Havbrug

Mål for Havbrug

  • At give fortsat mulighed for drift af havbrug med maksimalt samme udledning af kvælstof og fosfor som hidtil.

Retningslinjer

18.1
Den årlige udledning fra havbrug i Vordingborg Kommune skal være mindre end 15,9 ton kvælstof og 1,7 ton fosfor.

Redegørelse

Kongsnæs Havbrug i Grønsund vest for Bogø Havn er det eneste havbrug i kommunen, og der er ikke mulighed for at udvide havbruget eller etablere nye havbrug. 

Kommuneplanen fastlægger ikke et område med lempet målsætning omkring havbruget, da Vordingborg Kommune vurderer at forureningen spredes så hurtigt, at der ikke er risiko for væsentlige konsekvenser for miljøet lige omkring havbruget.

Havbrug er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt: ”I 203. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, hvor det samlede anlæg er beliggende nærmere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder”.

Vordingborg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Kongsnæs Havbrug, idet havbruget ligger mindre end 1 sømil fra kysten. Havbrugets miljøforhold reguleres af en miljøgodkendelse som blev meddelt i juli 2016. Afgørelsen om miljøgodkendelse blev påklaget og klagen behandles i klagenævnet.