7
I Vordingborg Kommune kan planlægges for en samlet udvidelsesramme for bruttoetageareal nye butikker på 43.500 m². Den samlede udvidelsesramme for nye butikker er som følger:

Bymidte/Lokalcenter Bruttoetageareal (m2)
for butikker i 2018
Udvidelsesramme til nye
butikker og omdannelse
Vordingborg 39.300 25.000
Stege 19.800 4.000
Præstø 12.300 4.000
Lokalcenter - Masnedsund 3.000 0
Lokalcenter - Stensved 2.500 500
Lokalcenter - Ørslev  2.300 700
Lokalcenter - Køng/Lundby  2.100 900
Lokalcenter - Bårse  1.700 1.200
Lokalcenter - Damme-Askeby  1.200 1.200
Lokalcenter - Kastrup 1.000 1.200
Lokalcenter - Nyråd 1.200 1.200
Lokalcenter - Kalvehave 700 1.200
Lokalcenter - Mern 500 1.200
Lokalcenter - Bogø 500 1.200
Øvrige 4.400 0
I alt 92.500 43.500
Pladskrævende varegrupper 41.000 22.500

16.8
Der kan udlægges arealer til nye butikker for særligt pladskrævende varegrupper for en samlet ramme på 22.500 m2. Rammen er fordelt med 10.000 m² i erhvervsområde ”Afkørsel 41” ved Stensved, 5.000 m2 i Møllegårdens erhvervsområde ved Vordingborg, 2.500 m2 ved Ny Esbjergvej i Præstø og 5.000 m2 ved Sukkerfabrikken i Stege.

16.9
Den maksimale butiksstørrelse til særlig pladskrævende varer er 5.000 m².

Kort 16.2

Bymidteafgrænsning i Vordingborg
(Ændret 4. marts 2020 - Tillæg nr. 7)

Kort 16.3

Bymidteafgrænsning i Stege

Kort 16.4

Bymidteafgrænsning i Præstø

Redegørelse

Vordingborg Kommune har i 2017 fået udarbejdet en analyse af detailhandelsudviklingen, som opfølgning på den forrige detailhandelsanalyse fra 2011.

Udvikling 2011 – 2017
Siden 2012 er der forsvundet ca. 20 butikker i kommunen – ca. 10 dagligvarebutikker og 10 udvalgsvarebutikker. Det skal bemærkes, at der er Stege by i dag er flere butikker end i 2012.

Den samlede detailhandelsomsætning er stort set uændret i 2016 i forhold til 2011 og 2007. Omsætningen har ligget på lige godt 2 mia. kr. i løbende priser. Det skal dog bemærkes, at hvor dagligvareomsætningen er steget fra godt 1,25 mia. i 2007 til godt 1,4 mia. i 2016, er udvalgsvareomsætningen faldet fra ca. 800 mio. kr. i 2007 til ca. 630 mio. kr. i 2016. Dette billede er ikke usædvanligt, idet især e-handelen i denne periode er vækstet betragteligt især inden for udvalgsvarer.

Det er værd at bemærke, at handelsbalancen – målt som den samlede omsætning i kommunen sat i forhold til det samlede forbrug i kommunen fra 2007 til 2011 var faldende både for dagligvarer og udvalgsvarer. Siden 2011 har handelsbalancen på dagligvarer været i stigning, mens den inden for udvalgsvarer er stort set uændret.

Næstved er den største konkurrent
Aflastningscentret i Næstved med bl.a. Næstved Storcenter er stadig områdets betydeligste handelscenter med primært Næstved Storcenter, der som det største udbudspunkt har en samlet omsætning over 1,9 mia. kr. Næstved bymidte betyder knap så meget i oplandet, men omsætningen i bymidten vurderes dog at ligge på omkring 0,9 mia. kr. i 2011.

E-handelen får stadig større betydning
Forbrugernes stadigt øgede mobilitet og pendlingsmønstret har formentlig betydet, at en indkøbstur til de store udbudspunkter i Hovedstadsregionen er blevet lidt hyppigere.  Endelig har e-handelens øgede markedsandel betydet, at der er flyttet omsætning fra de fysiske butikker til den virtuelle handel.

Detailhandelsreglerne er fastsat i planloven
Reglerne for detailhandelsplanlægningen er fastsat i planloven, hvorefter kommunen skal afgrænse områder til butikker, sætte rammer for hvor stort butiksareal, der må være i de enkelte butiksområder, og fastsætte størrelsen på de enkelte butikker.

Siden sidste kommuneplan har loven givet mulighed for udlæg af aflastningscenter for bymidten i Vordingborg By. Denne mulighed er beskrevet i detailhandelsanalyse, hvor der peges på et potentiale i Møllegårdens Erhvervsområde. Der er ses dog også på Godshotellet på Marienbergvej. Det forventes, at der i den kommende planperiode udlægges et aflastningsområde for større udvalgsvarebutikker ved Vordingborg By.

Regler for butiksstørrelser
I byer som Vordingborg, Stege og Præstø bymidter må der inden for den afgrænsede bymidte planlægges for dagligvarebutikker på op til 5.000 m² bruttoetageareal og for udvalgsvarebutikker på op til 3.000 m² bruttoetageareal for hver enkelt butik, mens bruttoetageareal for den enkelte butik i lokalcentre maksimalt må være på 1.200 m². 

I bymidter kan kommunen selv fastsætte det maksimale samlede bruttoetageareal for bymidten i kommuneplanen, hvorimod det for lokalcentrene er fastsat i loven til maksimalt at være på 3.000 m². Kommunerne kan fastsætte udvidelsesrammer for nye butiksarealer i bymidter og lokalcentre. Med udgangspunkt i detailhandelsanalysen udlægges samlet 43.500 m² butiksareal, selv om det beregnede behov er på 19.000 m². Udlæggets størrelse skal afspejle kommunens store geografiske udstrækning, hvor der er behov for restrummelighed i de enkelte byer.

Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer størrelsen på butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.