Erhvervsområder og ledige arealer

Mål for Erhvervsområder

  • Udlæg af arealer til erhvervsformål skal sikre, at Vordingborg Kommune er en attraktiv kommune at tiltrække, opstarte og udvikle virksomheder i.
  • Udlæg skal understøtte bymønsteret, og skal primært placeres i tilknytning til eksisterende byer, samt erhvervsområder nær den overordnede infrastruktur (Ørslev og Stensved).
  • Udlæg af arealer til og rammer for erhvervsformål skal sikre, at væsentlige gener fra erhvervsområder til miljøet og det øvrige bysamfund undgås.

Retningslinjer

Kort 15.1


15.1
Erhvervsområder skal forbeholdes produktions- og håndværksvirksomheder, mens byerhverv (service- og videns-virksomheder) så vidt muligt skal indpasses centralt i byerne – og ofte i blandede bolig- og erhvervsområder.

15.2
Pladskrævende virksomheder kan primært placeres i dertil udlagte områder nordvest for Vordingborg by i forbindelse med eksisterende erhvervsområde samt i mindre grad i Stege og Præstø i forbindelse med eksisterende erhvervsområder, hvor der er gode trafikale forbindelser og således, at der skabes rum for fortætning i byerne.

15.3
Virksomheder med særligt transportbehov, og som vil være til gavn for den samlede erhvervsudvikling i kommunen placeres som udgangspunkt i erhvervsområdet vest for Stensved / øst for afkørsel 41, eller i erhvervsområdet ved Ørslev.

15.4
Større eksisterende enkeltvirksomheder, som ikke er placeret på hertil egnede erhvervsarealer, kan udvides eller omlægges, hvis det i kommune- og lokalplanlægningen godtgøres og sikres, at udvidelsen ikke strider imod de planlægningsmæssige hensyn i kommuneplanen, og ikke vil medføre større miljømæssige eller andre gener i forhold til omgivelserne.

15.5
Der kan i landzone i særlige tilfælde gives tilladelse til etablering og udvidelse af virksomheder, der er tilknyttet landbrug, fiskeri eller råstofudnyttelse, og som på grund af deres karakter ikke kan indpasses i erhvervsarealerne i byerne.

15.6
Ved udlæg af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, skal der sikres en sådan afstand til boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse, at der ikke opstår støj-, lugt- og anden forurening, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav må ikke anvendes til andre erhvervstyper.

15.7
Planlægning af områder omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal ske under hensyntagen til disse virksomheders særlige behov. Risikoen for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis arealet ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed.

15.8
På Vordingborg Havn er der placeret en gødningsterminal for fast gødning, som angivet på kort 15.2, omkring virksomheden fastlægges en sikkerhedszone på 150 meter. Indenfor sikkerhedszonen må der ikke være eller planlægges for følsom anvendelse. Virksomheder som etableres på arealet, må ikke udgøre en risiko udenfor sikkerhedszonen.


Sikkerhedszone om risikovirksomhed

15.9
Ændringer af udlæg er vist på kort 15.3-15.4

Kort 15.3 Bogø

Rødt areal udgår.
Grønt areal udlægges til erhvervsområde.

Kort 15.4 - Bårse

Grønt
areal udlægges til erhvervsområde.

15.10
Eksisterende erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder er følgende rammeområder:
E 02.02 – DLG ved Bårse
E 06.01 - Industriområdet i Ørslev (afgrænsningen er nærmere defineret i Byplanvedtægt nr. 14)
E 09.04 -  Som er en del af erhvervsområdet ”Afkørsel 41”
E 16.04 – Værkstedsvej i Præstø
H 17.01 – Som er en del af Vordingborg Vesthavn
E 17.04 – Som er en del af området bag Vordingborg Vesthavn
Ved fornyet planlægning i områderne skal det sikres, at eksisterende produktionsvirksomheder kan videreudvikles.

15.11
Ved udvidelse eller nyetablering af erhvervsområder som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder skal udvidelsen/nyetableringen placeres, hvor de ikke giver anledning til miljøgener for eksisterende miljøfølsom anvendelse.

15.12
Ved udlæg af nye arealer til miljøfølsom anvendelse (eksempelvis boliger, kontor, rekreative arealer, hoteller o.lign.) skal udlægget vurderes i forhold til den potentielle påvirkning fra produktionsvirksomheder, og den potentielle begrænsning for produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder. Nye udlæg må ikke begrænse produktionsvirksomheder, som er beliggende i erhvervsområder udpeget i 15.11. Ligeledes bør der tages hensyn til produktionsvirksomheder i de øvrige erhvervsområder, som fremgår af kort 15.1.

 

 

Redegørelse

Erhvervsstrukturen har de senere år ændret retning mod færre produktionsvirksomheder til flere byorienterede servicevirksomheder, som i højere grad kan integreres i eksisterende byområder, og som derved ikke behøver særlige erhvervsområder. Samtidig har nye landzonebestemmelser åbnet op for muligheder for erhverv uden for planlagte erhvervsområder fx ved ibrugtagning af overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Vordingborg Kommune arbejder endvidere på fremme af mikrovirksomheder især i forbindelse med produktion og forarbejdning af lokalt producerede højkvalitetsfødevarer bl.a. som en del af landdistriktsudviklingen og turismeerhvervet, men også med henblik på at styrke muligheden for at kunne leve, handle og arbejde lokalt.

I 2015 blev et nyt større erhvervsareal ved Stensved (afkørsel 41) byggemodnet og udbygges løbende. Området er udlagt til virksomheder med særligt transportbehov, der skal sikre, at området forbeholdes virksomheder, der har en klar fordel af den motorvejsnære lokalisering, og som på afgørende vis kan medvirke til erhvervsudviklingen på hele Sydsjælland.

Ud over de udlagte erhvervsområder spiller Vordingborg Vesthavn en central rolle i arealudlæg til erhvervsformål. Der er de seneste år blevet udvidet væsentligt og lavet planlægning for yderligere udvidelser.

Rigelig ledige erhvervsområder
Vordingborg Kommune har en stor restrummelighed (antallet af ledige arealer til erhvervsformål) set i forhold til hvad der kan forventes at blive udnyttet over den 12 årige planperiode. Der er i planperioden etableret meget få nye virksomheder i ledige erhvervsområder. Derfor er der ikke udlagt nye arealer i denne kommuneplan, men der sker en mindre omfordeling.

På Bogø udtages et areal, som i forbindelse med en salgsproces blev konstateret uegnet til erhvervsformål, mens der udlægges arealer ved eksisterende virksomheder i overensstemmelse med en gældende lokalplan i området. Det overskydende erhvervsareal udlægges i forlængelse af eksisterende erhvervsareal i Bårse.

  Eksisterende
restrummelighed
(ha)
Udtages af
planen
(ha)
Ledige arealer
2018-2030
(HA)
Ørslev 33,6 0 33,6
Stensved 26,6 0 26,6
Vordingborg By 12,9 0 12,9
Stege 15,2 0 12,2
Bårse 2,6 0,6 3,2
Præstø 0 0 0
Klintholm 2,3 0 2,3
Lundby 2,2 0 2,2
Bogø 0,8 -0,6 0,2
I alt 96,2   96,2

Virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Nye statslige krav om beskyttelse af grundvandet giver væsentlige begrænsninger for byudvikling til erhverv i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser), som udgør en væsentlige del af Vordingborg kommunes areal. Af grundvandsanalysen for Vordingborg Kommune fremgår hvilke områder der skal være særlig opmærksomhed på ved udlæg af nye erhvervsområder, og i særdeleshed områder til forurenende virksomhed.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Kommunen skal udpege tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige krav til beliggenheden, hvor virksomhederne kan lokaliseres uden konflikter til miljøfølsom anvendelse, vand-, natur- og grundvandsinteresser og hvor behov for megen godstransport kan tilgodeses. Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav forstås bl.a.:

  • Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen.
  • Virksomheder, der kan påføre naboområder store gener såsom cementfabrikker, slagterier, oparbejdning eller destruktion af affald, kemikalier og lignende, metalstøberier, medicinalvare- og bioteknisk virksomhed og renseanlæg.
  • Virksomheder der har behov for stort vandforbrug.
  • Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre.

Vordingborg Kommune har ikke udpeget områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udpegning af egnede områder kan ske i forbindelse med tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af VVM-redegørelse i forbindelse med et konkret projekt.

Vordingborg Vesthavn kan dog i et vist omfang rumme virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvorfor der her blandt andet er placeret gødningsvirksomhed.