Digital infrastruktur

Mål for Digital infrastruktur

 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at borgere og virksomheder har bedst muligt mobil- og bredbåndsdækning, så det er attraktivt at bo og arbejde i kommunen.
 • De nødvendige antenne- og sendeanlæg skal så vidt muligt placeres på bestående master og bygningsanlæg, så antallet af nye master begrænses mest muligt.

Retningslinjer

14.1
Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, vindmøller, bygninger på mere end to etager eller lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast.

14.2
Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbehovet og således, at antallet af nødvendige master bliver begrænset mest muligt.

14.3
Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere operatører og til flere sendesystemer, jf. mastelovens regler herom.

14.4
Nye antenner og master skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til byerne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.

14.5
Antenner og master skal så vidt muligt passe ind i omgivelserne. Der kan i enkelte tilfælde, efter omstændighederne, være tale om at camouflere masten som eksempelvis en flagstang. Dette giver dog en ringere funktionalitet, er forbundet med højere omkostninger og giver ikke mulighed for, at flere selskaber kan anvende den samme mast. Særkrav om masters udformning kan derved udgøre en barriere for at sikre god dækning.

14.6
Antenner må som udgangspunkt ikke placeres inden for afgrænsningen af en lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne inden for bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan. Antenner kan tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus. Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.

14.7
Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Sikring af dækning i det åbne land, vil dog kræve opstilling af master i det åbne land.

14.8
Master, antenner, tekniske bygningers visuelle påvirkning af omgivelserne skal så vidt muligt begrænses og de skal visuelt træde mindst muligt frem i landskabet. Der skal altid foretages en vurdering af mastens visuelle påvirkning.

14.9
Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne:

 • Fredskov og fredede områder
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Beskyttet natur
 • Strandbeskyttelseslinjer, Sø- og åbeskyttelseslinjer, Skovbyggelinjer, Kirkebyggelinjer og Fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Inden for udpegede kirkeomgivelser
 • Arealreservationer til infrastruktur

14.10
Antennemaster kan på baggrund af en konkret vurdering opstilles inden for følgende områder, hvis der er et behov og hvis alternative placeringer er undersøgt, og der ikke ses at være andre brugbare strukturer i nærområdet til at sikre mobildækningen:

 • Kystnærhedszoner
 • Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer
 • Større sammenhængende landskaber
 • Lavbundsarealer, potentielle vådområder
 • Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse

14.11
Antennemaster må opstilles i det åbne land uden for områderne nævnt i retningslinjerne 6.9 og 6.10, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lovgivning er overholdt.

14.12
Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1-3 eller kommuneplanen.

 • Master, antenner og teknikhuse skal så vidt muligt etableres, så de harmonerer bedst muligt med omgivelserne. Valg af mastetype kan ske i samarbejde mellem kommune og ansøger med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og omgivelser.
 • Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikbygninger placeres og evt. udformes og omgives med beplantning, så de ikke virker dominerende i nærmiljøet.
 • Antennemaster, sendeanlæg og teknikhuse skal være fjernet af ejeren af det tekniske udstyr senest 12 måneder efter, at de er taget ud af drift. Fjernelse af fundamenter aftales konkret med lodsejer.

Redegørelse

Det er en nødvendig forudsætning for at opnå god, stabil og tilstrækkelig mobildækning, at der opsættes mobilmaster med antenner, og at der etableres teknikhuse med teknisk udstyr. Teleselskaber har behov for løbende at udbygge mobilnettene for at opfylde behovet for mobildækning og sikre tilstrækkelig kapacitet i nettene. Samtidig skal der tages vide hensyn til landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. Det er denne afvejning, der vil ligge til grund for kommunes behandling af ansøgninger.

Der er en række forhold, der skal afvejes, og der bør arbejdes for en balance mellem de krav der stilles til mobilmasternes udformning og ønsket om en god og tilstrækkelig mobildækning. Omfattende begrænsninger i arealanvendelsen og særlige krav til masterne kan fordyre opsætningen af master og kan resultere i dårligere eller ingen dækning. Nye master placeres ofte i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer. Ved placering af master i det åbne land skal de landskabs- og kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes.

Kommunens primære målsætning er at sikre de bedst mulige rammer for sikring af en god mobildækning for borgere og erhvervsliv. Samtidig har kommunen en målsætning om i videst muligt omfang at beskytte de landskabs- og kulturhistoriske værdier.

Master og teknikhuse i det åbne land
I det åbne land er der en række areal- og beskyttelsesinteresser, der som udgangspunkt forhindrer opstilling af antennemaster. Derudover er der en lang række af areal- og beskyttelsesinteresser, som skal afvejes i forbindelse med vurderingen af placeringsmulighederne for antennemaster. Det vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Fredskov, fredede områder, Natura 2000-områder, §3-natur og strand-, kirke- og fortidsmindebeskyttelseslinjer er områder, hvor antennemaster som udgangspunkt ikke kan opstilles. Derudover er der lovgivning og kommunale udpegninger, hvor opstilling af antennemaster forudsætter en konkret vurdering. Her kan opstilling kun ske, hvis der er et dokumenteret behov, hvis alternative placeringer er undersøgt og der ikke i området er eksisterende brugbare strukturer, der kan anvendes til at opnå en rimelig dækning. Der er blandt andet tale om sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kystnærhedszoner, større sammenhængende landskaber, geologi, kulturmiljø, lavbundsarealer og naturbeskyttelse.

Antenner på eksisterende bygninger i det åbne land
Hvor det er muligt i det åbne land, kan antenneanlæg installeres på eksisterende høje bygninger og anlæg, såsom skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster. Placeres antennesystemer på sådanne bygningsanlæg kan de tilpasses bygningsanlæggets farve, så de virker mindre fremtrædende. Kommunen vil i særlige tilfælde stille krav om, at der skal foretages en visualisering af det ansøgte, så indvirkningen på omgivelserne belyses bedst muligt. Såvel krav om tilpasning af farver på antenner som krav om visualiseringer kan i konkrete tilfælde være hensigtsmæssige. Der er dog samtidig tale om krav, der vil medføre øgede omkostninger, og som derfor vil kunne udgøre en barriere for udbygningen.

Vilkår efter masteloven
Kommunerne kan efter reglerne i masteloven, knytte bestemte vilkår om fx størrelse til tilladelsen til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres, så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det efter en konkret vurdering og proportionalitetsafvejning i konkrete tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges større end ansøgeren umiddelbart selv har brug for. Teleselskaberne koordinerer i branchesamarbejdet dimensioneringen af hver enkelt mast for at sikre mulighederne for fællesudnyttelse. Kommunerne kan også stille vilkår om, at der skal etableres afskærmende beplantning omkring en mast eller teknikbygning. Opstilles flere teknikbygninger kan der efter en konkret vurdering stilles krav om, at disse opstilles sammenhængende og tilpasses omgivelserne. I landzonen er det praksis, at landzonetilladelse til antennemaster gives på vilkår om, at:

 • Antennemaster afskærmes med beplantning omkring nederste mastedel og kabine
 • Ejeren af antennemaster, sendeanlæg og teknikhuse nedtager disse senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.

Mastedatabasen
Mastedatabasen giver en oversigt over nuværende og fremtidige antennepositioner. Mastedatabasen er etableret for at skabe synlighed om, hvor teleoperatørerne har eksisterende antennepositioner og i hvilke områder, de planlægger at bygge nye.

Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysninger om:

 • Hvor eksisterende antennepositioner er placeret,
 • Det område, hvor der påtænkes placeret nye antennepositioner,
 • Den tjenesteydelse og teknologi antennepositionen anvendes til,
 • Hvem der ejer den enkelte antenneposition.

Udformning og valg af mastetyper
Den rigtige type mast, placeret med omtanke, tiltrækker sig ikke væsentlig opmærksomhed, og det er kommunernes mål i alle sager. Afgørelser om, hvilken mastetype, der kan opstilles hvor, er derfor altid en balance mellem ønsket om at sikre den bedst mulige dækning overalt i Region Sjælland og så hensynet til, at master visuelt træder mindst muligt frem i landskabet.

Ud fra et teknisk perspektiv afhænger valg af mastetype af forskellige faktorer som forsyningssikkerhed, omgivelser og økonomi. Masten skal kunne bære de fornødne antenner, den skal indpasses i omgivelserne og være økonomisk attraktiv for mobilselskaberne.

Forskellige typer af master har forskellige fordele og ulemper i forhold til dækning, placering, omkostning ved opførelse osv. De forskellige valgmuligheder vil typisk være:

 • Gittermast
 • Rørmast/teleskoprørsmast (begrænset funktionalitet og teknisk anvendelse)
 • Flagstangsmast (begrænset funktionel og teknisk anvendelse)
 • Arkitektegnet mast, der er designet til at passe ind i omgivelserne (forbundet med markant højere omkostninger)

Endelig kan antenner placeres på allerede eksisterende strukturer.

Generelt foretrækker branchen at sætte gittermaster op, da det er den mastetype, der har den bedste funktionalitet. Samtidig giver gittermaster den bedste mulighed for, at flere selskaber kan anvende den. Særlige krav til udformningen af masten kan fordyre og i nogle tilfælde forhindre opsætningen, og kommunen vil derfor have en dialog med ansøger om kravene, inden de stilles.

Mobilnet og Bredbånd er blevet en væsentlig infrastruktur for borgere og virksomheder på linje med el, vand, varme, veje og togbaner. Gode bredbåndsforbindelser og mobildækning er en grundforudsætning for vækst i vores samfund og kan have stor betydning for, om man kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til kommunen og til at styrke erhvervslivet og skabe vækst og beskæftigelse.