Erhvervs- og fiskerihavne

Mål for Erhvervs- og fiskerihavne

  • Det eksisterende net af havne skal søges opretholdt og de primære havne skal udvikles i erhvervsøjemed.

Retningslinjer

17.1


17.1
De eksisterende erhvervs- og fiskerihavne er vist på kort 17.1

17.2
Landarealer i tilknytning til havnene, der ønskes opretholdt som erhvervshavne skal planlægges under hensyntagen til den erhvervsmæssige udnyttelse af havnene. Der kan i kommuneplanen under hensyn til natur- og miljøinteresserne reserveres arealer forbeholdt virksomheder med særlig havnetilknytning. I Klintholm Fiskerihavn skal der tages særlige hensyn til bevaring af kulturmiljøværdier.

17.3
Det skal i planlægningen tilstræbes, at erhvervs- og fiskerihavne har faciliteter og landarealer svarende til havnens anvendelse, herunder tilstrækkelige parkeringspladser både for virksomheder, fiskere og gæster til havnen.

17.4
I Klintholm Havn skal der sikres areal til parkering og havneaktiviteter til support af kommende havvindmøllepark på Krigers Flak.

17.5
Efter en lokalplanlægning, der tilgodeser forhold omkring servicering af fiskeriet, turisme og naturbeskyttelse, samt hensynet til besejlingsforhold, kystbeskyttelse o.l. kan der ske en udvikling af aktiviteterne.

Redegørelse

Vordingborg Kommunes erhvervshavneaktiviteter er samlet på Vordingborg Vesthavn. Derudover er der Klintholmhavn Fiskerihavn samt de mindre fiskerihavne i Kalvehave, Sandvig, Præstø, Stege og Masnedsund. Endelig er der Bogø Færgehavn.

Vordingborg Vesthavn
Der er planlagt for udvidelse af havnearealerne ved opfyld på søterritoriet. Projektet går ud på at skabe en regional erhvervshavn. Udviklingen i Vordingborg Havn, erhvervshavnen Vesthavnen, viser en stigning i godsomsætning. Det betyder, at der i dag er en større udnyttelse af havnenes kapacitet, når det handler om godsbetjening. 

Godsomsætningen forventes de kommende år at stige, og blive yderligere koncentreret i få store havneregioner, medmindre øget trafikalt pres på de europæiske motorveje eller udviklingen omkring Østersøen medfører markante skift i håndteringen af gods. 

Den igangværende udvikling samler gods i Kalundborg, Køge, Nakskov og Vordingborg. Det kan forventes, at der fremover bliver en øget konkurrence mellem havnene om godsmængderne.

Tømmer på havnen

Mere skibsfart
Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke skibsfart og dermed anvendelsen af havnene som transportmiddel for gods og passagerer. Af hensyn til miljøinteresserne vil det også være en fordel, hvis en større del af godstransportarbejdet sker ved søtransport frem for vejtransport. Det forventes at Vordingborg Vesthavn, på baggrund af de planlagte udvidelser, sammenholdt med en placering nær den internationale T-rute (Storebælt, Hamburg, Baltikum), har potentiale til yderlige vækst. 

Der er reserveret arealer ved Vesthavnen til industrivirksomheder, der benytter havnens faciliteter og hvor der kan opnås en synergieffekt mellem industrivirksomheden og havnen, således at det fulde vækstpotentiale for havnen udnyttes. Dermed opnås en miljømæssig gevinst ved at minimere transportafstanden mellem virksomheden og havnen. 

Handelsskib på vej ind i Vordingborg Vesthavn

Klintholm havn
Vordingborg Kommune satser på udviklingen af den blå turisme. Klintholm Havn ses som et støttepunkt for fiskeri, turisterne og friluftsaktiviteter både til søs og til lands. 

Fiskeri fra Klintholm Havn er hovedsageligt kystfiskeri af torsk, fladfisk, sild og ål. Antallet af fiskere er stagneret igennem de senere år, men er trods afmatning stadig en vigtig del af lokalsamfundet, samt for de mange turister som hvert år lægger vejen forbi havnen.

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at udvikle service for fiskere og turisme i havneområdet, for derigennem at bevare grundlaget for fiskeriet og forskellige maritime behov, samt sikre at kvaliteter i kulturmiljøet så vidt muligt fastholdes. 

Der skal arbejdes med en god formidling af området turist-, natur- og kulturværdier samt sikre god adgang til området til vands og på land. 

Klintholm Havn

Krigers Flak
Klintholm Havn er udvalgt som servicehavn for de kommende vindmøller på Krigers Flak. I de kommende år vil fiskerihavnen blive udviklet og klargjort til at modtage support- og servicebåde til den kommende havvindmøllepark, som ligger i Østersøen øst for Møn. Der vil ske udbygning med servicefaciliteter, herunder kontor og overnatning på land. Derudover klargøres havnebassiner til de både, der i anlægsfasen og den efterfølgende servicering dagligt skal betjene Krigers Flak.