Råstoffer

Mål for Råstoffer

  • Råstofgrave er en vigtig samfundsressource, som skal udnyttes optimalt.
  • Efterbehandlingen af råstofgrave, efter endt indvinding, skal sikre en integrering af den omgivne natur og miljøet og virke som en berigelse af disse.

Retningslinjer

Kort 52.1


52.1
Region Sjælland er myndighed på råstofområdet og har udlagt graveområder og interesseområder, som fremgår af kort nr. 52.1.

 

Redegørelse

Region Sjælland har i henhold til råstoflovens § 5a udarbejdet en råstofplan – Pt. gældende plan er Råstofplan 2016. 

Region Sjælland har i Råstofplan 2016 udpeget 206 hektar graveområder og 561 hektar interesseområder i Vordingborg Kommune. Råstofudpegningerne skal sikre råstof-forsyningen i en 24-årig periode. 

Grave- og interesseområder
Grave- og interesseområder må ikke gennem den kommunale planlægning udlægges til andre formål medmindre ressourcerne i områderne er udnyttet.

Interesseområderne må ikke gennem anden planlægning båndlægges til andre formål, der på længere sigt vil kunne forhindre råstofudnyttelse, medmindre det gennem undersøgelser og afvejninger er godtgjort, at der ikke forefindes råstoffer af så stor interesse, at de skal udnyttes først.

Efterbehandling
Det er regionen, der giver tilladelse til råstofindvinding, herunder godkender plan for efterbehandlingen efter høring af kommunen, mens det er kommunen, der planlægger for områdernes anvendelse efter råstofindvindingen. Regionen og kommunerne skal således samarbejde om opgaverne.

Det er en klar kommunal interesse at efterbehandlingen sikrer en integrering af den omgivne natur og miljøet og virke som en berigelse af disse. Der skal i efterbehandlingen tages hensyn til grundvandsinteresser, sjældne og sårbare arter og naturtyper, samt rekreative interesser.

Kommuneplanens retningslinjer 42.2, 46.1, 49.2 og 49.3 belyser kommunens interesse i efterbehandling af råstofgrave i forhold til Kulturmiljø, Landskab-, og geologiske interesser. Retningslinjerne er dog ikke til hinder for udnyttelsen af råstofressourcen i overensstemmelse med råstofplanen.


Råstofgrav i Bårse